Szent Biblia

fordította Károli Gáspár

kgyt

Ésaiás próféta könyve

29. fejezet1. vers

Jaj Árielnek, Árielnek, a városnak, a hol Dávid lakott! Esztendőt esztendőhöz adjatok, és forogjanak az ünnepek!


2. vers

És én megszorítom Árielt, és lesz fájdalom és siralom, és lesz nékem, mint Áriel.


3. vers

Körülveszlek táborral, és bezárlak tornyokkal, és erősségeket állatok ellened.
Jer 6:3 Jer 6:6


4. vers

És megaláztatván, a földből szólsz és porból morog beszéded, szavad olyan lesz, mint halottidézőé, a földből, és porból sipog beszéded.
Ésa 8:19


5. vers

Ellenségidnek sokasága olyan lesz, mint az apró por, és mint a repülő polyva az erőszakosok sokasága, és lesz hamar és hirtelen.


6. vers

A seregek Urától látogattatik meg, mennydörgéssel, földindulással, nagy zúgással, forgószéllel, viharral és emésztő tűzi lánggal;
Zsolt 83:16 Ésa 28:17 Ésa 30:30


7. vers

Mint éjjeli álomlátás, olyan lesz minden pogányoknak sokasága, a kik hadakoznak Áriel ellen, s a kik hadakoznak ellene és vára ellen, és őt megszorítják.


8. vers

És lesz, mint mikor álmodik az éhező, és ímé eszik, és midőn fölserken, üres a hasa, és mint mikor álmodik a szomjazó, és ímé iszik, és midőn fölserken, ímé szomjas és lelke eped: így lesz minden pogányoknak sokasága, a kik hadakoznak Sion hegye ellen.


9. vers

Ámuljatok és bámuljatok, vakítsátok magatokat és megvakultok! részegek, de nem bortól, tántorognak, de nem részegítő italtól.
Ésa 51:17 Jer 13:13


10. vers

Mert rátok önté az Úr a mély álomnak lelkét, és bezárta szemeiteket, a prófétákat, és fejeiteket, a nézőket befedezte;
Róm 11:8


11. vers

És lesz mind e látás néktek, mintegy bepecsételtetett írás beszédei, a melyet oda adnak egy írástudónak, mondván: Olvasd, kérlek, és ő szól: Nem tudom, mert bepecsételtetett.
Dán 12:4 Dán 12:9 Jel 5:1 Jel 5:3


12. vers

És ha e levelet annak adják, a ki nem tud írást, mondván: Olvasd el, kérlek! ő így szól: Nem tudok írást.


13. vers

És szólt az Úr: Mivel e nép szájjal közelget hozzám, és csak ajkaival tisztel engem, szíve pedig távol van tőlem, úgy hogy irántam való félelmök betanított emberi parancsolat lőn:
Mát 15:8 Mát 15:9 1Kor 1:19 Zsolt 78:34 Zsolt 78:35 Zsolt 78:36 Ésa 19:11 Ésa 19:14 Abd 1:8


14. vers

Ezért én is csodásan cselekszem ismét e néppel, nagyon csodálatosan, és bölcseinek bölcsesége elvész, és értelmeseinek értelme eltűnik.


15. vers

Jaj azoknak, a kik az Úrtól mélységesen elrejtik tanácsukat, és a kik a sötétségben szoktak cselekedni, mondván: Ki lát minket és ki ismer minket?
Zsolt 94:7 Zsolt 94:9 Mát 23:13 1Kor 4:5


16. vers

Mily együgyűek vagytok! Avagy a fazekas olyan, mint az agyag, hogy így szóljon a csinálmány csinálójának: Nem csinált engem! és az alkotmány ezt mondja alkotójának: Értelmetlen!
Róm 9:20


17. vers

Nemde kevés idő multán a Libánon termőfölddé lesz, és a termőföld erdőnek tartatik?
Ésa 32:15


18. vers

És meghallják ama napon a siketek az írás beszédeit, és a homályból és sötétből a vakoknak szemei látni fognak.
Ésa 29:9 Ésa 29:24 Ésa 35:5 Mát 11:5 Mát 11:6


19. vers

És nagy örömük lesz a szenvedőknek az Úrban, és a szegény emberek vígadnak Izráel Szentjében.
Zsolt 22:27 Zsolt 22:30 Zsolt 25:9 Zsolt 37:11


20. vers

Mert a kegyetlen elveszett, és a csúfoló elpusztult, és kivágattak a hamisságnak minden őrei,
1Sám 2:4 1Sám 2:5 Mik 2:1


21. vers

Kik az embert elítélik egy szóért, és tőrt vetnek annak, a ki őket a kapuban megfeddi, és elejtik csalárdul az igazat.
Ámós 5:10 Jer 18:18


22. vers

Ezért így szól az Úr Jákób házáról, Ő, a ki megváltá Ábrahámot: Nem szégyenül meg többé Jákób, és nem sáppad meg többé az ő orczája.
1Móz 12:1 Zsid 11:8


23. vers

Ha látni fogják gyermekei kezeim munkáját közöttük, megszentelik nevemet, megszentelik Jákób Szentjét, és félik Izráel Istenét.
Ésa 43:5 Ésa 43:6 Ésa 54:1 Ésa 54:8 Ésa 54:13


24. vers

És megismerik a tévelygő lelkűek az értelmet, és a kik zúgolódnak, tanulságot tanulnak.
Ésa 29:18A Szent Biblia könyvei