Szent Biblia

fordította Károli Gáspár

kgyt

Ésaiás próféta könyve

49. fejezet1. vers

Hallgassatok reám, ti szigetek, és figyeljetek távol való népek: anyám méhétől hívott el az Úr, anyámnak szíve alatt már emlékezett nevemről.
Ésa 50:4 Jer 1:4


2. vers

Hasonlóvá tevé számat az éles kardhoz, keze árnyékában rejtett el engem, és fényes nyíllá tett engemet, és tegzébe zárt be engem.
Jer 1:9 Jer 1:10 Préd 12:13


3. vers

És mondá nékem: Szolgám vagy te, Izráel, a kiben és megdicsőülök.


4. vers

És én mondám: Hiába fáradoztam, semmire és haszontalan költöttem el erőmet; de az Úrnál van ítéletem, és jutalmam Istenemnél.


5. vers

És most így szól az Úr, a ki engem anyám méhétől szolgájává alkotott, hogy Jákóbot Ő hozzá megtérítsem és hogy Izráel hozzá gyűjtessék; hiszen tisztelt vagyok az Úr szemeiben és erősségem az én Istenem!


6. vers

Így szól: Kevés az, hoggy nékem szolgám légy, a Jákób nemzetséginek megépítésére és Izráel megszabadultjainak visszahozására: sőt a népeknek is világosságul adtalak, hogy üdvöm a föld végéig terjedjen!
Ésa 42:6 Ésa 42:7 Ésa 60:3 Luk 2:30 Luk 2:32


7. vers

Így szól az Úr, Izráel megváltója, Szentje, a megvetett lelkűhöz, a nép undorához, a zsarnokok szolgájához: Látjátok királyok! és majd fölkelnek, fejedelmek, és leborulnak az Úrért, a ki hű, Izráel Szentjéért, a ki téged elválasztott.
Ésa 52:14 Ésa 52:15 Ésa 53:3 Zsolt 22:7


8. vers

Így szól az Úr: Jókedvem idején én meghallgattalak, és a szabadulás napján segítettelek; megtartlak és nép szövetségévé teszlek, hogy megépítsd a földet, és kioszd az elpusztult örökségeket;
Ésa 61:2 Ésa 54:3 Ésa 61:4


9. vers

Így szólván a foglyoknak: Jőjjetek ki! és azoknak, a kik sötétben ülnek: Lépjetek elő! Az utakon legelnek, és minden halmokon legelőjük lesz:
Ésa 42:7


10. vers

Nem éheznek, nem szomjúhoznak, nem bántja őket délibáb és a nap; mert a ki rajtok könyörült, vezeti őket, és őket vizek forrásaihoz viszi.
Jel 7:16 Ésa 35:7 Ésa 43:19 Ésa 43:20 Ésa 48:21 Ésa 40:10 Ésa 40:11 Ésa 42:16


11. vers

És teszem minden hegyemet úttá, és ösvényeim magasak lesznek.
Ésa 35:8 Ésa 51:3 Ésa 52:9 Luk 2:25


12. vers

Ímé, ezek messziről jönnek ímé, amazok észak és a tenger felől, és amazok Sinnek földéről!


13. vers

Ujjongjatok egek, és föld örvendezz, ujjongva énekeljetek hegyek; mert megvígasztalá népét az Úr, és könyörül szegényein!
Ésa 35:8 Ésa 51:3 Ésa 52:9 Luk 2:25 Zsolt 96:11


14. vers

És szól Sion: Elhagyott az Úr engem, és rólam elfeledkezett az Úr!


15. vers

Hát elfeledkezhetik-é az anya gyermekéről, hogy ne könyörüljön méhe fián? És ha elfeledkeznének is ezek: én te rólad el nem feledkezem.
Zsolt 27:10


16. vers

Ímé, az én markaimba metszettelek fel téged, kőfalaid előttem vannak szüntelen.
2Móz 25:40 1Krón 28:11 1Krón 28:19


17. vers

Elősietnek fiaid, rombolóid és pusztítóid eltávoznak belőled.


18. vers

Emeld fel köröskörül szemeidet, és lássad, mindnyájan egybegyűlnek, hozzád jönnek. Élek én, így szól az Úr, hogy fölrakod mindnyájokat, mint ékszert, és felkötöd, mint menyasszony.
Ésa 60:4


19. vers

Mert romjaid és pusztaságaid és elpusztult földed, mindez szűk lesz most a lakosságnak, és messze távoznak elpusztítóid.


20. vers

Gyermektelenségednek fiai még ezt mondják majd füled hallatára: Szoros e hely nékem, menj el, hogy itt lakhassam!


21. vers

És te így szólsz szívedben: Ki szűlte nékem ezeket? hisz én gyermektelen és terméketlen voltam, fogoly és számkivetett; és ezeket ki nevelte föl? Ímé, én egyedül maradtam meg; ezek hol voltak?


22. vers

Így szól az Úr Isten: Ímé, fölemelem kezemet a népekhez, és előttök zászlómat felállatom, és elhozzák fiaidat ölükben, és leányaid vállukon hordoztatnak.
Ésa 11:10 Ésa 60:4 Ésa 60:5 Ésa 60:6 Ésa 66:12 Ésa 66:14


23. vers

És királyok lesznek dajkálóid, fejedelmi asszonyaik dajkáid, arczczal a földre borulnak előtted és lábaid porát nyalják: és megtudod, hogy én vagyok az Úr, kit a kik várnak, meg nem szégyenülnek.
Zsolt 72:9 Mik 7:17


24. vers

Elvétethetik-é a préda az erőstől, és megszabadulhatnak-é az igazak foglyai?


25. vers

Igen, így szól az Úr, az erőstől elvétetnek a foglyok is, és megszabadul a kegyetlen zsákmánya, és háborgatóidat és háborítom meg, és én tartom meg fiaidat.


26. vers

És etetem nyomorgatóiddal az önnön húsokat, és mint a musttól, véröktől megrészegednek, és megtudja minden test, hogy én vagyok az Úr; megtartód és megváltód, Jákóbnak erős Istene!
Jel 14:20 Ésa 9:19 Jel 16:6A Szent Biblia könyvei