Szent Biblia

fordította Károli Gáspár

kgyt

Ésaiás próféta könyve

27. fejezet1. vers

Ama napon meglátogatja az Úr kemény, nagy és erős kardjával Leviatánt, a futó kígyót, Leviatánt, a keringő kígyót, és megöli a sárkányt, mely a tengerben van.


2. vers

Ama napon a színború szőlőről énekeljetek:


3. vers

Én, az Úr, őrízem azt, minden szempillantásban öntözöm, hogy senki meg ne látogassa, éjjel-nappal megőrzöm azt;


4. vers

Nincsen haragom, de ha tövis és gaz jő elém, csatára megyek ellene, és meggyújtom azt mind együtt;
Ésa 5:6 Ésa 9:18 Ésa 10:17


5. vers

Avagy fogja meg erősségemet, kössön békét velem, békét kössön velem!


6. vers

Jövendőben Jákób meggyökerezik, virágzik és virul Izráel, és betöltik a földnek színét gyümölcscsel.
Ésa 14:1 Ésa 14:5 Ésa 44:3 Ésa 44:4


7. vers

Avagy az őt verőnek verése szerint verte őt? vagy ellenségei megöletteinek megölése szerint öletett-é meg?
Ésa 13:19 Ésa 13:20


8. vers

Mérték szerint ítélted őt, midőn elvetetted! Reájok fútt kemény lehelletével a keleti szél napján.
Ésa 48:9 Jób 27:21 Jer 18:17 Jer 4:11


9. vers

Ezért így tisztíttatik el a Jákób hamissága, és épen ez a gyümölcse bűne elvételének, hogy olyanná teszi az oltárnak minden kövét, minők a széttört mészkövek: nem kelnek fel többé a berkek és naposzlopok!
Ésa 17:8 Hós 10:8 5Móz 9:21


10. vers

Mert az erős város magánosan álland, üres és elhagyott hely, miként a puszta, ott legel a borjú és ott hever, és megemészti annak ágait.
Ésa 7:23


11. vers

És ha megszáradnak gallyai, összetöretnek, az asszonyok előjövén, megégetik azokat; mert értelem nélkül való e nép, ezért nem könyörül meg rajta Teremtője, és nem kegyelmez néki alkotója.
4Móz 15:32 4Móz 15:33 1Kir 17:12 Ésa 5:13 Jer 4:22 Hós 4:6


12. vers

És lesz ama napon: cséplést tart az Úr az Eufrátes folyóvizétől Égyiptom patakjáig, és ti egyenként összeszedettek, Izráel fiai.
1Kir 8:65 2Kir 24:7 1Móz 15:18 5Móz 24:20


13. vers

És lesz ama napon: megfújják a nagy kürtöt, és eljőnek, a kik elvesztek Assiria földében és a kik kiűzettek Égyiptom földébe, és leborulnak az Úr előtt a szent hegyen, Jeruzsálemben.
Ésa 11:12 Ésa 11:14A Szent Biblia könyvei