Szent Biblia

fordította Károli Gáspár

kgyt

Sámuel második könyve

1. fejezet


Fejezetek:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24


1. vers

És lőn Saul halála után, mikor Dávid visszatért az Amálekiták legyőzéséből, és Dávid két napig Siklágban időzött:
1Sám 30:1 1Sám 30:17 1Sám 30:26


2. vers

Ímé a harmadik napon egy férfi jöve a táborból Saultól, és az ő ruhái megszaggatva valának, fején pedig föld vala; és a mikor Dávidhoz ért, leesék a földre, és meghajtá magát.
2Sám 28:4


3. vers

Monda pedig néki Dávid: Honnét jössz? Felele néki: Az Izráel táborából szaladék el.


4. vers

Monda néki Dávid: Mondd meg kérlek nékem, mint lőn a dolog? Ő pedig felele: megfutamodék a nép a harczból, és a nép közül nagy sokaság esett el, és meghalának. Sőt Saul is és Jonathán az ő fia meghalának.
1Sám 31:2


5. vers

Dávid pedig mondá az ifjúnak, ki néki ezt elbeszélé: Honnan tudod, hogy meghalt Saul és Jonathán az ő fia?


6. vers

Felele az ifjú, ki a hírt hozta: Történetből felmenék a Gilboa hegyére, és ímé Saul az ő dárdájára támaszkodott vala, és ímé a szekerek és lovagok utólérék őtet.
1Sám 31:4


7. vers

Hátratekintvén pedig Saul, megláta engem és szólíta, és mondék: Ímhol vagyok én.


8. vers

Monda pedig nékem: Ki vagy te? Felelék néki: Amálekita vagyok.


9. vers

Akkor monda nékem: Kérlek állj mellém és ölj meg engem, mert dermedtség fogott el engem, pedig a lélek még teljesen bennem van.
2Sám 1:6


10. vers

Annakokáért én mellé állván, megölém őtet, mert tudtam, hogy meg nem él, miután elesett, és elhozám a koronát, mely az ő fején vala, és az aranypereczet, mely az ő karján volt, és azokat ímé ide hoztam az én uramnak.


11. vers

Akkor megragadá Dávid a maga ruháit és megszaggatá, úgyszintén a többi emberek is, a kik ő vele valának.
2Sám 3:31 1Móz 37:29


12. vers

És nagy zokogással sírának, és bőjtölének mind estvéig, Saulon és Jonathánon, az ő fián, és az Úrnak népén és Izráelnek házán, mivelhogy fegyver által hullottak el.
1Sám 31:13


13. vers

És monda Dávid az ifjúnak, a ki ezt elbeszélé néki: Honnét való vagy te? Felele: Egy jövevény Amálekita férfi fia vagyok.


14. vers

Ismét monda néki Dávid: Hogy nem féltél felemelni kezedet az Úr felkentjének elvesztésére?
1Sám 24:6 1Sám 24:7 1Sám 26:9


15. vers

És szólíta Dávid egyet az ő szolgái közül, kinek monda: Jőjj elő és öld meg őt. Ki általüté azt, és meghala.
2Sám 4:12


16. vers

És monda néki Dávid: A te véred legyen a te fejeden: mert a tennen nyelved vallása bizonyságot tesz ellened, mondván: Én öltem meg az Úrnak felkentjét.
2Sám 1:10


17. vers

És keservesen síra Dávid ilyen sírással, Saulon és Jonathánon, az ő fián,
2Sám 1:19 2Sám 1:27


18. vers

És monda (íjdal ez, hogy megtanulják Júda fiai, mely be van írva a Jásár könyvébe):
1Sám 31:3


19. vers

Izráel! a te ékességed elesett halmaidon: miként hullottak el a hősök!


20. vers

Meg ne mondjátok Gáthban, ne hirdessétek Askelon utczáin, hogy ne örvendjenek a Filiszteusok leányai, és ne ujjongjanak a körülmetéletlenek leányai.
1Sám 27:3 1Sám 27:5 Mik 1:10


21. vers

Gilboa hegyei, se harmat, se eső ti reátok ne szálljon, és mezőtök ne teremjen semmi áldozatra valót; mert ott hányatott el az erős vitézek paizsa, Saulnak paizsa, mintha meg nem kenettetett volna olajjal.
2Sám 1:6 1Sám 10:1


22. vers

A megöletteknek vérétől és a hősöknek kövérétől Jonathán kézíve hátra nem tért, és a Saul fegyvere hiába nem járt.
1Sám 14:13


23. vers

Sault és Jonathánt, a kik egymást szerették és kedvelték míg éltek, a halál sem szakította el; a saskeselyűknél gyorsabbak és az oroszlánoknál erősebbek valának.
1Sám 20:2


24. vers

Izráel leányai! sirassátok Sault, ki karmazsinba öltöztetett gyönyörűen, és aranynyal ékesíté fel ruhátokat.


25. vers

Oh, hogy elhullottak a hősök a harczban! Jonathán halmaidon esett el!


26. vers

Sajnállak testvérem, Jonathán, kedves valál nékem nagyon, hozzám való szereteted csudálatra méltóbb volt az asszonyok szerelménél.
1Sám 18:1 1Sám 20:41 1Sám 23:16 1Sám 23:17


27. vers

Oh, hogy elhullottak a hősök! És elvesztek a hadi szerszámok!


Fejezetek:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24


A Szent Biblia könyvei