Szent Biblia

fordította Károli Gáspár

kgyt

A Márk írása szerint való szent evangyéliom

16. fejezet


Fejezetek:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


1. vers

Mikor pedig elmult a szombat, Mária Magdaléna, és Mária a Jakab anyja, és Salomé, drága keneteket vásárlának, hogy elmenvén, megkenjék őt.
Mát 28:1 Mát 28:8 Luk 24:1 Luk 24:12 Ján 20:1 Ján 20:10


2. vers

És korán reggel, a hétnek első napján a sírbolthoz menének napfelköltekor.


3. vers

És mondják vala maguk között: Kicsoda hengeríti el nékünk a követ a sírbolt szájáról?


4. vers

És odatekintvén, láták, hogy a kő el van hengerítve; mert felette nagy vala.


5. vers

És bemenvén a sírboltba, látának egy ifjút ülni jobb felől, fehér ruhába öltözve; és megfélemlének.


6. vers

Az pedig monda nékik: Ne féljetek. A Názáreti Jézust keresitek, a ki megfeszíttetett; föltámadott, nincsen itt; ímé a hely, a hová őt helyezék.


7. vers

De menjetek el, mondjátok meg az ő tanítványainak és Péternek, hogy előttetek megyen Galileába; ott meglátjátok őt, a mint megmondotta néktek.
Márk 14:28


8. vers

És nagyhamar kijövén, elfutának a sírbolttól, mert félelem és álmélkodás fogta vala el őket; és senkinek semmit sem szólának, mert félnek vala.


9. vers

Mikor pedig reggel, a hétnek első napján föltámadott vala, megjelenék először Mária Magdalénának, a kiből hét ördögöt űzött vala ki.
Luk 8:2 Ján 20:11 Ján 20:18


10. vers

Ez elmenvén, megjelenté azoknak, a kik vele valának és keseregnek és sírnak vala.


11. vers

Azok pedig mikor hallották, hogy él és ő látta vala, nem hivék.


12. vers

Ezután pedig közülök kettőnek jelenék meg más alakban, útközben, mikor a mezőre mennek vala.
Luk 24:13 Luk 24:35


13. vers

Ezek is elmenvén, megjelenték a többieknek; ezeknek sem hivének.


14. vers

Azután, mikor asztalnál ülnek vala megjelenék magának a tizenegynek, és szemükre hányá az ő hitetlenségöket és keményszívűségöket, hogy azoknak, a kik őt feltámadva látták vala, nem hivének,
Luk 24:36 Luk 24:49 Ján 20:19 Ján 20:23 1Kor 15:5


15. vers

És monda nékik: Elmenvén e széles világra, hirdessétek az evangyéliomot minden teremtésnek.


16. vers

A ki hiszen és megkeresztelkedik, idvezül; a ki pedig nem hiszen, elkárhozik.


17. vers

Azok pedig, a kik hisznek, ilyen jelek követik: az én nevemben ördögöket űznek; új nyelveken szólnak.
Csel 16:18 Csel 2:4 Csel 2:11 Csel 10:46


18. vers

Kígyókat vesznek föl; és ha valami halálost isznak, meg nem árt nékik: betegekre vetik kezeiket, és meggyógyulnak.
Luk 10:19 Csel 28:3 Csel 28:6 Jak 5:14 Jak 5:15


19. vers

Az Úr azért, minekutána szólott vala nékik, felviteték a mennybe, és üle az Istennek jobbjára. +
Luk 24:50 Luk 24:53 Csel 1:4 Csel 1:11 Zsolt 110:1 Csel 7:55


20. vers

Azok pedig kimenvén, prédikálának mindenütt, az Úr együtt munkálván velök, és megerősítvén az ígét a jelek által, a melyek követik vala. Ámen!
Csel 14:3 Zsid 2:4


Fejezetek:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


A Szent Biblia könyvei