Szent Biblia

fordította Károli Gáspár

kgyt

Ésaiás próféta könyve

60. fejezet1. vers

Kelj fel, világosodjál, mert eljött világosságod, és az Úr dicsősége rajtad feltámadt.
Ésa 45:7 Ésa 58:8 Ésa 58:10 Ésa 59:9


2. vers

Mert ímé, sötétség borítja a földet, és éjszaka a népeket, de rajtad feltámad az Úr, és dicsősége rajtad megláttatik.


3. vers

És népek jönnek világosságodhoz, és királyok a néked feltámadott fényességhez.


4. vers

Emeld fel köröskörül szemeidet és lásd meg: mindnyájan egybegyűlnek, hozzád jönnek, fiaid messziről jönnek, és leányaid ölben hozatnak el.
Ésa 11:12 Ésa 43:6 Ésa 49:18 Ésa 49:22 Ésa 66:12


5. vers

Akkor meglátod és ragyogsz örömtől, és remeg és kiterjed szíved, mivel hozzád fordul a tenger kincsözöne, és hozzád jő a népeknek gazdagsága.


6. vers

A tevék sokasága elborít, Midján és Éfa tevecsikói, mind Sebából jönnek, aranyat és tömjént hoznak, és az Úr dicséreteit hirdetik.
1Móz 37:25 Jóel 4:8 Zsolt 72:15 Ezék 27:22


7. vers

Kédár minden juhai hozzád gyűlnek, Nebajóth kosai néked szolgálnak, felmennek kedvem szerint oltáromra, és dicsőségem házát megdicsőítem.
1Móz 25:13


8. vers

Kik ezek, kik repülnek, mint a felleg, s mint a galambok dúczaikhoz?
Hós 11:11 Zsolt 55:7


9. vers

Igen, engem várnak a szigetek; és elől jönnek Társis hajói, hogy elhozzák fiaidat messziről, és ezüstjöket és aranyokat azokkal együtt, a te Urad és Istened nevének és Izráel Szentjének, hogy téged megdicsőített.


10. vers

Az idegenek megépítik kőfalaidat, és királyaik szolgálnak néked; mivel haragomban megvertelek, és kegyelmemben megkönyörültem rajtad.
Ezsdr 6:8 Ezsdr 6:9 Ésa 49:23 Nehem 2:8


11. vers

És nyitva lesznek kapuid szüntelen, éjjel és nappal be nem zároltatnak, hogy behozzák hozzád a népek gazdagságát, és királyaik is bevitetnek.
Jel 21:25 Jel 21:26


12. vers

Mert a nép és az ország, a mely néked nem szolgáland, elvész, és a népek mindenestől elpusztulnak.
Ésa 41:11 Ésa 41:12 Zak 14:16 Zak 14:17


13. vers

A Libánon ékessége hozzád jő, cziprus, platán, sudar czédrus, mind együtt szenthelyemnek megékesítésére, hogy lábaim helyét megdicsőítsem.
Zsolt 99:5 Zsolt 132:7 Siral 2:1 Ésa 41:19 1Krón 28:2 1Kir 5:1 1Kir 5:11


14. vers

És meghajolva hozzád mennek a téged nyomorgatók fiai, és leborulnak lábad talpainál minden megútálóid, és neveznek téged az Úr városának, Izráel Szentje Sionának.
Jel 3:9 Ésa 49:23


15. vers

A helyett, hogy elhagyott és gyűlölt valál és senki rajtad át nem ment, örökkévaló ékességgé teszlek, és gyönyörűséggé nemzetségről nemzetségre.


16. vers

És szopod a népek tejét, és a királyok emlőjét szopod, és megtudod, hogy én vagyok az Úr, megtartód és megváltód, Jákóbnak erős Istene.
Ésa 49:23 Ésa 66:11


17. vers

Réz helyett aranyat hozok, vas helyett ezüstöt hozok, és a fák helyett rezet, és a kövek helyett vasat, és teszem fejedelmeiddé a békességet, és előljáróiddá az igazságot.


18. vers

Nem hallatik többé erőszaktétel földeden, pusztítás és romlás határaidban, és a szabadulást hívod kőfalaidnak, és kapuidnak a dicsőséget.
Ezék 48:35


19. vers

Nem a nap lesz néked többé nappali világosságod, és fényességül nem a hold világol néked, hanem az Úr lesz néked örök világosságod, és Istened lesz ékességed,
Jel 21:3 Jel 21:4 Jel 21:23 Jel 22:5


20. vers

Napod nem megy többé alá, és holdad sem fogy el, mert az Úr lesz néked örök világosságod, és gyászod napjainak vége szakad.
Zak 14:7


21. vers

És néped mind igaz lesz, és a földet mindörökké bírják, plántálásom vesszőszála ők, kezeim munkája dicsőségemre.
Ésa 4:2 Ésa 4:3


22. vers

A legkisebb ezerre nő, és a legkevesebb hatalmas néppé. Én az Úr, idején, hamar megteszem ezt.A Szent Biblia könyvei