Szent Biblia

fordította Károli Gáspár

kgyt

Ésaiás próféta könyve

63. fejezet1. vers

Ki ez, ki jő Edomból, veres ruhákban Boczrából, a ki ékes öltözetében, ereje sokaságában büszke? Én, a ki igazságban szólok, elégséges vagyok a megtartásra.
Ésa 34:5 Ésa 34:8 Ezék 35:6 Ezék 35:8


2. vers

Miért veres öltözeted, és ruháid, mint a bornyomó ruhái?
Jel 19:13


3. vers

A sajtót egyedül tapostam, és a népek közül nem volt velem senki, és megtapodtam őket búsulásomban, és széttapostam őket haragomban: így fecscsent vérök ruháimra, és egész öltözetemet bekevertem.
Siral 1:15 Jóel 3:13 Jel 19:13 Ésa 18:5


4. vers

Mert bosszúállás napja volt szívemben, és megváltottaim esztendeje eljött.
Ésa 61:2


5. vers

Körültekinték és nem vala segítő, s álmélkodám és nem vala gyámolító, és segített nékem karom, és haragom gyámolított engem!
Ésa 59:16


6. vers

És megtapodtam népeket búsulásomban, és megrészegítem őket haragomban, és ontám a földre véröket!


7. vers

Az Úrnak kegyelmességeiről emlékezem, az Úr dicséreteiről mind a szerint, a mit az Úr velünk cselekedett; az Izráel házához való sok jóságáról, a melyet velök cselekedett irgalma és kegyelmének sokasága szerint.


8. vers

És ő mondá: Bizony az én népem ők, fiak, a kik nem hazudnak: és lőn nékik megtartójok.


9. vers

Minden szenvedésöket Ő is szenvedte, és orczájának angyala megszabadítá őket, szerelmében és kegyelmében váltotta Ő meg őket, fölvette és hordozá őket a régi idők minden napjaiban.
2Móz 32:34 2Móz 33:14 2Móz 33:15 5Móz 7:9 2Móz 23:20 2Móz 23:21 4Móz 20:16


10. vers

Ők pedig engedetlenek voltak és megszomoríták szentségének lelkét, és ő ellenségükké lőn, hadakozott ellenök.
4Móz 14:11 4Móz 14:22 Eféz 4:30


11. vers

S megemlékezék népe a Mózes régi napjairól: hol van, a ki őket kihozá a tengerből nyájának pásztorával? hol van, a ki belé adá az ő szentséges lelkét?
2Móz 14:29 2Móz 14:30 Zsolt 77:21 Zsolt 78:52 Zsolt 80:2


12. vers

Ki Mózes jobbján járatá dicsőségének karját, a ki a vizeket ketté választá előttök, hogy magának örök nevet szerezzen?
Józs 3:15 Józs 3:16 Nehem 9:11 Zsolt 78:13


13. vers

Ki járatá őket mélységekben, mint a lovat a síkon, és meg nem botlottanak!


14. vers

Mint a barmot, a mely völgybe száll alá, nyugodalomba vitte őket az Úr lelke: így vezérletted népedet, hogy magadnak dicső nevet szerezz!
Agge 2:5 Zsolt 143:10


15. vers

Tekints alá az égből és nézz le szentséged és dicsőséged hajlékából! Hol van buzgó szerelmed és hatalmad? Szívednek dobogása és irgalmad megtartóztatják magokat én tőlem!
5Móz 26:15


16. vers

Hiszen Te vagy Atyánk, hiszen Ábrahám nem tud minket, és Izráel nem ismer minket, Te, Uram, vagy a mi Atyánk, megváltónk, ez neved öröktől fogva.
Ésa 64:7 Jób 14:21


17. vers

Miért engedél eltévelyedni minket útaidról, oh Uram! miért keményítéd meg szívünket, hogy ne féljünk tégedet? Térj meg szolgáidért, örökséged nemzetségeiért!
Zsolt 81:13


18. vers

Kevés ideig bírta szentségednek népe földét, ellenségink megtapodták szent helyedet.
Zsolt 74:7


19. vers

Olyanok lettünk, mint a kiken eleitől fogva nem uralkodtál, a kik felett nem neveztetett neved.A Szent Biblia könyvei