Szent Biblia

fordította Károli Gáspár

kgyt

Ésaiás próféta könyve

24. fejezet1. vers

Ímé az Úr megüresíti a földet és elpusztítja azt, és elfordítja színét és elszéleszti lakóit!


2. vers

S olyan lesz a nép, mint a pap; a szolga, mint az ő ura; a szolgáló, mint asszonya; a vevő, mint az eladó; a kölcsönadó, mint a kölcsönkérő; a hitelező, mint az, a kinek hitelez;


3. vers

Megüresíttetvén megüresíttetik a föld, és elpusztíttatván elpusztíttatik; mert az Úr szólá e beszédet.


4. vers

Gyászol és megromol a föld, elhervad és megromol a földnek kereksége, elhervadnak a föld népének nagyjai.


5. vers

A föld megfertőztetett lakosai alatt, mert áthágták a törvényeket, a rendelést megszegték, megtörték az örök szövetséget.
1Móz 4:11 3Móz 26:15


6. vers

Ezért átok emészti meg a földet, és lakolnak a rajta lakók; ezért megégnek a földnek lakói, és kevés ember marad meg.
3Móz 26:14 3Móz 26:16 5Móz 28:15 5Móz 28:68 Jer 11:3 Jer 11:4


7. vers

Gyászol a must, elhervad a szőlő, és sóhajtnak minden vidám szívűek.
Jóel 1:10 Jóel 1:12


8. vers

Megszünt a dobok vidámsága, elcsöndesült az örvendők zajgása, a cziterának vídámsága megszünt.
Jóel 1:5 Ésa 5:12


9. vers

Énekléssel nem isznak bort; keserű a részegítő ital az ívónak;


10. vers

Rommá lőn az álnokság városa, bezároltatott minden ház, senki be nem mehet!


11. vers

Az utczákon panaszkodás hallik a bor miatt; minden öröm alkonyra szállt, a föld vígassága elköltözött.
Ámós 8:10


12. vers

A városban csak pusztaság maradt és rommá zúzatott a kapu.


13. vers

Mert így lesz a föld közepette, a népek között, mint az olajfa megrázásakor, mint mezgérléskor, midőn a szüre elmult.
Ésa 17:6


14. vers

Ők felemelik szavokat, ujjongnak, az Úr nagyságáért rivalgnak a tenger felől.


15. vers

Ezért dícsérjétek az Urat keleten, a tenger szigetein az Úrnak, Izráel Istenének nevét.
Ésa 42:10 Ésa 42:12


16. vers

A föld széléről énekeket hallánk: dicsőség az igaznak! S én mondék: végem van, végem van, jaj nékem! A hitetlenek hitetlenül cselekesznek és hitetlenséggel a hitetlenek hitetlenséget cselekesznek.
Ésa 21:2


17. vers

Rettegés, verem és tőr vár rád földnek lakója!
Ésa 5:19 Jer 48:43 Jer 48:44


18. vers

És lesz, hogy a ki fut a rettegésnek szavától, verembe esik, és a ki kijő a veremből, megfogatik a tőrben, mert az egek csatornái megnyílnak, és megrendülnek a föld oszlopai.
1Móz 7:11 Zsolt 82:5 Péld 8:29


19. vers

Romlással megromol a föld, töréssel összetörik a föld, rengéssel megrendül a föld;


20. vers

Inogva meging a föld, miként a részeg, és meglódul, mint a kaliba, és reá nehezedik bűne és elesik; és nem kél fel többé!


21. vers

És lesz ama napon: meglátogatja az Úr a magasság seregét a magasságban, és a föld királyait a földön:


22. vers

És összegyűjtve összegyűjtetnek gödörbe, mint a foglyok, és bezáratnak tömlöczbe, és sok napok után meglátogattatnak.


23. vers

És elpirul a hold, és megszégyenül a nap, mikor a seregek Ura uralkodik Sion hegyén és Jeruzsálemben: s vénei előtt dicsőség lészen.
Jóel 2:31 Ésa 60:19 Ésa 60:20 Ésa 30:26A Szent Biblia könyvei