Szent Biblia

fordította Károli Gáspár

kgyt

Ésaiás próféta könyve

47. fejezet1. vers

Szállj le és ülj a porba, Babilon szűz leánya, ülj a földre királyi szék nélkül, te a Káldeusok leánya, mert nem hívnak többé téged gyöngének és elkényeztetettnek!
Siral 2:10 Jób 2:8 Jób 2:13 Ésa 14:11 Jer 51:39 Dán 5:1


2. vers

Vedd a malmot és őrölj lisztet, född fel fátyolodat, emeld föl a hosszú ruhát, född fel czombodat és menj át a folyókon.
2Sám 15:30 2Móz 11:5 Jób 31:10 Náh 3:5 Jer 13:22 Jer 13:26


3. vers

Födöztessék föl meztelenséged és láttassék meg szemérmed; bosszút állok és embert nem kímélek!
Ésa 3:18 Hós 2:12 Jel 17:16


4. vers

Igy szól a mi Megváltónk, seregeknek Ura az Ő neve, Izráel Szentje!


5. vers

Ülj némán és menj a sötétre, te a Káldeusok leánya, mert nem hívnak többé téged országok úrnőjének!
Ésa 47:1 Mik 7:8 Ésa 9:2 Ésa 50:10


6. vers

Fölgerjedtem volt népem ellen; megfertőztettem örökségemet és kezedbe adtam azt: te nem cselekedtél velök irgalmasságot, az öregre nehéz igát vetettél!
2Kir 25:1 2Kir 25:10 Zak 1:15 Jer 50:17 Jer 51:34 Ésa 4:16 Ésa 5:12


7. vers

És ezt mondád: Örökre úrnő leszek! úgy hogy ezekre nem is gondolál, és nem emlékeztél meg annak végéről.
Jel 18:7


8. vers

És most halld meg ezt, bujálkodó, a ki bátorságban ülsz, a ki ezt mondja szívében: Én vagyok és nincs senki több, nem ülök özvegységben, és a gyermektelenséget nem ismerem!
Ezék 28:2 Ésa 54:1 Ésa 54:4 Ésa 54:5 Ésa 54:6 Ésa 54:7 Siral 1:1 Jel 17:7 Jel 17:8


9. vers

És mind e kettő eljő reád nagy hamar egy napon: gyermektelenség és özvegység, teljességökben jőnek el reád, noha gazdag vagy a varázslásban, és sok nagyon igéző szózatod.


10. vers

Gonoszságodban bíztál, és ezt mondád: Nem lát senki engem! Bölcseséged és tudományod csalt meg téged, és ezt mondád szívedben: Én vagyok és nincs senki több.
Zsolt 10:11 Zsolt 94:6 Zsolt 94:7 Ezék 8:12 Ezék 9:9 Jób 22:13 Jób 22:14 Ésa 19:11 Ezék 28:4 Jer 50:35 Jer 51:57


11. vers

Azért jő te reád a gonosz, a melynek keletkezését nem tudod, és romlás sújt le rád, a melyet meg nem engesztelhetsz, és hirtelen jő pusztulás reád, nem is tudod!


12. vers

No állj elő hát igéző szózatiddal és varázslásodnak sokaságával, a melyekkel ifjúságodtól fogva vesződtél, talán segíthetsz valamit, talán visszariaszthatod a veszedelmet.
Dán 2:2


13. vers

Tanácsaid sokaságában megfáradtál; no álljanak elő és tartsanak meg az égnek vizsgálói, a kik a csillagokat nézik, a kik megjelentik az újholdak napján, hogy mi jövend reád.
Ésa 44:25


14. vers

Ímé, olyanok lettek, mint a polyva, tűz emészté meg őket, nem mentik meg életöket a lángból, még szén sem marad belőlök melegülésre, sem körülülhető parázs!
Ésa 29:6 Ésa 30:30 Ésa 1:31 Mát 3:12


15. vers

Így járnak azok, a kikkel vesződtél; és a kik kereskedő társaid voltak ifjúságodtól fogva, futnak, kiki a maga útján; senki nem segít néked!
Ésa 13:14 Jer 51:6 Jer 51:9 Nehem 3:16 Nehem 3:17A Szent Biblia könyvei