Szent Biblia

fordította Károli Gáspár

kgyt

Ésaiás próféta könyve

48. fejezet1. vers

Halljátok ezt Jákób háza, a kik Izráel nevéről neveztettek, és Júda forrásából származának, a kik az Úr nevére esküsznek, és Izráel Istenét emlegetik; de nem híven és nem igazán.
Zsolt 78:34 Zsolt 78:36 Jer 5:2 Zsolt 68:27


2. vers

Mert a szent várostól nevezik magokat, és Izráel Istenéhez támaszkodnak, a kinek neve seregeknek Ura!


3. vers

Mik eddig történtek, előre megjelentém, szám hirdeté és tudatá azokat, gyorsan véghez vivém, és bekövetkezének,


4. vers

Mert tudtam, hogy te kemény vagy, és vasinakból van nyakad és homlokod ércz:
2Móz 32:9 Hós 4:4 Ezék 3:7 Ezék 3:9


5. vers

Tehát előre megjelentém néked, mielőtt bekövetkezett, tudtodra adtam, hogy ezt ne mondd: Faragott képem mívelé ezeket, bálványom és öntött képem parancsolá ezeket.
Ámós 3:7 5Móz 32:27


6. vers

Hallottad volt, és most lásd mindezt; avagy ti nem tesztek-é erről bizonyságot? Mostantól fogva újakat tudatok veled: titkoltakat, a melyeket nem tudtál;


7. vers

Mostan rendeltettek el és nem régen, és ezelőtt nem hallottál felőlök, hogy ezt ne mondd: Ímé, tudtam én azokat.


8. vers

Nem is hallottad, nem is tudtad, füled sem vala nyitva régen, mivel tudtam, hogy nagyon hűtelen vagy, és pártütőnek hívatál anyád méhétől fogva.
5Móz 32:15 5Móz 32:18 Ésa 50:5


9. vers

Nevemért elhalasztom haragomat, és dicséretemért fékezem magamat veled szemben, hogy ki ne vágjalak.
Ezék 20:22


10. vers

Ímé, megtisztítottalak, de nem úgy, mint ezüstöt, megpróbáltalak a nyomor kemenczéjében.
Ésa 27:9


11. vers

Enmagamért, enmagamért cselekszem; mert hogyan szentségteleníttetnék meg nevem?! És dicsőségemet másnak nem adom.
Ésa 42:8


12. vers

Hallgass rám Jákób és Izráel, én elhívottam, én vagyok az első és én az utolsó.
Ésa 41:4


13. vers

Hiszen kezem veté e föld alapját, és jobbom terjeszté ki az egeket, ha én szólítom őket, mind itt állnak.
Ésa 40:26


14. vers

Gyűljetek egybe mind, és halljátok meg: ki jelenté meg közülök ezeket? az, kit az Úr szeret, elvégzi akaratját Bábelen, és karja lészen a Káldeusokon.


15. vers

Én, én szóltam, és őt el is hívtam, elhoztam őt, és szerencsés lesz útja.


16. vers

Közelgjetek hozzám, halljátok ezt, nem szóltam eleitől fogva titkon! mióta ez történik, ott vagyok! És most az Úr Isten engem küldött, és az ő lelkét.
Ésa 45:19


17. vers

Így szól az Úr, Megváltód, Izráelnek Szentje: Én vagyok az Úr, Istened, ki tanítlak hasznosra, és vezetlek oly úton, a melyen járnod kell.


18. vers

Vajha figyelmeztél volna parancsolataimra! olyan volna békességed, mint a folyóvíz, és igazságod, mint a tenger habjai;
5Móz 28:1 5Móz 28:14 Zsolt 81:14 Zsolt 81:17


19. vers

És olyan volna magod, mint a tengernek fövénye, és méhednek gyümölcsei, mint annak kövecskéi; nem vágatnék ki és nem pusztulna el neve orczám elől.
Hós 1:10


20. vers

Menjetek ki Bábelből, fussatok el Káldeából ujjongásnak szavával! jelentsétek meg, tudassátok ezt, terjesszétek a föld végső határáig; mondjátok: Megváltotta az Úr szolgáját, Jákóbot.
Jer 51:6 Jer 51:8 Jer 50:8 Jer 50:10 Jer 29:10


21. vers

Nem szomjaznak, bárha pusztaságon vezeti is őket: kősziklából vizet fakaszt nékik, és meghasítja a sziklát és víz ömöl belőle.
2Móz 17:6 4Móz 20:11 Zsolt 78:15


22. vers

Nincs békesség, így szól az Úr, az istenteleneknek!
Ésa 57:21A Szent Biblia könyvei