Szent Biblia

fordította Károli Gáspár

kgyt

Pál apostolnak Timótheushoz írt második levele

3. fejezet


Fejezetek:

1 2 3 4


1. vers

Azt pedig tudd meg, hogy az utolsó napokban nehéz idők állanak be.


2. vers

Mert lesznek az emberek magukat szeretők, pénzsóvárgók, kérkedők, kevélyek, káromkodók, szüleik iránt engedetlenek, háládatlanok, tisztátalanok,
Jel 13:6


3. vers

Szeretet nélkül valók, kérlelhetetlenek, rágalmazók, mértékletlenek, kegyetlenek, a jónak nem kedvelői.


4. vers

Árulók, vakmerők, felfuvalkodottak, inkább a gyönyörnek, mint Istennek szeretői.


5. vers

Kiknél megvan a kegyességnek látszata, de megtagadják annak erejét. És ezeket kerüld.
Mát 7:15 Mát 7:20


6. vers

Mert ezek közül valók azok, a kik betolakodnak a házakba, és foglyul ejtik a bűnökkel megterhelt és sokféle kívánságoktól űzött asszonykákat,


7. vers

Kik mindenkor tanulnak, de az igazság megismerésére soha el nem juthatnak.


8. vers

Miképen pedig Jánnes és Jámbres ellene állottak Mózesnek, akképen ezek is ellene állanak az igazságnak; megromlott elméjű, a hitre nézve nem becsületes emberek.
2Móz 7:11


9. vers

De többre nem mennek: mert esztelenségök nyilvánvaló lesz mindenek előtt, a miképen amazoké is az lett.


10. vers

Te pedig követted az én tanításomat, életmódomat, szándékomat, hitemet, hosszútűrésemet, szeretetemet, türelmemet,
1Tim 4:6


11. vers

Üldöztetéseimet, szenvedéseimet, a melyek rajtam estek Antiókhiában, Ikóniumban, Listrában: minémű üldöztetéseket szenvedtem! de mindezekből megszabadított engem az Úr.
Csel 13:14 Csel 13:50 Csel 14:1 Csel 14:5 Csel 14:19 Csel 14:22


12. vers

De mindazok is, a kik kegyesen akarnak élni Krisztus Jézusban, üldöztetni fognak.
Mát 16:24 Mát 16:25


13. vers

A gonosz emberek pedig és az ámítók nevekednek a rosszaságban, eltévelyítvén és eltévelyedvén.


14. vers

De te maradj meg azokban, a miket tanultál és a mik reád bízattak, tudván kitől tanultad,
Eféz 1:1


15. vers

És hogy gyermekségedtől fogva tudod a szent írásokat, melyek téged bölcscsé tehetnek az idvességre a Krisztus Jézusban való hit által.


16. vers

A teljes írás Istentől ihletett és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre,
2Pét 1:19 2Pét 1:21


17. vers

Hogy tökéletes legyen az Isten embere, minden jó cselekedetre felkészített.


Fejezetek:

1 2 3 4


A Szent Biblia könyvei