Szent Biblia

fordította Károli Gáspár

kgyt

A Márk írása szerint való szent evangyéliom

9. fejezet


Fejezetek:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


1. vers

Azután monda nékik: Bizony mondom néktek, hogy vannak némelyek az itt állók között, a kik nem kóstolnak addig halált, a míg meg nem látják, hogy az Isten országa eljött hatalommal.
Mát 16:28 Luk 9:27


2. vers

És hat nap múlva magához vevé Jézus Pétert és Jakabot és Jánost, és felvivé őket csupán magukban egy magas hegyre. És elváltozék előttük;
Mát 17:1 Mát 17:13 Luk 9:28 Luk 9:36


3. vers

És a ruhája fényes lőn, igen fehér, mint a hó, mihez hasonlót a ruhafestő e földön nem fehéríthet.


4. vers

És megjelenék nékik Mózes Illéssel együtt, és beszélnek vala Jézussal.


5. vers

Péter pedig megszólalván, monda Jézusnak: Mester, jó nékünk itt lenni: csináljunk azért három hajlékot, néked egyet, Mózesnek is egyet, Illésnek is egyet.


6. vers

De nem tudja vala mit beszél, mivelhogy megrémülének.


7. vers

És felhő támada, mely őket befogá, és a felhőből szózat jöve, mondván: Ez az én szerelmes Fiam; őt hallgassátok.
Márk 1:11 2Pét 1:17


8. vers

És mikor nagyhirtelen körültekintének, senkit sem látának többé maguk körül, egyedül a Jézust.


9. vers

Mikor pedig a hegyről leszállának, megparancsolá nékik, hogy senkinek se beszéljék el, a mit láttak vala, csak a mikor az embernek Fia a halálból feltámad.
Márk 8:30


10. vers

És ezt a szót megtarták magukban, tudakozván egymás között, mit tesz a halálból feltámadni?


11. vers

És megkérdezék őt, mondván: Miért mondják az írástudók, hogy előbb Illésnek kell eljőnie?


12. vers

Ő pedig felelvén, monda nékik: Illés ugyan előbb eljövén helyre állít mindent; de hogyan van az embernek Fiáról megírva, hogy sokat kell szenvednie és megvettetnie?
Ésa 53:3


13. vers

De mondom néktek, hogy Illés is eljött, és azt cselekedték vele, a mit akartak, a mint meg van írva ő felőle.
Mát 11:14 1Kir 19:2 1Kir 19:20


14. vers

És mikor a tanítványokhoz ment vala, nagy sokaságot láta körülöttök, és írástudókat, a kik azokkal versengenek vala.
Mát 17:14 Mát 17:21 Luk 9:37 Luk 9:42


15. vers

És az egész sokaság meglátván őt, azonnal elálmélkodék, és hozzásietvén köszönté őt.


16. vers

Ő pedig megkérdezé az írástudókat: Mit versengetek ezekkel?


17. vers

És felelvén egy a sokaságból, monda: Mester, ide hoztam hozzád az én fiamat, a kiben néma lélek van.


18. vers

És a hol csak előfogja, szaggatja őt; ő pedig tajtékot túr, a fogát csikorgatja, és elfonnyad. Mondám hát tanítványaidnak, hogy űzzék ki azt, de nem tudták.


19. vers

Ő pedig felelvén néki, monda: Óh hitetlen nemzetség, meddig leszek még veletek? Meddig szenvedlek még titeket? Hozzátok őt hozzám.


20. vers

És hozzá vivék azt; és mihelyt ő meglátta azt, a lélek azonnal szaggatá azt; és leesvén a földre, tajtékot túrván fetreng vala.


21. vers

És megkérdezé az atyját: Mennyi ideje, hogy ez esett rajta? Az pedig monda: Gyermeksége óta.


22. vers

És gyakorta veté őt tűzbe is, vízbe is, hogy elveszítse őt; de ha valamit tehetsz, légy segítségül nékünk, könyörülvén rajtunk.


23. vers

Jézus pedig monda néki: Ha hiheted azt, minden lehetséges a hívőnek.
Márk 11:23


24. vers

A gyermek atyja pedig azonnal kiáltván, könnyhullatással monda: Hiszek Uram! Légy segítségül az én hitetlenségemnek.


25. vers

Jézus pedig mikor látta vala, hogy a sokaság még inkább összetódul, megdorgálá a tisztátalan lelket, mondván néki: Te néma és siket lélek, én parancsolom néked, menj ki belőle, és többé belé ne menj!


