Szent Biblia

fordította Károli Gáspár

kgyt

Mózes harmadik könyve a léviták egyházi szolgálatáról

19. fejezet


Fejezetek:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27


1. vers

Szóla ismét az Úr Mózesnek, mondván:


2. vers

Szólj Izráel fiainak egész gyülekezetéhez, és mondd nékik: Szentek legyetek mert én az Úr, a ti Istenetek szent vagyok.
3Móz 20:7 3Móz 20:26 1Pét 1:16


3. vers

Az ő anyját és atyját minden ember tisztelje, és az én szombatjaimat megtartsátok. Én vagyok az Úr, a ti Istenetek.
2Móz 20:12 2Móz 31:13 2Móz 31:14


4. vers

Ne hajoljatok a bálványokhoz, és ne csináljatok magatoknak öntött isteneket. Én vagyok az Úr, a ti Istenetek.
2Móz 34:17


5. vers

Hogyha hálaadó áldozatot áldoztok az Úrnak, úgy áldozzátok, hogy kedvesen fogadtassatok.


6. vers

A ti áldozástok napján és a következőn egyétek meg; a mi pedig harmadnapra marad, égessétek meg tűzben.
3Móz 7:15 3Móz 7:48


7. vers

Ha pedig harmadnapra eszik valaki abból, útálatos az, nem lehet kedves.


8. vers

És a ki eszi azt, viselje az ő álnokságának terhét; mivelhogy megfertőztette az Úrnak szentségét, irtassék ki az ilyen ember az ő népe közül.


9. vers

Mikor a ti földetek termését learatjátok, ne arasd le egészen a te meződnek szélét, és az elhullott gabonafejeket fel ne szedd.
3Móz 23:22 5Móz 24:19


10. vers

Szőlődet se mezgéreld le, és elhullott szemeit se szedd fel szőlődnek, a szegénynek és a jövevénynek hagyd meg azokat. Én vagyok az Úr, a ti Istenetek.


11. vers

Ne orozzatok, se ne hazudjatok és senki meg ne csalja az ő felebarátját.
2Móz 20:15 Eféz 4:25


12. vers

És ne esküdjetek hamisan az én nevemre, mert megfertőzteted a te Istenednek nevét. Én vagyok az Úr.
2Móz 20:7 Mát 5:33 Mát 5:37


13. vers

A te felebarátodat ne zsarold, se ki ne rabold. A napszámos bére ne maradjon nálad reggelig.
5Móz 24:15 Jak 5:4


14. vers

Siketet ne szidalmazz, és vak elé gáncsot ne vess; hanem félj a te Istenedtől. Én vagyok az Úr.


15. vers

Ne kövessetek el igazságtalanságot az ítéletben; ne nézd a szegénynek személyét, se a hatalmas személyét ne becsüld; igazságosan ítélj a te felebarátodnak.
2Móz 23:3 5Móz 1:17


16. vers

Ne járj rágalmazóként a te néped között; ne támadj fel a te felebarátodnak vére ellen. Én vagyok az Úr.


17. vers

Ne gyűlöld a te atyádfiát szívedben; fedd meg a te felebarátodat nyilván, hogy ne viseljed az ő bűnének terhét.
1Ján 3:15 Mát 18:15 Mát 18:17


18. vers

Bosszúálló ne légy, és haragot ne tarts a te néped fiai ellen, hanem szeressed felebarátodat, mint magadat. Én vagyok az Úr.
Mát 5:39 Mát 5:44 Róm 12:19 Mát 5:43


19. vers

Az én rendeléseimet megtartsátok: Barmodat másféle állattal ne párosítsd, szántóföldedbe kétféle magot ne vess, és kétféle szövetű ruha ne legyen rajtad.


20. vers

És ha valaki asszonynyal hál és közösül, és az valamely férfi hatalma alatt lévő rabnő, és sem ki nem váltatott, sem szabadon nem bocsáttatott: büntetés érje, de meg ne ölettessenek, mert nem volt szabad az asszony.


21. vers

A férfiú pedig vigye el az ő vétkéért való áldozatát az Úrnak a gyülekezet sátorának nyílásához: egy kost vétekért való áldozatul.


22. vers

És a pap szerezzen néki engesztelést, a vétekért való áldozat kosával az Úr előtt, az ő bűnéért, a melyet elkövetett, és megbocsáttatik néki az ő bűne, a melyet elkövetett.


23. vers

Mikor pedig bementek arra a földre, és plántáltok ott mindenféle gyümölcstermő fát, annak gyümölcsét körülmetéletlennek tartsátok, három esztendeig legyen az néktek körülmetéletlen: meg ne egyétek.


24. vers

A negyedik esztendőben pedig annak minden gyümölcse szent legyen, hálaáldozatul az Úrnak.


25. vers

Csak az ötödik esztendőben egyétek meg annak gyümölcsét, és annak termését magatoknak gyüjtsétek. Én vagyok az Úr, a ti Istenetek.


26. vers

Ne egyetek vérrel valót ne varázsoljatok és ne bűvészkedjetek.
5Móz 12:23 5Móz 18:10


27. vers

A ti hajatokat kerekdedre ne nyírjátok, a szakállad végét se csúfítsd el.
3Móz 21:5


28. vers

Testeteket a holt emberért meg ne hasogassátok, se égetéssel magatokat meg ne bélyegezzétek. Én vagyok az Úr.
5Móz 14:1 5Móz 14:2


29. vers

A te leányodat meg ne becstelenítsd, paráznaságra adván azt; hogy paráznává ne legyen a föld, és be ne teljék a föld fajtalansággal.


30. vers

Az én szombatjaimat megtartsátok; szenthelyemet tiszteljétek. Én vagyok az Úr.
3Móz 19:3


31. vers

Ne menjetek ígézőkhöz, és a jövendőmondókat ne tudakozzátok, hogy magatokat azokkal megfertőztessétek. Én vagyok az Úr, a ti Istenetek.
3Móz 20:6 1Sám 28:7 1Sám 28:16 1Kir 21:2 1Kir 21:6


32. vers

Az ősz ember előtt kelj fel, és a vén ember orczáját becsüld meg, és félj a te Istenedtől. Én vagyok az Úr.


33. vers

Hogyha jövevény tartózkodik nálad, a ti földeteken, ne nyomorgassátok őt.
2Móz 22:21


34. vers

Olyan legyen néktek a jövevény, a ki nálatok tartózkodik, mintha közületek való benszülött volna, és szeressed azt mint magadat, mert jövevények voltatok Égyiptom földén. Én vagyok az Úr, a ti Istenetek.
3Móz 22:24 5Móz 10:19


35. vers

Ne kövessetek el igazságtalanságot az ítéletben, a hosszmértékben, súlymértékben és ürmértékben.


36. vers

Igaz mérték, igaz font, igaz efa, és igaz hin legyen közöttetek. Én vagyok az Úr, a ti Istenetek, a ki kihoztalak titeket Égyiptom földéből.
Péld 11:1 Mik 6:11


37. vers

Tartsátok meg azért minden rendelésemet és minden végzésemet, és cselekedjetek azok szerint. Én vagyok az Úr.


Fejezetek:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27


A Szent Biblia könyvei