Szent Biblia

fordította Károli Gáspár

kgyt

Ésaiás próféta könyve

43. fejezet1. vers

És most, oh Jákób, így szól az Úr, a te Teremtőd, és a te alkotód, Izráel: Ne félj, mert megváltottalak, neveden hívtalak téged, enyém vagy!


2. vers

Mikor vizen mégy át, én veled vagyok, és ha folyókon, azok el nem borítnak, ha tűzben jársz, nem égsz meg, és a láng meg nem perzsel téged.
2Móz 14:29 Zsolt 66:12 Zsolt 124:4 Zsolt 124:5 Dán 3:19 Dán 3:27


3. vers

Mert én vagyok az Úr, a te Istened, Izráelnek Szentje, a te megtartód, adtam váltságodba Égyiptomot, Kúst és Sebát helyetted.


4. vers

Mivel kedves vagy az én szemeimben, becses vagy és én szeretlek: embereket adok helyetted, és népeket a te életedért:
2Móz 19:5 5Móz 7:6 5Móz 7:8


5. vers

Ne félj, mert én veled vagyok, napkeletről meghozom magodat, és napnyugotról egybegyűjtelek.
Ésa 44:2


6. vers

Mondom északnak: add meg; és délnek: ne tartsd vissza, hozd meg az én fiaimat messzünnen, és leányimat a földnek végéről,


7. vers

Mindent, a ki csak az én nevemről neveztetik, a kit dicsőségemre teremtettem, a kit alkottam és készítettem!


8. vers

Hozd ki a vak népet, a melynek szemei vannak, és a süketeket, a kiknek füleik vannak!
Ésa 42:18 Ésa 42:19


9. vers

Minden népek gyűljenek egybe, és seregeljenek össze a népségek: ki hirdethet közülök ilyet? Vagy a régieket tudassák velünk, állítsák elő tanuikat, hogy igazuk legyen, hogy ezek hallván, ezt mondják: Igaz.
Ésa 41:22 Ésa 41:25


10. vers

Ti vagytok az én tanuim, így szól az Úr; és szolgám a kit elválasztottam, hogy megtudjátok és higyjetek nékem és megértsétek, hogy én vagyok az, előttem Isten nem alkottatott, és utánam nem lesz!
Ésa 41:4 Ésa 42:1 Ésa 41:27


11. vers

Én, én vagyok az Úr, és rajtam kivül nincsen szabadító!


12. vers

Én hirdettem, és megtartottam, és megjelentettem, és nem volt idegen isten köztetek, és ti vagytok az én tanuim, így szól az Úr, hogy én Isten vagyok.
Ésa 41:26 Ésa 41:27


13. vers

Mostantól fogva is én az leszek, és nincs, a ki az én kezemből kimentsen; cselekszem, és ki változtatja azt meg?
Ésa 14:27 Jób 9:12


14. vers

Így szól az Úr, a ti megváltótok, Izráel Szentje. Ti értetek küldöttem el Bábelbe, és leszállítom mindnyájokat, mint menekülőket a Káldeusokkal együtt vídámságuk hajóiba.
Jer 29:10 2Krón 36:22 2Krón 36:23 Ésa 13:3 Ésa 13:17


15. vers

Én az Úr vagyok, szent Istenetek, Izráelnek teremtője, királyotok.


16. vers

Így szól az Úr, a ki a tengeren utat csinál, és a hatalmas vizeken ösvényt,
2Móz 14:22 2Móz 14:29 Józs 3:16


17. vers

A ki kihozott szekeret és lovat, sereget és vitézt; együtt hevernek ottan, nem kelnek föl, kialudtak, mint gyertyabél elhamvadának!
2Móz 15:2 2Móz 15:10


18. vers

Ne emlékezzetek a régiekről, és az előbbiekről ne gondolkodjatok!


19. vers

Ímé, újat cselekszem; most készül, avagy nem tudjátok még? Igen, a pusztában utat szerzek, és a kietlenben folyóvizeket.
Ésa 41:18


20. vers

Dicsőítni fog engem a mező vada, a sakálok és struczok, hogy vizet szereztem a pusztában; a kietlenben folyóvizeket, hogy választott népemnek inni adjak.


21. vers

A nép, a melyet magamnak alkoték, hirdesse dicséretemet!


22. vers

És még sem engem hívtál segítségül Jákób, hanem megfáradtál én bennem Izráel!


23. vers

Nem adtad nékem égőáldozatul bárányaidat, és áldozataiddal nem dicsőítettél engem; nem terheltelek ételáldozattal, és tömjénnel nem fárasztottalak.


24. vers

Nem vettél pénzen nékem jóillatú nádat, és áldozataid kövérével jól nem tartottál, csak bűneiddel terhelél, vétkeiddel fárasztál engemet.


25. vers

Én, én vagyok, a ki eltörlöm álnokságaidat enmagamért, és bűneidről nem emlékezem meg!
Ezék 36:22 Ezék 36:23 Ésa 48:9 Ésa 48:11 Zsolt 115:1 Zsolt 115:2 5Móz 32:26 5Móz 32:27


26. vers

Juttasd eszembe, no pereljünk együtt, beszéld el, hogy igaznak találtassál!


27. vers

Az első atyád vétkezett, és tanítóid elpártoltak tőlem!
Róm 3:4 Ésa 51:2


28. vers

Ezért én is megfertőztettem a szent fejedelmeket, és veszedelemre adám Jákóbot, és gyalázatra Izráelt!A Szent Biblia könyvei