Szent Biblia

fordította Károli Gáspár

kgyt

Ámós próféta könyve

5. fejezet


Fejezetek:

1 2 3 4 5 6 7 8 9


1. vers

Halljátok meg e beszédet, a melyet síródalként szólok ti rólatok, Izráelnek háza!


2. vers

Elesett, nem kel fel többé Izráelnek szűze; végig terült az ő földén, és nincs, a ki felemelné.


3. vers

Bizony így szól az Úr Isten: A mely város ezerrel indult ki, százzal marad csak meg; a mely pedig százezerrel indult ki, tízzel marad csak meg Izráel házául.
5Móz 28:62


4. vers

Bizony így szól az Úr az Izráel házához: Engem keressetek, és éltek!


5. vers

És ne keressétek Béth-Elt; Gilgálba se menjetek; Beér-Sébába se menjetek át. Mert Gilgál fogságba megy. Béth-El pedig semmivé lesz.
Ámós 4:4 1Kir 12:28 1Kir 12:30 2Kir 23:15 2Kir 23:16


6. vers

Keressétek az Urat, és éltek, különben reátör, mint a tűz, a József házára és megemészti Béth-Elt, és nem lesz, a ki megoltsa.
Ámós 5:4 Ésa 1:31 Ésa 55:6


7. vers

A kik ürömmé változtatják az ítéletet és az igazságot földre tiporják.
Ámós 6:12 Ésa 5:7 Jer 5:25 Jer 5:28


8. vers

A ki a fiastyúkot és a kaszáscsillagot teremtette; a ki reggellé változtatja a homályt és a nappalt éjszakává sötétíti; a ki hívja a tenger vizeit és kiönti azokat a földnek színére: az Úr annak a neve.
Ámós 8:9 Jób 9:9 Jób 38:31


9. vers

A ki pusztulással sujtja a hatalmasokat, és pusztulás száll az erősségekre.


10. vers

Gyűlölik azt, a ki feddőzik a kapuban, és útálják azt, a ki feddhetetlenül beszél.
Ésa 29:21


11. vers

Annakokáért, mivelhogy tiportátok a szegényt és gabona-ajándékot vesztek tőle: bár faragott kőből építtetek házakat, de nem lakoztok azokban, bár gyönyörűséges szőlőket plántáltok, de nem isztok azoknak borából.
Ámós 3:15 Ésa 9:10 Sof 1:13


12. vers

Mert tudom, hogy sok a ti bűnötök, és nagyok a ti vétkeitek! Igazak nyomorgatói, váltságdíj-szedők vagytok; és elnyomják a szegényeket a kapuban!


13. vers

Azért hallgat az eszes ebben az időben, mert gonosz idő ez.
Mik 2:3


14. vers

Keressétek a jót és ne a gonoszt, hogy éljetek, és akkor veletek lesz az Úr, a Seregek Istene, a mint mondjátok.


15. vers

Gyűlöljétek a gonoszt és szeressétek a jót; állítsátok vissza a kapuban az igazságot; talán megkegyelmez az Úr, a Seregek Istene a József maradékinak.
Zsolt 97:10


16. vers

Azt mondja azért az Úr, a Seregek Istene, az én Uram: Minden térségen siralom lesz és minden utczán ezt mondják: jaj, jaj! s a szántóvetőt is gyászra hívják, s a sírni tudókat siralomra;
Jóel 1:11 Jer 9:17 Jer 9:20


17. vers

És minden szőlőben siralom lesz, mert átmegyek te közötted, ezt mondja az Úr.


18. vers

Jaj azoknak, a kik kívánják az Úrnak napját! Mire való néktek az Úrnak napja? Sötétség az és nem világosság.
Ésa 5:19 Jóel 2:2 Jóel 2:11


19. vers

Mintha valaki oroszlán elől szaladna, és medve bukkanna rá; vagy pedig bemenne a házba és kezét a falhoz támasztaná, és kígyó marná meg.


20. vers

Nem sötétség lesz-é az Úrnak napja és nem világosság?! Sötétség lesz az, s még hajnalfénye sem lesz.
Ámós 5:18 Ámós 8:8


21. vers

Gyűlölöm, megvetem a ti ünnepeiteket, és nem gyönyörködöm a ti összejöveteleitekben.
Ésa 1:11 Ésa 1:16 Jer 6:20


22. vers

Még ha égőáldozatokkal áldoztok is nékem, sőt ételáldozataitokat sem kedvelem; kövér hálaáldozataitokra rá se tekintek.
Mik 6:6 Mik 6:7


23. vers

Távoztasd el tőlem énekeid zaját, hárfáid pengését sem hallgathatom.
Ámós 6:5


24. vers

Hanem folyjon az ítélet, mint a víz, és az igazság, mint a bővizű patak.
Ésa 48:18


25. vers

Járultatok-é hozzám véres áldozatokkal s ételáldozatokkal a pusztában negyven éven át, oh Izráel háza?!
Csel 7:42 Csel 7:43 5Móz 32:17 5Móz 32:19


26. vers

Majd viszitek hát Szikkútot, a ti királyotokat és Kijjunt, a ti képeiteket, a ti isteneitek csillagát, a melyet ti csináltatok magatoknak.
Sof 1:5


27. vers

És Damaskuson túlra száműzlek titeket, azt mondja az Úr, a kinek neve Seregeknek Istene.
Ámós 6:7 2Kir 15:29 2Kir 17:6


Fejezetek:

1 2 3 4 5 6 7 8 9


A Szent Biblia könyvei