Szent Biblia

fordította Károli Gáspár

kgyt

Ésaiás próféta könyve

5. fejezet1. vers

Hadd énekelek kedvesemről, szerelmesemnek énekét az Ő szőlőjéről! Kedvesemnek szőlője van nagyon kövér hegyen;
Jer 2:21 Mát 21:33 Luk 20:9


2. vers

Felásta és megtisztítá kövektől, nemes vesszőt plántált belé, és közepére tornyot építtetett, sőt benne már sajtót is vágatott; és várta, hogy majd jó szőlőt terem, és az vadszőlőt termett!


3. vers

Mostan azért, Jeruzsálem lakosi és Juda férfiai: ítéljetek köztem és szőlőm között!


4. vers

Mit kellett volna még tennem szőlőmmel; mit meg nem tettem vele? Miért vártam, hogy jó szőlőt terem, holott vadat termett?!


5. vers

Azért most tudatom veletek, hogy mit teszek szőlőmmel; elvonszom kerítését, hogy lelegeltessék, elrontom kőfalát, hogy eltapodtassék;
Zsolt 80:13 Zsolt 80:14


6. vers

És parlaggá teszem; nem metszetik és nem kapáltatik meg, tövis és gaz veri föl, és parancsolok a fellegeknek, hogy rá esőt ne adjanak!


7. vers

A seregek Urának szőlője pedig Izráel háza, és Júda férfiai az Ő gyönyörűséges ültetése; és várt jogőrzésre, s ím lőn jogorzás; és irgalomra, s ím lőn siralom!
Jer 31:20


8. vers

Jaj azoknak, a kik a házhoz házat ragasztanak, és mezőt foglalnak a mezőkhöz, míg egy helyecske sem marad, és csak ti magatok laktok itt e földön!
Mik 2:2


9. vers

Hallásomra megesküdt a seregeknek Ura, hogy sok házak pusztasággá lesznek, a nagyok és szépek lakos nélkül,


10. vers

Mert tíz hold szőlő egy báth bort ereszt, és egy hómer mag egy efát terem.


11. vers

Jaj azoknak, a kik jó reggelen részegítő ital után futkosnak, és mulatnak estig, és bor hevíti őket:
Péld 23:29 Péld 23:30


12. vers

És czitera, lant, dob, síp és bor van lakodalmokban, de az Úrnak dolgát nem tekintik meg, és nem látják kezeinek cselekedetét.
Zsolt 28:5 Ámós 6:5 Ámós 6:6 Ámós 6:9


13. vers

Ezért fogságba megy népem, mivelhogy tudomány nélkül való, és főemberei éhen halnak, és sokasága szomjú miatt eped meg;


14. vers

Azért a sír kiszélesíti torkát és feltátja száját szertelen, és leszállnak abba népem főemberei, és zajongó sokasága, és minden örvendezői;


15. vers

És porba hajtatik a közember, és megaláztatik a főember, és a nagyok szemei megaláztatnak.
Ésa 2:11 Ésa 2:17


16. vers

És felmagasztaltatik a seregeknek Ura az ítéletben, s a szent Isten megszenteli magát igazságban.
Ésa 24:23


17. vers

És bárányok legelnek ott, mint legelőjükön, s a gazdagoknak romjain idegenek élnek!


18. vers

Jaj azoknak, a kik a vétket hazugságnak kötelein vonszák, és a bűnt mint szekeret köteleken;


19. vers

A kik ezt mondják: siessen és tegye hamar munkáját, hogy lássuk, s közelítsen és jőjjön el Izráel Szentjének tanácsa, hogy tudjuk meg.
2Pét 3:4


20. vers

Jaj azoknak, a kik a gonoszt jónak mondják és a jót gonosznak; a kik a sötétséget világossággá s a világosságot sötétséggé teszik, és teszik a keserűt édessé, s az édest keserűvé!


21. vers

Jaj azoknak, a kik magoknak bölcseknek látszanak, és eszesek önnön magok előtt!
Péld 3:7 Róm 12:16


22. vers

Jaj azoknak, a kik hősök borivásban és híresek részegítő ital vegyítésében;


23. vers

A kik a gonoszt ajándékért igaznak mondják, és az igazak igazságát elfordítják tőlünk:
Péld 17:15


24. vers

Ezért, mint a polyvát megemészti a tűznek nyelve, és az égő széna összeomlik: gyökerök megrothad, virágjok mint a por elszáll, mert a seregek Urának törvényét megvetették, és Izráel szentjének beszédét megútálták.
Jób 18:16 Ámós 2:9 Malak 4:1


25. vers

Ezért gerjedt fel az Úrnak haragja népe ellen, és felemelé rá kezét, és megveri, hogy a hegyek megrendülnek, és holttestök szemétként fekszik az utczán. Mindezekkel haragja el nem mult, és keze még felemelve van.
Ésa 9:11 Ésa 9:16


26. vers

És zászlót emel a távoli népeknek, és süvölt a föld határán lakozóknak, és ímé hamarsággal könnyen eljőnek.


27. vers

Nem lesz köztük egy is elfáradott, sem tántorgó; nem szunnyad, és nem aluszik; derekának öve sem oldódik meg, és nem szakad el saruja szíja sem;


28. vers

Nyilai élesek, és minden ő kézívei felvonvák, lovai körme, miként a kova, és kerekei mint a forgószél;


29. vers

Ordítása, mint az oroszláné, és ordít, mint az oroszlán-kölykök, és morog s prédát ragad s elviszi, és nincs, a ki elvegye tőle;
Jer 2:15 Jer 4:7 Zsolt 74:4


30. vers

És rámordul ama napon, mint tenger mormmolása; és ő a földre néz, de ímé ott sűrű sötétség; és a nap meghomályosodik a ráborult homályban!
Ésa 8:22 Ámós 8:1 Ámós 10:1A Szent Biblia könyvei