Szent Biblia

fordította Károli Gáspár

kgyt

Hóseás próféta könyve

13. fejezet


Fejezetek:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


1. vers

Efraim szólott volt, rettegés: nagygyá lett Izráelben, de vétkezett a Baállal, és meghalt.


2. vers

Most is többítik bűneiket és csinálnak magoknak öntött képeket az ő ezüstjökből, bálványokat az ő eszök szerint. Képfaragók csinálmánya mindaz! Róluk mondják: Emberek, a kik áldoznak, borjúkat csókolnak!
Hós 2:7 Hós 4:12 Hós 8:4 Hós 8:11 Hós 8:14 Hós 10:1 Hós 11:2 Hós 12:11 1Kir 19:18


3. vers

Azért olyanná lesznek, mint a reggeli felhő és mint a harmat, a mely korán eltűnik; mint a szérűről elsodort polyva és mint a kéménynek füstje.
Zsolt 1:4 Zsolt 35:5 Zsolt 37:20 Ésa 17:13 Ésa 41:15


4. vers

Pedig én vagyok az Úr, a te Istened Égyiptom földétől fogva. Nem ismerhetsz más Istent kivülem, és rajtam. kivül nincs más szabadító!
Hós 12:9 2Móz 3:14 2Móz 3:15


5. vers

Én ismertelek téged a pusztában, az eltikkadt földön.
Hós 11:1 Hós 11:3 Hós 11:4 5Móz 32:10


6. vers

A mint legeltek: elteltek; elteltek és szívök felfuvalkodék: azért hát elfelejtkezének rólam.
Hós 4:7 Hós 7:15 Hós 10:1


7. vers

De olyan is leszek hozzájok, mint az oroszlán; mint a párducz, úgy lesekedem az úton.
Hós 5:14


8. vers

Rájok rohanok, mint a kölykétől megfosztott medve, és széttépem szívök borítóját, és felfalom ott őket, mint egy nőstény oroszlán. A mezei vad szaggatja szét őket!


9. vers

Romlásodra lett Izráel, hogy ellenem törekedtél, a te segítőd ellen.


10. vers

Hol van hát a te királyod, hol van, hogy megoltalmazzon minden városodban? És biráid, a kik felől ezt mondád: Adj nékem királyt és fejedelmeket!
1Sám 8:5


11. vers

Adtam néked királyt haragomban, és elvettem az én búsulásomban!
1Sám 8:7 1Sám 10:21 1Sám 10:24


12. vers

Egybe van kötve Efraim álnoksága; eltéve az ő bűne!


13. vers

A szülőasszony kínjai lepik meg őt; oktalan fiú ő, mert a kellő időben nem jő ki anyjának méhéből.


14. vers

Megváltom őket a Seol hatalmából! Megmentem őket a haláltól! Hol van a te veszedelmed oh halál?! Hol van a te romlásod oh Seol?! Megbánás elrejtetett én előlem.
1Kor 15:55


15. vers

Mert bár a testvérek közt ő a legvirágzóbb: feljő a keleti szél, az Úr szele támad fel a pusztából; kiszárad kútfeje, elapad forrása: az rabolja ki minden drága kincseinek tárházát.
Hós 8:3 Hós 8:7 Hós 8:8 Hós 12:1 Hós 10:14


Fejezetek:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


A Szent Biblia könyvei