Szent Biblia

fordította Károli Gáspár

kgyt

Jóel próféta könyve

3. fejezet


Fejezetek:

1 2 3


1. vers

Mert ímé, azokon a napokon és abban az időben, a mikor meghozom Júda és Jeruzsálem fogságát:


2. vers

Egybegyűjtöm akkor mind a pogányokat, és levezetem őket a Josafát völgyébe, és perbe szállok ott velök, az én népemért és örökségemért, az Izráelért, a melyet szétszórtak a pogányok közé, és megosztoztak az én földemen;
Jóel 3:12


3. vers

Népemre pedig sorsot vetettek; a fiút szajháért adták oda, a leányt pedig borért cserélték el, hogy ihassanak.


4. vers

Sőt néktek is mi közötök velem, Tírus, Sidon és Filiszteának egész környéke?! Vajjon bosszút állani jöttök-é reám? Ha bosszút akarnátok rajtam állani; nagy hirtelen fejetekre fordítom vissza bosszútokat!
Ezék 26:2 Ezsdr 1:1 Ezsdr 1:11


5. vers

Mivelhogy elraboltátok ezüstömet és aranyomat, és legszebb kincsemet templomaitokba vittétek;


6. vers

És a Júda fiait és Jeruzsálem fiait eladtátok a Jávánok fiainak, hogy messze vessétek őket határaiktól:
Ezék 27:13


7. vers

Ímé, kiindítom őket a helyből, a hova eladtátok őket, és fejetekre fordítom vissza bosszútokat.
Jer 25:12 Ezsdr 1:1 Ezsdr 1:11


8. vers

És adom a ti fiaitokat és leányaitokat a Júda fiainak kezébe; azok pedig eladják őket a Sabeusoknak, a messze lakó népnek; mert ezt végezte az Úr.


9. vers

Hirdessétek ezt a pogányok között; készüljetek harczra; indítsátok fel a hősöket. Járuljanak elé, jőjjenek fel mindnyájan a hadakozó férfiak!


10. vers

Kovácsoljátok szántóvasaitokat kardokká, kaszáitokat dárdákká; mondja a beteg is: Hős vagyok!


11. vers

Siessetek és jőjjetek el ti népek mindenfelől, és seregeljetek egybe! Ide vezesd Uram a te hőseidet!


12. vers

Serkenjenek fel és jőjjenek fel a népek a Josafát völgyébe; mert ott ülök törvényt, hogy megítéljek minden népeket.


13. vers

Ereszszétek néki a sarlót, mert megérett az aratni való! Jertek el, tapossatok, mert tetézve a kád, ömlenek a sajtók! Mert megsokasult az ő gonoszságuk!
Jóel 2:24 Jel 14:15 Jel 14:20


14. vers

Tömegek, tömegek! az ítélet völgyében! Mert közel van az Úrnak napja az ítélet völgyében!


15. vers

A nap és hold elsötétednek; a csillagok bevonják fényöket;
Jóel 2:10 Jóel 2:31 Ezék 32:7 Ezék 32:8


16. vers

Az Úr pedig megharsan a Sionról és megzendül Jeruzsálemből, és megrendülnek az egek és a föld; de az Úr az ő népének oltalma és az Izráel fiainak erőssége!
Jóel 2:10 Jer 25:30


17. vers

És megtudjátok, hogy én vagyok az Úr, a ti Istenetek, a ki a Sionon lakozom, az én szent hegyemen. És szentté lészen Jeruzsálem, és idegenek nem vonulnak át többé rajta.
Zsolt 132:13 Zsolt 132:14 Ésa 4:2 Ésa 4:5


18. vers

És majd azon a napon a hegyek musttal csepegnek és a halmok tejjel folynak, és a Júda minden medre bő vízzel ömledez, és forrás fakad az úrnak házából, és megöntözi a Sittimnek völgyét.
Jóel 2:23 Jóel 2:26 Ámós 9:13 Ámós 9:14 Ezék 47:1 Ezék 47:9


19. vers

Égyiptom pusztasággá lészen, Edom pedig kietlen sivataggá; a Júda fiain való erőszakosságért, mert ártatlan vért ontottak azoknak földén.
Ezék 25:13 Ezék 29:9 Ezék 32:15


20. vers

De a Júda örökké megmarad; Jeruzsálem is nemzetségről nemzetségre.
Ámós 9:14 Ámós 9:15


21. vers

És kitisztítom vérökből, a melyből még ki nem tisztítottam, és a Sion lesz az Úr lakóhelye!
Ésa 4:3


Fejezetek:

1 2 3


A Szent Biblia könyvei