Szent Biblia

fordította Károli Gáspár

kgyt

Az apostolok cselekedetei

8. fejezet


Fejezetek:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28


1. vers

Saulus pedig szintén javallta az ő megöletését. És támada azon a napon nagy üldözés a jeruzsálemi gyülekezet ellen, és mindnyájan eloszlának Júdeának és Samáriának tájaira, az apostolokat kivéve.
Csel 22:20 Csel 11:19


2. vers

Istvánt pedig eltakaríták kegyes férfiak, és nagy sírást tőnek ő rajta.


3. vers

Saulus pedig pusztítá az anyaszentegyházat, házról-házra járva, és férfiakat és asszonyokat elővonszolva, tömlöczbe veti vala.
Csel 9:1 Csel 22:4 Csel 22:19 Gal 1:13


4. vers

Amazok annakokáért eloszolván, széjjeljártak, hirdetve az ígét.
Mát 10:23


5. vers

És Filep lemenvén Samária városába, prédikálja vala nékik a Krisztust.
Csel 6:5 Csel 21:8


6. vers

A sokaság pedig egy szívvel-lélekkel figyelmeze azokra, a miket Filep mondott, hallván és látván a jeleket, melyeket cselekedék.
Csel 5:15 Csel 5:16 Márk 16:17 Márk 16:18


7. vers

Mert sokakból, kikben tisztátalan lelkek voltak, nagy hangon kiáltva kimenének; sok gutaütött és sánta pedig meggyógyula.


8. vers

És lőn nagy öröm abban a városban.


9. vers

Egy Simon nevű ember pedig már előbb gyakorolta abban a városban az ördögi tudományt és elámította Samária népét, magát valami nagynak állítván:
Csel 13:6 Csel 19:13 Csel 19:14


10. vers

Kire mindnyájan figyeltek, kicsinytől nagyig, mondván: Ez az Istennek ama nagy ereje!


11. vers

Azért figyeltek pedig rá, mert sok időn át az ördögi mesterségekkel elámította őket.


12. vers

De miután hittek Filepnek, a ki az Isten országára és a Jézus Krisztus nevére tartozó örvendetes dolgokat hirdeti vala, megkeresztelkedének mind férfiak, mind asszonyok.


13. vers

És Simon maga is hűn, és megkeresztelkedvén, Fileppel tarta; és látván, hogy jelek és nagy erők lesznek, álmélkodik vala.


14. vers

Mikor pedig meghallották a jeruzsálemi apostolok, hogy Samária bevette az Isten ígéjét, elküldék azokhoz Pétert és Jánost;
Ján 4:39 Ján 4:42


15. vers

Kik mikor lementek, könyörögtek érettük, hogy vegyenek Szent Lelket:


16. vers

Mert még senkire azok közül nem szállott rá, csak meg voltak keresztelve az Úr Jézus nevére.


17. vers

Akkor kezeiket reájuk veték, és vőnek Szent Lelket.
Csel 19:1 Csel 19:6


18. vers

Mikor pedig látta Simon, hogy az apostolok kézrátétele által adatik a Szent Lélek, megkínálá őket pénzzel,


19. vers

Mondván: Adjátok nékem is ezt a hatalmat, hogy valakire vetem kezeimet, Szent Lelket vegyen.


20. vers

De Péter monda néki: A te pénzed veled együtt veszszen el, mivel azt gondoltad, hogy az Istennek ajándéka pénzen megvehető.


21. vers

Nincsen néked részed, sem örökséged e dologban, mert a te szíved nem igaz az Isten előtt.


22. vers

Térj meg azért ezen gonoszságodból, és kérjed az Istent, ha talán megbocsáttatik néked szívednek gondolatja.


23. vers

Mert látom, hogy te keserűséges méregben és álnokságnak kötelékében leledzel.


24. vers

Felelvén pedig Simon, monda: Könyörögjetek ti énérettem az Úrnak, hogy semmi azokból, a miket mondtatok, reám ne jőjjön.


25. vers

Azok annakokáért, minekutána bizonyságot tettek, és hirdették az Úrnak ígéjét, megtérének Jeruzsálembe, és a Samaritánusoknak sok falujában prédikálák az evangyéliomot.


26. vers

Az Úrnak angyala pedig szóla Filepnek, mondván: Kelj fel és menj el dél felé, arra az útra, mely Jeruzsálemből Gázába megy alá. Járatlan ez.


27. vers

És felkelvén, elméne. És ímé egy szerecsen férfiú, Kandakénak, a szerecsenek királyasszonyának hatalmas komornyikja, ki az ő egész kincstárának felügyelője vala, ki feljött imádkozni Jeruzsálembe;
1Kir 8:41 1Kir 8:42


28. vers

És visszatérőben volt és az ő szekerén ül vala, és olvasá Ésaiás prófétát.


29. vers

Monda pedig a Lélek Filepnek: Járulj oda és csatlakozzál ehhez a szekérhez!


30. vers

Filep azért oda futamodván, hallá, a mint az Ésaiás prófétát olvassa vala. És monda: Vajjon érted-é, a mit olvasol?


31. vers

Ő pedig monda: Mimódon érthetném, ha csak valaki meg nem magyarázza nékem? És kéré Filepet, hogy felhágván, üljön mellé.


32. vers

Az írásnak helye pedig, melyet olvasott, ez vala: Mint juh viteték mészárszékre, és mint a bárány az ő nyírője előtt néma, azonképen nem nyitotta fel az ő száját.
Ésa 53:7 Ésa 53:8


33. vers

Az ő megaláztatásában az ő ítélete elvétetett, az ő nemzetségét pedig kicsoda sorolja el? mert elvétetik a földről az ő élete.


34. vers

Felelvén pedig a komornyik Filepnek, monda: Kérlek téged, kiről mondja ezt a próféta? Magáról-é, vagy más valakiről?


35. vers

Filep pedig száját megnyitván, és elkezdvén ezen az íráson, hirdeté néki a Jézust.


36. vers

Mikor pedig menének az úton, jutának egy vízhez; és monda a komornyik: Ímhol a víz: mi gátol, hogy megkeresztelkedjem?


37. vers

Filep pedig monda: Ha teljes szívből hiszel, meglehet. Az pedig felelvén, monda: Hiszem, hogy a Jézus Krisztus az Isten Fia.
Mát 16:16 Ján 6:69


38. vers

És megállítá a szekeret; és leszállának mindketten a vízbe, Filep és a komornyik; és megkeresztelé őt.


39. vers

Mikor pedig a vízből feljöttek, az Úrnak Lelke elragadá Filepet; és többé nem látta őt a komornyik, mert tovább méne az ő útján örömmel.
1Kir 18:12 2Kir 2:16 Ezék 3:14


40. vers

Filep pedig találtaték Azótusban; és széjjeljárva hirdeté az evangyéliomot minden városnak, míglen Czézáreába juta.


Fejezetek:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28


A Szent Biblia könyvei