Szent Biblia

fordította Károli Gáspár

kgyt

Jób könyve

21. fejezet


Fejezetek:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42


1. vers

Felele pedig Jób, és monda:


2. vers

Jól hallgassátok meg az én beszédemet, és legyen ez a ti vigasztalástok helyett.


3. vers

Szenvedjetek el engem, a míg szólok, azután gúnyoljátok ki beszédemet.


4. vers

Avagy én embernek panaszolkodom-é? Miért ne volna hát keserű a lelkem?


5. vers

Tekintsetek reám és álmélkodjatok el, és tegyétek kezeteket szátokra.


6. vers

Ha visszaemlékezem, mindjárt felháborodom, és reszketés fogja el testemet.


7. vers

Mi az oka, hogy a gonoszok élnek, vénséget érnek, sőt még meg is gyarapodnak?
Zsolt 73:12 Jer 12:1


8. vers

Az ő magvok előttök nő fel ő velök, és az ő sarjadékuk szemeik előtt.


9. vers

Házok békességes a félelemtől, és az Isten vesszeje nincsen ő rajtok.


10. vers

Bikája folyat és nem terméketlen, tehene megellik és el nem vetél.


11. vers

Kieresztik, mint nyájat, kisdedeiket, és ugrándoznak az ő magzataik.


12. vers

Dobot és hárfát ragadnak, és örvendeznek a síp zengésének.


13. vers

Jóllétben töltik el napjaikat, és egy pillanat alatt szállnak alá a sírba;


14. vers

Noha azt mondják Istennek: Távozzál el tőlünk, mert a te utaidnak tudásában nem gyönyörködünk!


15. vers

Micsoda a Mindenható, hogy tiszteljük őt, és mit nyerünk vele, ha esedezünk előtte?


16. vers

Mindazáltal az ő javok nincsen hatalmukban, azért a gonoszok tanácsa távol legyen tőlem!
Jób 22:18


17. vers

Hányszor aluszik el a gonoszok szövétneke, és jő rájok az ő veszedelmök! Hányszor osztogatja részöket haragjában.
Péld 13:9 Zsolt 11:6


18. vers

Olyanok lesznek, mint a pozdorja a szél előtt, és mint a polyva, a melyet forgószél ragad el.
Zsolt 1:4 Zsolt 1:5


19. vers

Isten az ő fiai számára tartja fenn annak büntetését. Megfizet néki, hogy megérzi majd.


20. vers

Maga látja meg a maga veszedelmét, és a Mindenható haragjából iszik.
Ésa 51:17 Ésa 51:22 Jer 25:15


21. vers

Mert mi gondja van néki házanépére halála után, ha az ő hónapjainak száma letelt?!


22. vers

Ki taníthatja Istent bölcseségre, hisz ő ítéli meg a magasságban levőket is!
Róm 11:34


23. vers

Ez meghal az ő teljes boldogságában, egészen megelégedetten és nyugodtan;


24. vers

Fejőedényei tejjel vannak tele, csontjainak velője nedvességtől árad.
Péld 3:8


25. vers

Amaz elkeseredett lélekkel hal meg, mert nem élhetett a jóval.


26. vers

Együtt feküsznek a porban, és féreg lepi őket.


27. vers

Ímé, jól tudom a ti gondolatitokat és a hamisságokat, a melyekkel méltatlankodtok ellenem;


28. vers

Mert ezt mondjátok: Hol van ama főembernek háza, hol van a gonoszok lakozásának sátora?
Jób 29:25


29. vers

Avagy nem kérdeztétek-é meg azokat, a kik sokat utaznak és jeleiket nem ismeritek-é?


30. vers

Bizony a veszedelemnek napján elrejtetik a gonosz, a haragnak napján kiszabadul.


31. vers

Kicsoda veti szemére az ő útját, és a mit cselekedett, kicsoda fizet meg néki azért?


32. vers

Még ha a sírba vitetik is ki, a sírdomb felett is él.


33. vers

Édesek lesznek néki a sírnak hantjai, és maga után vonsz minden embert, a mint számtalanok mentek el előtte.


34. vers

Hogyan vigasztalnátok hát engem hiábavalósággal? Feleselésetek igazságtalanság marad.


Fejezetek:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42


A Szent Biblia könyvei