Szent Biblia

fordította Károli Gáspár

kgyt

Pál apostolnak Timótheushoz írt első levele

4. fejezet


Fejezetek:

1 2 3 4 5 6


1. vers

A Lélek pedig nyilván mondja, hogy az utolsó időben némelyek elszakadnak a hittől, hitető lelkekre és gonosz lelkek tanításaira figyelmezvén.
2Tim 3:1 Júd 1:14


2. vers

Hazug beszédűeknek képmutatása által, kik meg vannak bélyegezve a saját lelkiismeretökben.


3. vers

A kik tiltják a házasságot, sürgetik az eledelektől való tartózkodást, melyeket Isten teremtett hálaadással való élvezésre a hívőknek és azoknak, a kik megismerték az igazságot.
Kol 2:16


4. vers

Mert Istennek minden teremtett állata jó, és semmi sem megvetendő, ha hálaadással élnek azzal;
Tit 1:15


5. vers

Mert megszenteltetik Istennek ígéje és könyörgés által.


6. vers

Ezeket ha eleikbe adod az atyafiaknak, Krisztus Jézusnak jó szolgája leszel, táplálkozván a hitnek és jó tudománynak beszédeivel, a melyet követtél;


7. vers

A szentségtelen és vénasszonyos meséket pedig eltávoztasd. Hanem gyakorold magadat a kegyességre:
1Tim 6:20


8. vers

Mert a test gyakorlásának kevés haszna van; de a kegyesség mindenre hasznos, meglévén benne a jelenvaló és a jövő életnek ígérete.
1Tim 6:6


9. vers

Igaz ez a beszéd, és méltó, hogy mindenképpen elfogadjuk.


10. vers

Mert azért fáradunk és szenvedünk szidalmakat, mivelhogy reménységünket vetettük az élő Istenben, a ki minden embernek megtartója, kiváltképen a hívőknek.


11. vers

Ezeket hirdessed és tanítsad.


12. vers

Senki a te ifjúságodat meg ne vesse, hanem légy példa a hívőknek a beszédben, a magaviseletben, a szeretetben, a lélekben, a hitben, a tisztaságban.


13. vers

A míg oda megyek, legyen gondod a felolvasásra, az intésre és a tanításra.


14. vers

Meg ne vesd a kegyelemnek benned való ajándékát, a mely adatott néked prófétálás által, a presbitérium kezeinek reád tevésével.
Csel 6:6


15. vers

Ezekről gondoskodjál, ezeken légy, hogy előhaladásod nyilvánvaló legyen mindenek előtt.


16. vers

Gondot viselj magadról és a tudományról; maradj meg azokban; mert ezt cselekedvén, mind magadat megtartod, mind a te hallgatóidat.


Fejezetek:

1 2 3 4 5 6


A Szent Biblia könyvei