Szent Biblia

fordította Károli Gáspár

kgyt

A Lukács írása szerint való szent evangyéliom

23. fejezet


Fejezetek:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24


1. vers

És fölkelvén az ő egész sokaságuk, vivék őt Pilátushoz.
Mát 27:2 Mát 27:11 Mát 27:14 Márk 15:1 Márk 15:5 Ján 18:28 Ján 18:32


2. vers

És kezdék őt vádolni, mondván: Úgy találtuk, hogy ez a népet félrevezeti, és tiltja a császár adójának fizetését, mivelhogy ő magát ama király Krisztusnak mondja.
Mát 22:17 Mát 22:21 Csel 17:6 Csel 17:7


3. vers

Pilátus pedig megkérdé őt, mondván: Te vagy-é a zsidók királya? És ő felelvén néki, monda: Te mondod!
Ján 18:33 Ján 18:37


4. vers

Monda pedig Pilátus a főpapoknak és a sokaságnak: Semmi bűnt nem találok ez emberben.


5. vers

De azok erősködének, mondván: A népet felzendíti, tanítván az egész Júdeában, elkezdve Galileától mind idáig.


6. vers

Pilátus pedig Galileát hallván, megkérdé, vajjon galileai ember-é ő?


7. vers

És mikor megtudta, hogy ő a Héródes hatósága alá tartozik, Héródeshez küldé őt, mivelhogy az is Jeruzsálemben vala azokban a napokban.


8. vers

Héródes pedig Jézust látván igen megörüle: mert sok időtől fogva kívánta őt látni, mivelhogy sokat hallott ő felőle, és reménylé, hogy majd valami csodát lát, melyet ő tesz.
Mát 14:1


9. vers

Kérdezé pedig őt sok beszéddel; de ő semmit nem felele néki.


10. vers

Ott állanak vala pedig a főpapok és az írástudók, teljes igyekezettel vádolván őt.


11. vers

Héródes pedig az ő katonáival egybe semminek állítván és kicsúfolván őt, minekutána felöltöztette fényes ruhába, visszaküldé Pilátushoz.


12. vers

És az napon lőnek barátok egymással Pilátus és Héródes; mert az előtt ellenségeskedésben valának egymással.


13. vers

Pilátus pedig a főpapokat, főembereket és a népet egybegyűjtvén,
Mát 27:15 Mát 27:30 Márk 15:6 Márk 15:19 Ján 18:39 Ján 19:16


14. vers

Monda nékik: Ide hoztátok nékem ez embert, mint a ki a népet félrevezeti: és ímé én ti előttetek kivallatván, semmi olyan bűnt nem találtam ez emberben, a mivel őt vádoljátok:
Ján 18:38


15. vers

De még Héródes sem; mert titeket ő hozzá igazítálak; és ímé semmi halálra való dolgot nem cselekedett ő.
Luk 23:7 Luk 23:8


16. vers

Megfenyítvén azért őt, elbocsátom.


17. vers

Kell vala pedig elbocsátania nékik ünnepenként egy foglyot.
Mát 27:15


18. vers

De felkiálta az egész sokaság, mondván: Vidd el ezt, és bocsásd el nékünk Barabbást!
Csel 3:14 Csel 3:15


19. vers

Ki a városban lett valami lázadásért és gyilkosságért vettetett a tömlöczbe.


20. vers

Pilátus azért ismét felszólala el akarván bocsátani Jézust;


21. vers

De azok ellene kiáltának, mondván: Feszítsd meg! Feszítsd meg őt!


22. vers

Ő pedig harmadszor is monda nékik: Mert mi gonoszt tett ez? Semmi halálra való bűnt nem találtam ő benne; megfenyítvén azért őt, elbocsátom!


23. vers

Azok pedig nagy fenszóval sürgeték, kérvén, hogy megfeszíttessék; és az ő szavok és a főpapoké erőt vesz vala.


24. vers

És Pilátus megítélé, hogy meglegyen, a mit kérnek vala.


25. vers

És elbocsátá nékik azt, a ki lázadásért és gyilkosságért vettetett a tömlöczbe, a kit kértek vala; Jézust pedig kiszolgáltatá az ő akaratuknak.
Mát 27:26 Márk 15:15


26. vers

Mikor azért elvivék őt, egy Czirénebeli Simont megragadván, ki a mezőről jöve, arra tevék a keresztfát, hogy vigye Jézus után.
Mát 27:32 Márk 15:21


27. vers

Követé pedig őt a népnek és az asszonyoknak nagy sokasága, a kik gyászolák és siraták őt.


28. vers

Jézus pedig hozzájok fordulván, monda: Jeruzsálem leányai, ne sírjatok én rajtam, hanem ti magatokon sírjatok, és a ti magzataitokon.


