Szent Biblia

fordította Károli Gáspár

kgyt

Ésaiás próféta könyve

11. fejezet1. vers

És származik egy vesszőszál Isai törzsökéből, s gyökereiből egy virágszál nevekedik.
Ésa 6:13 Zak 6:12 Csel 13:22 Csel 13:23 Jel 5:5


2. vers

A kin az Úrnak lelke megnyugoszik: bölcseségnek és értelemnek lelke, tanácsnak és hatalomnak lelke, az Úr ismeretének és félelmének lelke.
Mát 3:16


3. vers

És gyönyörködik az Úrnak félelmében, és nem szemeinek látása szerint ítél, és nem füleinek hallása szerint bíráskodik:


4. vers

Igazságban ítéli a gyöngéket, és tökéletességben bíráskodik a föld szegényei felett; megveri a földet szájának vesszejével, és ajkai lehével megöli a hitetlent.
Zsolt 72:2 Zsolt 72:14 Jób 4:9 2Thess 2:8 Jel 2:16


5. vers

Derekának övedzője az igazság lészen, és veséinek övedzője a hűség.
Ésa 59:17


6. vers

És lakozik a farkas a báránynyal, és a párducz a kecskefiúval fekszik, a borjú és az oroszlán-kölyök és a kövér barom együtt lesznek, és egy kis gyermek őrzi azokat;
Ésa 65:25


7. vers

A tehén és medve legelnek, és együtt feküsznek fiaik, az oroszlán, mint az ökör, szalmát eszik;


8. vers

És gyönyörködik a csecsszopó a viperák lyukánál, és a csecstől elválasztott a baziliskus lyuka felett terjengeti kezét:


9. vers

Nem ártanak és nem pusztítnak sehol szentségemnek hegyén, mert teljes lészen a föld az Úr ismeretével, mint a vizek a tengert beborítják.
Ezék 34:25 Jer 31:34


10. vers

És lesz ama napon, hogy Isai gyökeréhez, a ki a népek zászlója lészen, eljőnek a pogányok, és az ő nyugodalma dicsőség lészen.
Ésa 2:2 Ésa 2:3 Mik 4:1 Mik 4:2 Róm 15:12 1Móz 49:5 1Móz 49:6 Ésa 42:6


11. vers

És lesz ama napon: az Úr másodszor nyujtja ki kezét, hogy népe maradékát megvegye, a mely megmaradt Assiriától, Égyiptomtól, Pathrosztól, Szerecsenországtól, Elámtól, Sinártól, Hamáthtól és a tenger szigeteitől.


12. vers

És zászlót emel a pogányok előtt, és összegyűjti Izráel elszéledt fiait, és Júdának szétszórt leányait egybegyűjti a földnek négy szárnyairól.
Ésa 43:5 Ésa 66:18 Jer 30:10 Jer 5:26


13. vers

Megszünik Efraimnak irígysége, és Júdából a gyűlölködők kivágattatnak; Efraim nem irígykedik Júdára, és Júda sem támad többé Efraimra.
Ésa 9:21 Hós 1:11 Hós 1:12 Mik 5:3


14. vers

És repülnek a Filiszteusoknak hátára napnyugot felé, és kelet fiaiban együtt vetnek zsákmányt, és kezet vetnek Edomra és Moábra, és az Ammoniták engednek nékik.


15. vers

És az Úr megátkozza Égyiptom tengerének nyelvét, és kezét felemeli az Eufráth fölé erős száraztó szélben, és hét patakra csapja azt, és népét sarus lábbal vezeti át,


16. vers

És csinált út lészen népe maradékának, a mely megmaradt Assiriától, a mint volt Izráelnek, mikor kijött Égyiptomnak földéből.
2Móz 14:29A Szent Biblia könyvei