Szent Biblia

fordította Károli Gáspár

kgyt

A Máté írása szerint való szent evangyéliom

24. fejezet


Fejezetek:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28


1. vers

És kijővén Jézus a templomból, tovább méne; és hozzámenének az ő tanítványai, hogy mutogassák néki a templom épületeit.
Márk 13:1 Márk 13:37 Luk 21:5 Luk 21:36


2. vers

Jézus pedig monda nékik: Nem látjátok-é mind ezeket? Bizony mondom néktek: Nem marad itt kő kövön, mely le nem romboltatik.
Márk 13:2 Luk 19:44 Luk 21:6


3. vers

Mikor pedig az olajfák hegyén ül vala, hozzá menének a tanítványok magukban mondván: Mondd meg nékünk, mikor lesznek meg ezek? és micsoda jele lesz a te eljövetelednek, és a világ végének?


4. vers

És Jézus felelvén, monda nékik: Meglássátok, hogy valaki el ne hitessen titeket,


5. vers

Mert sokan jőnek majd az én nevemben, a kik ezt mondják: Én vagyok a Krisztus; és sokakat elhitetnek.
Mát 24:24 Csel 5:36 Csel 5:37 1Ján 2:18


6. vers

Hallanotok kell majd háborúkról és háborúk híreiről: meglássátok, hogy meg ne rémüljetek; mert mindezeknek meg kell lenniök. De még ez nem itt a vég.


7. vers

Mert nemzet támad nemzet ellen, és ország ország ellen; és lésznek éhségek és döghalálok, és földindulások mindenfelé.


8. vers

Mind ez pedig a sok nyomorúságnak kezdete.


9. vers

Akkor nyomorúságra adnak majd benneteket, és megölnek titeket; és gyűlöletesek lesztek minden nép előtt az én nevemért.
Mát 10:17 Mát 10:22 Ján 16:2


10. vers

És akkor sokan megbotránkoznak, és elárulják egymást, és gyűlölik egymást.


11. vers

És sok hamis próféta támad, a kik sokakat elhitetnek.
Mát 7:15 1Ján 4:1


12. vers

És mivelhogy a gonoszság megsokasodik, a szeretet sokakban meghidegül.
2Thess 2:10 2Tim 3:1 2Tim 3:5


13. vers

De a ki mindvégig állhatatos marad, az idvezül.
Mát 10:22


14. vers

És az Isten országának ez az evangyélioma hirdettetik majd az egész világon, bizonyságul minden népnek; és akkor jő el a vég.
Mát 28:19 Mát 10:18


15. vers

Mikor azért látjátok majd, hogy az a pusztító utálatosság, a melyről Dániel próféta szólott, ott áll a szent helyen (a ki olvassa, értse meg):
Dán 9:26 Dán 9:27 Dán 12:11


16. vers

Akkor, a kik Júdeában lesznek, fussanak a hegyekre;


17. vers

A ház tetején levő ne szálljon alá, hogy házából valamit kivigyen;
Luk 17:31


18. vers

És a mezőn levő ne térjen vissza, hogy az ő ruháját elvigye.


19. vers

Jaj pedig a terhes és szoptató asszonyoknak azokon a napokon.


20. vers

Imádkozzatok pedig, hogy a ti futástok ne télen legyen, se szombatnapon:
Csel 1:12


21. vers

Mert akkor nagy nyomorúság lesz, a milyen nem volt a világ kezdete óta mind ez ideig, és nem lesz soha.
Dán 12:1


22. vers

És ha azok a napok meg nem rövidíttetnének, egyetlen ember sem menekülhetne meg; de a választottakért megrövidíttetnek majd azok a napok.


23. vers

Ha valaki ezt mondja akkor néktek: Ímé, itt a Krisztus, vagy amott; ne higyjétek.
Márk 13:21 Luk 17:23


24. vers

Mert hamis Krisztusok és hamis próféták támadnak, és nagy jeleket és csodákat tesznek, annyira, hogy elhitessék, ha lehet, a választottakat is.
Mát 24:5 Mát 24:11


25. vers

Ímé eleve megmondottam néktek.


26. vers

Azért ha azt mondják majd néktek: Ímé a pusztában van; ne menjetek ki. Ímé a belső szobákban; ne higyjétek.