29. vers

Mert ímé jőnek a napok, melyeken ezt mondják: Boldogok a meddők, és a mely méhek nem szültek, és az emlők, melyek nem szoptattak!
Luk 19:43 Luk 19:44 Luk 21:23 Luk 21:24


30. vers

Akkor kezdik mondani a hegyeknek: Essetek mi reánk; és a halmoknak: Borítsatok el minket!
Ésa 2:19 Jel 6:19


31. vers

Mert ha a zöldelő fán ezt mívelik, mi esik a száraz fán?
Luk 23:14 Luk 23:15


32. vers

Vivének pedig két másikat is, két gonosztevőt ő vele, hogy megölessenek.
Ésa 53:12 Ján 19:18


33. vers

Mikor pedig elmenének a helyre, mely Koponya helyének mondatik, ott megfeszíték őt és a gonosztevőket, egyiket jobbkéz felől, a másikat balkéz felől.
Mát 27:32 Mát 27:43 Márk 15:22 Márk 15:32 Ján 19:17 Ján 19:27 Ésa 53:12


34. vers

Jézus pedig monda: Atyám! bocsásd meg nékik; mert nem tudják mit cselekesznek. Elosztván pedig az ő ruháit, vetének reájok sorsot.
Mát 5:44 Zsolt 22:19


35. vers

És a nép megálla nézni. Csúfolák pedig őt a főemberek is azokkal egybe, mondván: Egyebeket megtartott, tartsa meg magát, ha ő a Krisztus, az Istennek ama választottja.


36. vers

Csúfolák pedig őt a vitézek is, odajárulván és eczettel kínálván őt.
Zsolt 69:22


37. vers

És ezt mondván néki: Ha te vagy a zsidóknak ama Királya, szabadítsd meg magadat!
Mát 27:39 Mát 27:44


38. vers

Vala pedig egy felirat is fölébe írva görög, római és zsidó betűkkel: Ez a zsidóknak ama Királya.
Mát 27:37 Márk 15:26 Ján 19:19


39. vers

A felfüggesztett gonosztevők közül pedig az egyik szidalmazá őt, mondván: Ha te vagy a Krisztus, szabadítsd meg magadat, minket is!


40. vers

Felelvén pedig a másik, megdorgálá őt, mondván: Az Istent sem féled-e te? Hiszen te ugyanazon ítélet alatt vagy!


41. vers

És mi ugyan méltán; mert a mi cselekedetünknek méltó büntetését vesszük: ez pedig semmi méltatlan dolgot nem cselekedett.
Luk 23:33 Luk 23:14 Luk 23:15


42. vers

És monda Jézusnak: Uram, emlékezzél meg én rólam, mikor eljősz a te országodban!


43. vers

És monda néki Jézus: Bizony mondom néked: Ma velem leszel a paradicsomban.


44. vers

Vala pedig mintegy hat óra, és sötétség lőn az egész tartományban mind kilencz órakorig.
Mát 27:45 Mát 27:54 Márk 15:33 Márk 15:39 Ján 19:28 Ján 19:30


45. vers

És meghomályosodék a nap, és a templom kárpitja középen ketté hasada.
2Krón 3:14 Mát 27:51 Mát 27:53


46. vers

És kiáltván Jézus nagy szóval, monda: Atyám, a te kezeidbe teszem le az én lelkemet. És ezeket mondván, meghala.
Mát 27:50 Márk 15:37 Ján 19:30 Zsolt 31:6


47. vers

Látván pedig a százados, a mi történt, dicsőíté az Istent, mondván: Bizony ez ember igaz vala.
Mát 27:54


48. vers

És az egész sokaság, mely e dolognak látására ment oda, látván azokat, a mik történtek, mellét verve megtére.
Ján 8:38


49. vers

Az ő ismerősei pedig mind, és az asszonyok, a kik Galileából követék őt, távol állának, nézvén ezeket.
Mát 27:55 Mát 27:56 Márk 15:40 Márk 15:41 Ján 19:25


50. vers

És ímé egy ember, kinek József vala neve, tanácsbeli, jó és igaz férfiú,
Mát 27:57 Mát 27:61 Márk 15:42 Márk 15:47 Ján 19:38 Ján 19:42


51. vers

Ki nem vala részes azoknak tanácsában és cselekedetében, Arimathiából, a zsidók városából való, ki maga is várja vala az Istennek országát;
Malak 3:1


52. vers

Ez oda menvén Pilátushoz, elkéré a Jézus testét.


53. vers

És levévén azt, begöngyölé azt gyolcsba, és helyhezteté azt egy sziklába vágott sírboltba,melyben még senki sem feküdt.


54. vers

És az a nap péntek vala, és szombat virrada rá.


55. vers

Az őt követő asszonyok is pedig, kik vele Galileából jöttek, megnézék a sírt, és hogy miképen helyeztetett el az ő teste.


56. vers

Visszatérvén pedig, készítének fűszerszámokat és keneteket.


57. vers

És szombaton nyugovának a parancsolat szerint.
2Móz 35:2


Fejezetek:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24


A Szent Biblia könyvei