Szent Biblia

fordította Károli Gáspár

kgyt

Az apostolok cselekedetei

13. fejezet


Fejezetek:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28


1. vers

Valának pedig Antiókhiában az ott levő gyülekezetben némely próféták és tanítók: Barnabás és Simeon, ki hivattatik vala Nigernek, és a Czirénei Luczius és Manaen, ki Heródessel, a negyedes fejedelemmel együtt neveltetett vala, és Saulus.


2. vers

Mikor azért azok szolgálának az Úrnak és bőjtölének, monda a Szent Lélek: Válaszszátok el nékem Barnabást és Saulust a munkára, a melyre én őket elhívtam.
Csel 9:15 Róm 1:1 Gal 1:15


3. vers

Akkor, miután bőjtöltek és imádkoztak, és kezeiket reájok vetették, elbocsáták őket.
Csel 6:6 4Móz 8:10 4Móz 27:18 5Móz 34:9 1Tim 4:14 2Tim 1:6


4. vers

Ők annakokáért, miután kibocsáttattak a Szent Lélektől, lemenének Szeleucziába; és onnét elevezének Cziprusba.


5. vers

És mikor Salamisba jutottak, hirdeték az Isten beszédét a zsidóknak zsinagógáiban: és János is velük vala, mint segítőtárs.
Csel 12:25


6. vers

És eljárván a szigetet mind Páfusig, találkozának egy ördöngős hamispróféta zsidóra, kinek neve vala Barjézus;
Csel 8:9


7. vers

Ki Sergius Paulus tiszttartóval, ez okos emberrel vala. Ez magához hivatván Barnabást és Saulust, kíváná hallani az Isten beszédét.


8. vers

Elimás, az ördöngős azonban (mert így magyaráztatik az ő neve) ellenkezik vala velök, igyekezvén a tiszttartót elfordítani a hittől.


9. vers

De Saulus, ki Pál is, megtelvén Szent Lélekkel, szemeit reá vetve,


10. vers

Monda: Ó minden álnoksággal és minden gonoszsággal teljes ördögfi, minden igazságnak ellensége, nem szűnöl-é meg az Úrnak igaz útait elfordítani?


11. vers

Most azért ímé az Úrnak keze van ellened, és vak leszel és nem látod a napot egy ideig. És azonnal homály és sötétség szálla reá; és kerengve keres vala vezetőket.


12. vers

Akkor a tiszttartó, mikor látta a történt dolgot, hűn, elálmélkodván az Úrnak tudományán.


13. vers

Elhajózván pedig Páfusból Pál és kisérői, Pergába, Pámfiliának városába menének. János azonban elválván tőlük, megtére Jeruzsálembe.


14. vers

Ők pedig Pergából tovább menve, eljutának Antiókhiába, Pisidiának városába, és bemenvén szombatnapon a zsinagógába; leülének.


15. vers

És a törvénynek és a prófétáknak felolvasása után küldének a zsinagógának előljárói ő hozzájok, mondván: Atyánkfiai, férfiak, ha van valami intőbeszédetek a néphez, szóljatok.
Luk 4:16 Luk 4:17


16. vers

Pál azért felkelvén és kezével intvén, monda: Izráelnek férfiai, és ti, kik félitek az Istent, halljátok meg.


17. vers

Ennek a népnek, Izráelnek Istene kiválasztotta a mi atyáinkat, és e népet fölemelte, mikor Égyiptomnak földében jövevények valának, és onnét kihozá őket hatalmas karja által.
Csel 7:17 2Móz 1:7 2Móz 1:9 2Móz 6:6 2Móz 12:41


18. vers

És közel negyven esztendőnek idejéig tűrte az ő erkölcsöket a pusztában.
2Móz 16:2 2Móz 16:35 Zsolt 95:10


19. vers

És minekutána eltörölt hét népet a Kanaán földén, azoknak földöket sorsvetés által elosztá nékik.
5Móz 7:1 Józs 3:10 Józs 13:14 Józs 13:1 Józs 13:2


20. vers

És azután mintegy négyszázötven esztendeig adott birákat mind Sámuel prófétáig;
Bir 2:16 Bir 3:9


21. vers

Annakutána pedig királyt kérének maguknak, és adá nékik az Isten Sault, a Kis fiát, a Benjamin nemzetségéből való férfiút negyven esztendeig.
1Sám 8:5 1Sám 9:15 1Sám 9:17 1Sám 10:1


22. vers

És mikor őt elveté, támasztá nékik Dávidot királyul; kiről bizonyságot is tőn és monda: Találtam szívem szerint való férfiút, Dávidot, a Jesse fiát, ki minden akaratomat véghez viszi.
1Sám 13:13 1Sám 13:14 Zsolt 89:21 Zsolt 89:22


23. vers

Ennek magvából támasztott Isten, ígérete szerint, Izráelnek szabadítót, Jézust;
Ésa 9:6 Ésa 9:7 Ésa 11:1 Ésa 11:2 Jer 23:5 Jer 23:6 Róm 1:3 Csel 5:31


24. vers

Minekutána előbb János az ő eljövetele előtt a megtérésnek keresztségét prédikálta Izráel egész népének.
Csel 10:37 Luk 3:3 Márk 1:4


25. vers

És mikor be akará végezni János az ő tisztét, monda: Kinek gondoltok engem? Nem én vagyok az, hanem ímé én utánam jő, kinek nem vagyok méltó megoldani lábainak saruját.
Luk 3:15 Luk 3:16 Ján 1:20


26. vers

Atyámfiai, férfiak, Ábrahám nemzetének fiai, és kik ti köztetek félik az Istent, ez idvességnek beszéde néktek küldetett.
Csel 2:39 Csel 3:26 Csel 5:20 Csel 10:36


27. vers

Mert a kik lakoznak Jeruzsálemben és azoknak fejei, mivelhogy őt fel nem ismerék, a prófétáknak szavait is, melyeket minden szombaton felolvasnak, ítéletükkel betöltötték.
Ésa 53:1 Zsolt 22:8 Zsolt 22:9 Zsolt 22:13 Zsolt 22:19 Csel 3:13 Csel 3:18


28. vers

És bár semmi halálra való okot nem találtak, kérék Pilátustól, hogy ölettessék meg.
Luk 23:14 Luk 23:23 Ján 18:38


29. vers

És mikor mindazokat elvégezték, a mik ő felőle megirattak, a fáról levéve sírba helyhezteték.