27. vers

Mert a miképen a villámlás napkeletről támad és ellátszik egész napnyugtáig, úgy lesz az ember Fiának eljövetele is.
Luk 17:23 Luk 17:24


28. vers

Mert a hol a dög, oda gyűlnek a keselyűk.
Jób 39:30 Hab 1:8 Luk 17:37


29. vers

Mindjárt pedig ama napok nyomorúságai után a nap elsötétedik, és a hold nem fénylik, és a csillagok az égről lehullanak, és az egeknek erősségei megrendülnek.
Ésa 13:6 Ésa 13:10 Jóel 3:15 2Pét 3:10


30. vers

És akkor feltetszik az ember Fiának jele az égen. És akkor sír a föld minden nemzetsége, és meglátják az embernek Fiát eljőni az ég felhőiben nagy hatalommal és dicsőséggel.
Mát 25:31 Mát 26:64 Márk 13:26 Márk 14:62 Jel 1:7 Jel 19:11 Dán 7:13 Dán 7:14


31. vers

És elküldi az ő angyalait nagy trombitaszóval, és egybegyűjtik az ő választottait a négy szelek felől, az ég egyik végétől a másik végéig.
1Kor 15:52 1Thess 4:16 Jel 8:12


32. vers

A fügefáról vegyétek pedig a példát: mikor az ága már zsendül, és levelet hajt, tudjátok, hogy közel van a nyár:
Márk 13:28 Luk 21:29


33. vers

Azonképen ti is, mikor mindezeket látjátok, tudjátok meg, hogy közel van, az ajtó előtt.


34. vers

Bizony mondom néktek, el nem múlik ez a nemzetség, mígnem mindezek meglesznek.


35. vers

Az ég és a föld elmúlnak, de az én beszédeim semmiképen el nem múlnak.
Mát 5:18 Luk 21:33


36. vers

Arról a napról és óráról pedig senki sem tud, az ég angyalai sem, hanem csak az én Atyám egyedül.
1Thess 5:2


37. vers

A miképen pedig a Noé napjaiban vala, akképen lesz az ember Fiának eljövetele is.
1Móz 6:11 1Móz 6:13 Luk 17:26 Luk 17:27


38. vers

Mert a miképen az özönvíz előtt való napokban esznek és isznak vala, házasodnak és férjhez mennek vala, mind ama napig, a melyen Noé a bárkába méne.


39. vers

És nem vesznek vala észre semmit, mígnem eljöve az özönvíz és mindnyájukat elragadá: akképen lesz az ember Fiának eljövetele is.


40. vers

Akkor ketten lesznek a mezőn; az egyik felvétetik, a másik ott hagyatik.
Luk 17:35 Luk 17:36


41. vers

Két asszony őröl a malomban; az egyik felvétetik, a másik ott hagyatik.


42. vers

Vigyázzatok azért, mert nem tudjátok, mely órában jő el a ti Uratok.
Mát 25:13 Luk 12:39 Luk 12:46


43. vers

Azt pedig jegyezzétek meg, hogy ha tudná a ház ura, hogy az éjszakának melyik szakában jő el a tolvaj: vigyázna, és nem engedné, hogy házába törjön.


44. vers

Azért legyetek készen ti is; mert a mely órában nem gondoljátok, abban jő el az embernek Fia.
Mát 25:13 Márk 13:33 Luk 12:40 Jel 16:15


45. vers

Kicsoda hát a hű és bölcs szolga, a kit az ő ura gondviselővé tőn az ő házanépén, hogy a maga idejében adjon azoknak eledelt?
Luk 12:42 Luk 12:46


46. vers

Boldog az a szolga, a kit az ő ura, mikor haza jő, ily munkában talál.
Luk 12:37


47. vers

Bizony mondom néktek, hogy minden jószága fölött gondviselővé teszi őt.
Mát 25:21 Mát 25:23


48. vers

Ha pedig ama gonosz szolga így szólna az ő szívében: Halogatja még az én uram a hazajövetelt;
Préd 8:11


49. vers

És az ő szolgatársait verni kezdené, a részegesekkel pedig enni és inni kezdene:


50. vers

Megjő annak a szolgának az ura, a mely napon nem várja és a mely órában nem gondolja,


51. vers

És ketté vágatja őt, és a képmutatók sorsára juttatja; ott lészen sírás és fogcsikorgatás.
Mát 8:12


Fejezetek:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28


A Szent Biblia könyvei