Szent Biblia

fordította Károli Gáspár

kgyt

Ésaiás próféta könyve

51. fejezet1. vers

Hallgassatok reám, kik az igazságot követitek, kik az Urat keresitek; tekintsetek a kőszálra, a melyből kivágattattatok, és a kútfő nyílására, a melyből kiásattatok!
Péld 15:9 1Tim 6:11 2Tim 2:22 Ésa 48:1


2. vers

Tekintsetek Ábrahámra, atyátokra, és Sárára, a ki titeket szűlt, hogy egymagát hívtam el őt, és megáldám és megszaporítám őt.
Zsid 11:11 Zsid 11:12 Ezék 33:24 Malak 2:15


3. vers

Mert megvígasztalja az Úr Siont, megvígasztalja minden romjait, és pusztáját olyanná teszi, mint az Éden, és kietlenjét olyanná, mint az Úrnak kertje, öröm és vígasság találtatik abban, hálaadás és dicséret szava!
1Móz 2:8 1Móz 2:10


4. vers

Figyeljetek reám, én népem, és reám hallgassatok, én nemzetem! mert tanítás megy ki tőlem, és törvényemet a népek megvilágosítására megalapítom.
Ésa 42:6


5. vers

Közel igazságom, kijő szabadításom, és karjaim népeket ítélnek: engem várnak a szigetek, és karomba vetik reménységüket.
Ésa 2:3 Ésa 2:4


6. vers

Emeljétek az égre szemeiteket, és nézzetek a földre ide alá, mert az egek mint a füst elfogynak, és a föld, mint a ruha megavul, és lakosai hasonlókép elvesznek; de szabadításom örökre megmarad, és igazságom meg nem romol.
Zsolt 102:27 Zsolt 103:17 Zsolt 103:20 Zsolt 118:6 Mát 5:18 1Ján 2:17 Ésa 40:6 Ésa 40:8


7. vers

Hallgassatok rám, kik tudjátok az igazságot, te nép, kinek szívében van törvényem! ne féljetek az emberek gyalázatától, és szidalmaik miatt kétségbe ne essetek!
Zsolt 37:31


8. vers

Mert mint a ruhát, moly emészti meg őket, és mint a gyapjat, féreg eszi meg őket, és igazságom örökre megmarad, és szabadításom nemzetségről nemzetségre!
Ésa 50:9 Ésa 50:10


9. vers

Kelj föl, kelj föl, öltözd fel az erőt, oh Úrnak karja! kelj föl, mint a régi időben, a messze hajdanban! Avagy nem te vagy-é, a ki Ráhábot kivágta, és a sárkányt átdöfte?
2Móz 14:28 Ezék 29:3 Bir 5:12 Ésa 43:16 Ésa 43:17 Mik 7:15


10. vers

Nem te vagy-é, a ki a tengert megszáraztotta, a nagy mélység vizeit; a ki a tenger fenekét úttá változtatta, hogy átmenjenek a megváltottak?!


11. vers

Így térnek meg az Úrnak megváltottai, és ujjongás között Sionba jőnek, és örökös öröm fejökön; vígasságot és örömöt találnak, eltünik a fájdalom és sóhaj!
Ésa 35:10 Zsolt 126:1 Zsolt 126:2


12. vers

Én, én vagyok megvigasztalótok! Ki vagy te, hogy félsz halandó embertől? ember fiától, a ki olyan lesz, mint a fű?!
Ésa 40:1 Ésa 40:6


13. vers

Hogy elfeledkeztél az Úrról, Teremtődről, a ki az eget kiterjeszté és a földet megalapítá, és hogy félsz szüntelen minden napon nyomorgatódnak haragjától, a ki igyekszik elveszteni? De hol van a nyomorgató haragja?
Zsolt 104:2


14. vers

Hirtelen megszabadul a fogoly, és nem hal meg a veremben, kenyere sem fogy el:
Zak 9:11


15. vers

Hiszen én vagyok az Úr, a te Istened, a ki megreszkettetem a tengert és zúgnak habjai; seregeknek Ura az Én nevem?
2Móz 14:21


16. vers

És adtam beszédemet a te szádba, és kezem árnyékával födöztelek be, hogy újonnan plántáljam az egeket, és megalapítsam a földet, és ezt mondjam Sionnak: Én népem vagy te!
Ésa 49:2 Ésa 49:3 Ésa 50:4 Ésa 50:5


17. vers

Serkenj föl, serkenj föl, kelj föl Jeruzsálem, ki megittad az Úr kezéből haragja poharát; a tántorgás öblös kelyhét megittad, kiürítéd!
Ésa 52:1 2Kir 25:1 2Kir 25:22 Ésa 29:9 Jer 25:10 Jer 49:12 Jer 51:7 Siral 4:21 Abd 1:16 Ezék 23:31 Jel 14:10


18. vers

Nem vala vezetője minden fiai közül, a kiket szűlt, nem fogta senki őt kézen minden fiai közül, a kiket fölnevelt.


19. vers

E kettő esett rajtad! Kicsoda szánt meg téged? A pusztulás, a romlás, az éhség és a fegyver; miként vígasztaljalak téged?


20. vers

Fiaid elájultan ott feküdtek minden utczáknak fejeinél, mint a hálóba esett zerge, megrészegedve az Úr haragjától, Istenednek feddésétől.
Siral 2:19 Siral 4:1 Siral 4:2 Siral 4:3


21. vers

Ezért halld meg ezt, szenvedő, ki részeg vagy, de nem bortól!
Ésa 29:9


22. vers

Így szól Urad, az Úr, és Istened, a ki népéért bosszút áll: Ímé, kiveszem kezedből a tántorgás poharát, haragom öblös kelyhét, nem iszod többé azt meg!
Ésa 51:17


23. vers

És adom azt nyomorgatóid kezébe, a kik azt mondották lelkednek: Hajolj meg, hogy átmenjünk te rajtad, és a te hátadat olyanná tetted, mint a föld, és mint a minő az utcza a járóknak!
Ésa 47:6 Ésa 47:15 Zsolt 129:3A Szent Biblia könyvei