Szent Biblia

fordította Károli Gáspár

kgyt

Ésaiás próféta könyve

55. fejezet1. vers

Oh mindnyájan, kik szomjúhoztok, jertek e vizekre, ti is, kiknek nincs pénzetek, jertek, vegyetek és egyetek, jertek, vegyetek pénz nélkül és ingyen, bort és tejet.
Ján 7:37 Ján 7:38 Ésa 41:17 Jel 22:17


2. vers

Miért adtok pénzt azért, a mi nem kenyér, és gyűjtött kincseteket azért, a mi meg nem elégíthet? Hallgassatok, hallgassatok reám, hogy jót egyetek, és gyönyörködjék lelketek kövérségben.
Zsolt 36:9 Zsolt 63:6


3. vers

Hajtsátok ide füleiteket és jertek hozzám; hallgassatok, hogy éljen lelketek, és szerzek veletek örök szövetséget, Dávid iránt való változhatatlan kegyelmességem szerint.
2Sám 7:16 Zsolt 89:29 Csel 13:34


4. vers

Ímé, bizonyságul adtam őt a népeknek, fejedelmül és parancsolóul népeknek.


5. vers

Ímé, nem ismert népet hívsz elő, és a nép, a mely téged nem ismert, hozzád siet az Úrért, Istenedért és Izráel Szentjéért, hogy téged megdicsőített.


6. vers

Keressétek az Urat, a míg megtalálható, hívjátok őt segítségül, a míg közel van.
Péld 8:17 2Krón 15:4 Zsolt 32:8 Jer 29:14 Ésa 65:1


7. vers

Hagyja el a gonosz az ő útát, és a bűnös férfiú gondolatait, és térjen az Úrhoz, és könyörül rajta, és a mi Istenünkhöz, mert bővelkedik a megbocsátásban.
Ésa 56:1 Ezék 33:11 Zsolt 103:3 Zsolt 103:5


8. vers

Mert nem az én gondolataim a ti gondolataitok, és nem a ti útaitok az én útaim, így szól az Úr!
4Móz 23:19 Zsolt 103:11


9. vers

Mert a mint magasabbak az egek a földnél, akképen magasabbak az én útaim útaitoknál, és gondolataim gondolataitoknál!


10. vers

Mert mint leszáll az eső és a hó az égből, és oda vissza nem tér, hanem megöntözi a földet, és termővé, gyümölcsözővé teszi azt, és magot ád a magvetőnek és kenyeret az éhezőnek:


11. vers

Így lesz az én beszédem, a mely számból kimegy, nem tér hozzám üresen, hanem megcselekszi, a mit akarok, és szerencsés lesz ott, a hová küldöttem.
Zsolt 65:11


12. vers

Mert örömmel jöttök ki, és békességben vezéreltettek; a hegyek és halmok ujjongva énekelnek ti előttetek, és a mező minden fái tapsolnak.
Ésa 35:12 Zsolt 98:8


13. vers

A tövis helyén cziprus nevekedik, és bogács helyett mirtus nevekedik, és lesz ez az Úrnak dicsőségül és örök jegyül, a mely el nem töröltetik.
Ésa 43:19 Ésa 43:20A Szent Biblia könyvei