Szent Biblia

fordította Károli Gáspár

kgyt

A Lukács írása szerint való szent evangyéliom

3. fejezet


Fejezetek:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24


1. vers

Tibérius császár uralkodásának tizenötödik esztendejében pedig, mikor Júdeában Ponczius Pilátus volt a helytartó, és Galileának negyedes fejedelme Heródes, Iturea és Trakhónitis tartományának pedig negyedes fejedelme az ő testvére Filep, Abiléné negyedes fejedelme meg Lisániás,


2. vers

Annás és Kajafás főpapsága alatt, lőn az Úrnak szava Jánoshoz, a Zakariás fiához, a pusztában,
Csel 4:6 Luk 1:13 Luk 1:57 Luk 1:63 Luk 1:80


3. vers

És méne a Jordán mellett lévő minden tartományba prédikálván a megtérés keresztségét a bűnöknek bocsánatjára;
Mát 3:1 Mát 3:2


4. vers

A mint meg van írva Ésaiás próféta beszédeinek könyvében, ki ezt mondja: Kiáltónak szava a pusztában: Készítsétek meg az Úrnak útját, egyengessétek az ő ösvényeit.
Ésa 40:3 Ésa 40:5


5. vers

Minden völgy betöltetik, minden hegy és halom megalacsonyíttatik; és az egyenetlenek egyenesekké, és a göröngyös útak símákká lesznek;


6. vers

És meglátja minden test az Istennek szabadítását.
Zsolt 98:2 Zsolt 98:3 Ésa 52:10


7. vers

Monda azért a sokaságnak, a mely kiméne hozzá, hogy általa megkereszteltessék: Viperák fajzati, kicsoda intett meg titeket, hogy a bekövetkező harag elől meneküljetek?
Mát 3:7 Mát 3:9


8. vers

Teremjetek azért megtéréshez méltó gyümölcsöket, és ne mondogassátok magatokban: Ábrahám a mi atyánk! mert mondom néktek, hogy az Isten ezekből a kövekből is támaszthat fiakat Ábrahámnak.


9. vers

Immár pedig a fejsze is rávettetett a fák gyökerére: minden fa azért, a mely jó gyümölcsöt nem terem, kivágattatik és a tűzre vettetik.
Mát 3:10


10. vers

És megkérdé őt a sokaság, mondván: Mit cselekedjünk tehát?


11. vers

Ő pedig felelvén, monda nékik: A kinek két köntöse van, egyiket adja annak, a kinek nincs; és a kinek van eledele, hasonlókép cselekedjék.
Jak 2:15 Jak 2:16 1Ján 3:17 1Ján 3:18


12. vers

És eljövének a vámszedők is, hogy megkeresztelkedjenek, és mondának néki: Mester, mit cselekedjünk?


13. vers

Ő pedig monda nékik: Semmi többet ne követeljetek, mint a mi előtökbe rendeltetett.


14. vers

És megkérdék őt a vitézek is, mondván: Hát mi mit cselekedjünk? És monda nékik: Senkit se háborítsatok, se ne patvarkodjatok; és elégedjetek meg zsoldotokkal.


15. vers

Mikor pedig a nép várt és szívökben mind azon gondolkoztak János felől, hogy vajjon nem ő-é a Krisztus;


16. vers

Felele János mindeneknek, mondván: Én ugyan keresztellek titeket vízzel; de eljő, a ki nálamnál erősebb, a kinek nem vagyok méltó, hogy sarujának kötőjét megoldjam: az majd keresztel titeket Szent Lélekkel és tűzzel:
Mát 3:11 Csel 1:5 Csel 2:1 Csel 2:4


17. vers

Kinek szórólapátja kezében van, és megtisztítja szérűjét; és a gabonát az ő csűrébe takarja, a polyvát pedig megégeti olthatatlan tűzzel.
Mát 3:12


18. vers

És még sok egyebekre is intvén őket, hirdeté az evangyéliomot a népnek.


19. vers

Mikor pedig Heródes, a negyedes fejedelem, megfeddetett ő tőle Heródiásért, az ő testvérének, Filepnek feleségéért és mindama gonoszságokért, a miket Heródes cselekedett,


20. vers

Ez még azzal tetézte mindezeket, hogy Jánost tömlöczbe vetteté.
Mát 14:3 Mát 14:10


21. vers

Lőn pedig, hogy mikor az egész nép megkeresztelkedett, és Jézus is megkereszteltetett, és imádkozott, megnyilatkozék az ég,
Mát 3:16 Mát 3:17


22. vers

És leszálla ő reá a Szent Lélek testi ábrázatban mint egy galamb, és szózat lőn mennyből, ezt mondván: Te vagy amaz én szerelmes Fiam, te benned gyönyörködöm!
Ésa 42:1 Ján 1:32 Ján 1:33 Mát 3:17 Márk 1:11


23. vers

Maga Jézus pedig mintegy harmincz esztendős volt, mikor tanítani kezdett, ki, a mint állítják vala, a József fia vala, ez pedig a Hélié,
Mát 1:16 Mát 13:55


24. vers

Ez Mattáté, ez Lévié, ez Melkié, ez Jannáé, ez Józsefé,


25. vers

Ez Matthatiásé, ez Ámosé, ez Naumé, ez Eslié, ez Naggaié,


26. vers

Ez Maáté, ez Matthatiásé, ez Sémeié, ez Józsefé, ez Júdáé,


27. vers

Ez Joannáé, ez Rhésáé, ez Zorobábelé, ez Saláthielé, ez Nérié,


28. vers

Ez Melkié, ez Addié, ez Hosámé, ez Elmodámé, ez Éré,


29. vers

Ez Jóséé, ez Eliézeré, ez Jórimé, ez Mattáté, ez Lévié,


30. vers

Ez Simeoné, ez Júdáé, ez Józsefé, ez Jónáné, ez Eliákimé,


31. vers

Ez Méleáé, ez Maináné, ez Mattátáé, ez Nátáné, ez Dávidé,


32. vers

Ez Jesséé, ez Obedé, ez Boázé, ez Sálmoné, ez Naássoné,


33. vers

Ez Aminádábé, ez Arámé, ez Esroné, ez Fáresé, ez Júdáé.
Ruth 4:18 Ruth 4:22 1Móz 38:18 1Móz 38:29 1Móz 38:30


34. vers

Ez Jákóbé, ez Izsáké, ez Ábrahámé, ez Táréé, ez Nákhoré,
1Móz 11:16


35. vers

Ez Sárukhé, ez Ragávé, ez Fáleké, ez Eberé, ez Saláé,


36. vers

Ez Kajnáné, ez Arfaksádé, ez Semé, ez Noéé, ez Lámekhé,
1Móz 5:32


37. vers

Ez Mathuséláé, ez Énókhé, ez Járedé, ez Mahalaléelé, ez Kajnáné,


38. vers

Ez Énósé, ez Sethé, ez Ádámé, ez pedig az Istené.
1Móz 5:9 1Móz 5:3 1Móz 1:26 1Móz 1:27


Fejezetek:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24


A Szent Biblia könyvei