Szent Biblia

fordította Károli Gáspár

kgyt

Jób könyve

27. fejezet


Fejezetek:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42


1. vers

Jób pedig folytatá az ő beszédét, monda:


2. vers

Él az Isten, a ki az én igazamat elfordította, és a Mindenható, a ki keserűséggel illette az én lelkemet,


3. vers

Hogy mindaddig, a míg az én lelkem én bennem van, és az Istennek lehellete van az én orromban;
Jób 33:4 1Móz 2:7


4. vers

Az én ajakim nem szólnak álnokságot, és az én nyelvem nem mond csalárdságot!


5. vers

Távol legyen tőlem, hogy igazat adjak néktek! A míg lelkemet ki nem lehelem, ártatlanságomból magamat ki nem tagadom.
Jób 31:1 Jób 31:32


6. vers

Igazságomhoz ragaszkodom, róla le nem mondok; napjaim miatt nem korhol az én szívem.


7. vers

Ellenségem lesz olyan, mint a gonosz, és a ki ellenem támad, mint az álnok.
Jób 2:9 Jób 2:10


8. vers

Mert micsoda reménysége lehet a képmutatónak, hogy telhetetlenkedett, ha az Isten mégis mégis elragadja az ő lelkét?
Luk 12:17 Luk 12:21 Luk 16:19 Luk 16:23


9. vers

Meghallja-é kiáltását az Isten, ha eljő a nyomorúság reá?
Péld 28:9 Ján 9:31 Ésa 1:15


10. vers

Vajjon gyönyörködhetik-é a Mindenhatóban; segítségül hívhatja-é mindenkor az Istent?
Jób 21:14 Jób 21:15


11. vers

Megtanítlak benneteket Isten dolgaira; a mik a Mindenhatónál vannak, nem titkolom el.
Jób 16:7 Jób 16:9


12. vers

Ímé, ti is mindnyájan látjátok: miért van hát, hogy hiábavalósággal hivalkodtok?!


13. vers

Ez a gonosz embernek osztályrésze Istentől, és a kegyetlenek öröksége a Mindenhatótól, a melyet elvesznek:
Jób 27:8 Jób 27:9 Jób 21:17 Jób 21:20


14. vers

Ha megsokasulnak is az ő fiai, a kardnak sokasulnak meg, és az ő magzatai nem lakhatnak jól kenyérrel sem.
Hós 9:15 Hós 9:16


15. vers

Az ő maradékai dögvész miatt temettetnek el, és az ő özvegyeik meg sem siratják.
Zsolt 78:64


16. vers

Ha mint a port, úgy halmozná is össze az ezüstöt, és úgy szerezné is össze ruháit, mint a sarat:


17. vers

Összeszerezheti ugyan, de az igaz ruházza magára, az ezüstön pedig az ártatlan osztozik.
Péld 13:22 Préd 2:27


18. vers

Házát pók módjára építette föl, és olyanná, mint a csősz-csinálta kunyhó.


19. vers

Gazdagon fekszik le, mert nincsen kifosztva; felnyitja szemeit és semmije sincsen.
Zsolt 49:17 Zsolt 49:19


20. vers

Meglepi őt, mint az árvíz, a félelem, éjjel ragadja el a zivatar.
Jób 15:20 Jób 15:21


21. vers

Felkapja őt a keleti szél és elviszi, elragadja őt helyéről.


22. vers

Nyilakat szór reá és nem kiméli; futva kell futnia keze elől.


23. vers

Csapkodják felette kezeiket, és kisüvöltik őt az ő lakhelyéből.
1Sám 25:29


Fejezetek:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42


A Szent Biblia könyvei