Szent Biblia

fordította Károli Gáspár

kgyt

Abdiás próféta könyve

1. fejezet


Fejezetek:

1


1. vers

Abdiás látása. Így szól az Úr Isten Edomról: Hírt hallottunk az Úrtól! És hírnök küldetett a népekhez: keljetek fel és támadjunk reá haddal!
Jer 49:14


2. vers

Ímé, kicsinynyé tettelek a népek között; felettébb útálatos vagy.
Jer 49:15


3. vers

Szíved kevélysége csalt meg téged, aki szikla-hasadékokban lakozol, kinek lakóhelye magasan van, a ki mondja az ő szívében: Ki vonhatna le engem a síkra?!
Jer 49:16


4. vers

Ha oly magasra szállnál is, mint a sas, és ha a csillagok közé raknád is fészkedet: onnan is levonnálak, ezt mondja az Úr.
Jer 49:16


5. vers

Ha tolvajok törnének reád, avagy éjjeli rablók, (hogy elpusztíttattál!), nem annyit lopnának-é, a mennyi elegendő?! Ha szőlőszedők jönnének reád, nem hagynának-é gerezdeket?!
Jer 49:9


6. vers

Mennyire kifosztogatták Ézsaut; felkutatták rejtett kincseit!
Jer 49:10


7. vers

A határig űznek ki összes frigytársaid; megcsalnak, levernek szövetségeseid; kenyeret tőrül vetik alád. Nincsen benne okosság!


8. vers

Azon a napon, ezt mondja az Úr, nem vesztem-é ki a bölcseket Edomból, és az értelmet Ézsau hegyéről?!
Jer 49:7 Jer 49:8


9. vers

És megrémülnek a te vitézeid, oh Témán! hogy kiirtassék mindenki az Ézsau hegyéről az öldöklés által.
Jer 49:22


10. vers

A Jákób öcséd ellen elkövetett erőszakért szégyen borul reád, és kivágatol mindörökre!
Ezék 25:7 Ezék 25:8 Ezék 25:12 Ezék 35:5 Ezék 35:7 Ámós 1:11


11. vers

A mikor vele szembeálltál; a mikor serege idegenek rabjává lett, és idegenek törtek be kapuján és Jeruzsálemre sorsot vetettek: olyan voltál te is, mint bármelyik közülök.


12. vers

De ne gyönyörködjél öcsédnek napján, az ő szerencsétlenségének napján; és ne örvendj a Júda fiain az ő veszedelmök napján, és ne kérkedjél a szorongattatás napján.
Zsolt 137:7 Ezék 25:3 Ezék 25:6 Ezék 25:8 Ezék 26:2


13. vers

Ne törj be népem kapuján nyomorúságuk napján; ne gyönyörködjél te is a baján nyomorúsága napján; és ne nyúlj az ő jószágához nyomorúsága napján;


14. vers

A résre se állj fel menekülőit elveszíteni; és ne áruld el az ő megmaradottait a szorongattatás napján!


15. vers

Mert közel van az Úrnak napja minden népek ellen. A mint cselekedtél, úgy cselekesznek veled; a mit te fizettél, visszaszáll fejedre.
Ezék 25:12 Ezék 25:14 Jóel 1:15


16. vers

Mert a mint ti ittatok szent hegyemen, úgy isznak szüntelen az összes népek; bizony isznak és hörpengetnek, és olyanok lesznek, mintha nem lettek volna.
Jer 25:15 Jer 25:17 Jóel 3:1 Jóel 3:15


17. vers

De a Sion hegyén szabadulás lészen, és szentté lészen az és a Jákób háza birtokba veszi az ő örökségét.
Abd 1:21 Ámós 9:15 Jóel 3:5


18. vers

És a Jákób háza tűz lészen, és a József háza láng; az Ézsau háza pedig pozdorja; és meggyújtják és megemésztik őket, és nem marad meg senki Ézsau házából, mert az Úr szólott.
Ámós 9:12


19. vers

A déliek örökség szerint bírják az Ézsau hegyét, a síkon lakók pedig a Filiszteusokat. És örökség szerint bírják az Efraim mezőit és Samaria mezőit; Benjámin pedig a Gileádot.


20. vers

Izráel fiainak ez a száműzött serege azokat, a melyek a Kananeusoké, mind Sarfátig; a jeruzsálemi száműzöttek pedig, a kik Szefarádban vannak, elfoglalják majd a déli városokat.


21. vers

És a Sion hegyére szabadítók mennek fel, hogy megítéljék az Ézsau hegyét; és a Úré lesz a királyság.
Abd 1:17


Fejezetek:

1


A Szent Biblia könyvei