26. vers

És kiáltás és erős szaggatás között kiméne; az pedig olyan lőn, mint egy halott, annyira, hogy sokan azt mondják vala, hogy meghalt.


27. vers

Jézus pedig megfogván kezét, fölemelé; és az fölkele.


28. vers

Mikor pedig bement vala a házba, tanítványai megkérdezék őt külön: Mi miért nem űzhettük ki azt?


29. vers

Ő pedig monda nékik: Ez a faj semmivel sem űzhető ki, csupán könyörgéssel és bőjtöléssel.


30. vers

És onnét kimenvén, Galileán mennek vala át; és nem akará, hogy valaki megtudja.
Mát 17:22 Mát 17:23 Luk 9:43 Luk 9:45


31. vers

Mert tanítja vala tanítványait, és ezt mondja vala nékik: Az embernek Fia az emberek kezébe adatik, és megölik őt; de ha megölték, harmadnapra föltámad.
Márk 8:31 Márk 10:32 Márk 10:33 Mát 16:21 Mát 17:22 Mát 20:18 Luk 9:22 Luk 17:25 Luk 24:7


32. vers

De ők nem értik vala e mondást, és féltek őt megkérdezni.
Luk 18:34


33. vers

És elméne Kapernaumba. És odahaza megkérdezé őket: Mi felett vetekedtetek egymással az úton?
Mát 18:1 Mát 18:9 Luk 9:46 Luk 9:50


34. vers

De ők hallgatának, mert egymás között a felett vetekedtek vala az úton, ki a nagyobb?
Mát 18:1 Luk 9:46 Luk 22:24


35. vers

És leülvén, odaszólítá a tizenkettőt, és monda nékik: Ha valaki első akar lenni, legyen mindenek között utolsó és mindeneknek szolgája.
Márk 10:44


36. vers

És előfogván egy gyermeket, közéjök állatá azt; és ölébe vévén azt, monda nékik:
Márk 10:16


37. vers

A ki az ilyen gyermekek közül egyet befogad az én nevemben, engem fogad be; és a ki engem befogad, nem engem fogad be, hanem azt, a ki engem elbocsátott.
Mát 10:40 Mát 18:5 Luk 9:48 Ján 13:20


38. vers

János pedig felele néki, mondván: Mester, látánk valakit, a ki a te neveddel ördögöket űz, a ki nem követ minket; és eltiltók őt, mivelhogy nem követ minket.
Luk 9:49


39. vers

Jézus pedig monda: Ne tiltsátok el őt; mert senki sincs, a ki csodát tesz az én nevemben és mindjárt gonoszul szólhatna felőlem.


40. vers

Mert a ki nincs ellenünk, mellettünk van.
Mát 12:30 Luk 9:50


41. vers

Mert a ki innotok ád egy pohár vizet az én nevemben, mivelhogy a Krisztuséi vagytok, bizony mondom néktek, el nem veszti az ő jutalmát.
Mát 10:42


42. vers

A ki pedig megbotránkoztat egyet ama kicsinyek közül, a kik én bennem hisznek, jobb annak, ha malomkövet kötnek a nyakára, és a tengerbe vetik.
Mát 18:6 Luk 17:2


43. vers

És ha megbotránkoztat téged a te kezed, vágd le azt: jobb néked csonkán bemenned az életre, mint két kézzel menned a gyehennára, a megolthatatlan tűzre.
Mát 5:30


44. vers

A hol az ő férgök meg nem hal, és tüzök el nem aluszik.
Ésa 66:24


45. vers

És ha a te lábad botránkoztat meg téged, vágd le azt: jobb néked sántán bemenned az életre, mint két lábbal vettetned a gyehennára, a megolthatatlan tűzre.


46. vers

A hol az ő férgök meg nem hal, és tüzök el nem aluszik.
Márk 9:44


47. vers

És ha a te szemed botránkoztat meg téged, vájd ki azt: jobb néked félszemmel bemenned az Isten országába, mint két szemmel vettetned a tüzes gyehennára.
Mát 5:29


48. vers

A hol az ő férgök meg nem hal, és tüzök el nem aluszik.
Márk 9:44 Márk 9:46


49. vers

Mert mindenki tűzzel sózatik meg, és minden áldozat sóval sózatik meg.
3Móz 2:13


50. vers

Jó a só: de ha a só ízét veszti, mivel adtok ízt néki? Legyen bennetek só, és legyetek békében egymással.
Mát 5:13 Luk 14:34 Kol 4:6


Fejezetek:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


A Szent Biblia könyvei