30. vers

De az Isten feltámasztá őt halottaiból:


31. vers

És ő megjelent több napon át azoknak, kik együtt jöttek fel ő vele Galileából Jeruzsálembe, kik néki bizonyságai a nép előtt.
Luk 24:36 Luk 24:42 Ján 20:1 Ján 21:1 Csel 1:8 Csel 3:15 Csel 10:40 Csel 10:41


32. vers

És mi hirdetjük néktek az atyáknak tett ígéretet, hogy azt az Isten betöltötte nékünk, az ő fiaiknak feltámasztván Jézust:
Csel 3:22 Csel 3:26 1Móz 22:18


33. vers

Mint a második zsoltárban is meg van írva: Én Fiam vagy te; ma nemzettelek én téged.
Zsolt 2:7 Róm 1:4 Zsid 1:5


34. vers

Hogy pedig feltámasztotta őt halottaiból, úgy hogy nem is fog többé az enyészetbe visszatérni, azt így mondotta: Néktek adom a Dávid biztos szent javait.
Róm 6:9 Ésa 55:3 2Sám 7:16 Zsolt 89:29 Zsolt 89:30


35. vers

Azért mondja másutt is: Nem engeded, hogy a te Szented rothadást lásson.
Zsolt 16:10 Csel 2:27 Csel 2:31


36. vers

Mert Dávid, minekutána a saját idejében szolgált az Isten akaratának, elaludt, és helyhezteték az ő atyáihoz, és rothadást látott.
1Kir 2:10 Csel 2:29


37. vers

De a kit Isten feltámasztott, az nem látott rothadást.


38. vers

Azért legyen néktek tudtotokra, atyámfiai, férfiak, hogy ez által hirdettetik néktek a bűnöknek bocsánata:
Csel 2:38 Csel 5:31 Csel 10:43 Luk 24:47 Eféz 1:7


39. vers

És mindenekből, a mikből a Mózes törvénye által meg nem igazíttathattatok, ez által mindenki, a ki hisz, megigazul.


40. vers

Meglássátok azért, hogy rajtatok ne essék, a mit a próféták megmondottak:
Hab 1:5


41. vers

Lássátok meg, ti megvetők, és csodálkozzatok és semmisüljetek meg; mert én oly dolgot cselekszem a ti időtökben, oly dolgot, melyet nem hinnétek, ha valaki elmondaná néktek.


42. vers

Mikor pedig kimentek a zsidók zsinagógájából, kérék a pogányok, hogy a következő szombaton prédikálják nékik ezen beszédeket.


43. vers

Mikor pedig eloszlott a gyülekezet, sokan a zsidók közül és az istenfélő prozelitusok közül követék Pált és Barnabást; a kik szólván hozzájuk, biztaták őket, hogy maradjanak meg az Isten kegyelmében.
Mát 23:15 Csel 2:10 Csel 6:5 Csel 10:2 Csel 13:16 Csel 13:26 Csel 11:23


44. vers

A következő szombaton aztán majdnem az egész város egybegyűle az Isten ígéjének hallgatására,


45. vers

Mikor pedig látták a zsidók a sokaságot, betelének irigységgel, és ellene mondának azoknak, miket Pál mond vala, ellenkezve és káromlást szólva.


46. vers

Akkor Pál és Barnabás nagy bátorsággal szólva mondának: Szükséges volt, hogy először néktek hirdettessék az Isten ígéje; de mivelhogy ti megvetitek azt, és nem tartjátok méltóknak magatokat az örök életre, ímé a pogányokhoz fordulunk.
Csel 13:26 Csel 18:6 Csel 28:28 Mát 8:10 Mát 8:12


47. vers

Mert így parancsolta nékünk az Úr: Rendeltelek téged világosságul a pogányoknak, hogy légy üdvösségükre a földnek széléig.
Ésa 49:6 Márk 16:15 Luk 2:32


48. vers

A pogányok pedig ezeket hallván, örvendezének, és magasztalják vala az Úrnak ígéjét; és a kik csak örök életre választattak vala, hivének.
Róm 8:29 Róm 8:30 Eféz 1:4 Eféz 1:6 Eféz 1:11 1Pét 1:2


49. vers

Terjede pedig az Úrnak ígéje az egész tartományban.


50. vers

A zsidók azonban felindíták az istenfélő és tisztességbeli asszonyokat és a városnak eleit, és üldözést támasztának Pál és Barnabás ellen, és kiűzék őket határukból.


51. vers

Azok pedig lábuknak porát lerázván ellenük, elmenének Ikóniumba.
Mát 10:14 Márk 6:11 Luk 9:5 Luk 10:11 Csel 18:6


52. vers

A tanítványok pedig betelnek vala örömmel és Szent Lélekkel.


Fejezetek:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28


A Szent Biblia könyvei