Szent Biblia

fordította Károli Gáspár

kgyt

A Lukács írása szerint való szent evangyéliom

19. fejezet


Fejezetek:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24


1. vers

És bemenvén, általméne Jerikhón.
Józs 6:2 Józs 6:20 Józs 6:26 1Kir 16:34


2. vers

És ímé vala ott egy ember, a kit nevéről Zákeusnak hívtak; és az fővámszedő vala, és gazdag.


3. vers

És igyekezék Jézust látni, ki az; de a sokaságtól nem láthatá, mivelhogy termete szerint kis ember volt.


4. vers

És előre futván felhága egy eperfüge fára, hogy őt lássa; mert arra vala elmenendő.


5. vers

És mikor arra a helyre jutott, feltekintvén Jézus, látá őt, és monda néki: Zákeus, hamar szállj alá; mert ma nékem a te házadnál kell maradnom.
Ján 10:3


6. vers

És sietve leszálla, és örömmel fogadá őt.


7. vers

És mikor ezt látták, mindnyájan zúgolódának, mondván hogy: Bűnös emberhez ment be szállásra.


8. vers

Zákeus pedig előállván, monda az Úrnak: Uram, ímé minden vagyonomnak felét a szegényeknek adom, és ha valakitől valamit patvarkodással elvettem, négy annyit adok helyébe.


9. vers

Monda pedig néki Jézus: Ma lett idvessége ennek a háznak! mivelhogy ő is Ábrahám fia.


10. vers

Mert azért jött az embernek Fia, hogy megkeresse és megtartsa, a mi elveszett.
Mát 18:11


11. vers

És mikor azok ezeket hallották, folytatá és monda egy példázatot, mivelhogy közel vala Jeruzsálemhez, és azok azt gondolák, hogy azonnal megjelenik az Isten országa.


12. vers

Monda azért: Egy nemes ember elméne messze tartományba, hogy országot vegyen magának, aztán visszatérjen.
Mát 25:12 Márk 13:34


13. vers

Előszólítván azért tíz szolgáját, ada nékik tíz gírát, és monda nékik: Kereskedjetek, míg megjövök.


14. vers

Az ő alattvalói pedig gyűlölék őt, és követséget küldének utána, mondván: Nem akarjuk, hogy ő uralkodjék mi rajtunk.


15. vers

És lőn, mikor megjött az ország vétele után, parancsolá, hogy az ő szolgáit, a kiknek a pénzt adta, hívják ő hozzá, hogy megtudja, ki mint kereskedett.


16. vers

Eljöve pedig az első, mondván: Uram, a te gírád tíz gírát nyert.


17. vers

Ő pedig monda néki: Jól vagyon jó szolgám; mivelhogy kevesen voltál hív, legyen birodalmad tíz városon.
1Kor 4:2


18. vers

És jöve a második, mondván: Uram, a te gírád öt gírát nyert.


19. vers

Monda pedig ennek is: Néked is legyen birodalmad öt városon.


20. vers

És jöve egy másik, mondván: Uram, imhol a te gírád, melyet egy keszkenőben eltéve tartottam;


21. vers

Mert féltem tőled, mivelhogy kemény ember vagy; elveszed a mit nem te tettél el, és aratod, a mit nem te vetettél.


22. vers

Monda pedig annak: A te szádból ítéllek meg téged, gonosz szolga. Tudtad, hogy én kemény ember vagyok, ki elveszem, a mit nem én tettem el, és aratom, a mit nem én vetettem;
2Sám 1:16


23. vers

Miért nem adtad azért az én pénzemet a pénzváltók asztalára, és én megjövén, kamatostól kaptam volna azt vissza?


24. vers

És az ott állóknak monda: Vegyétek el ettől a gírát, és adjátok annak, a kinek tíz gírája van.


25. vers

És mondának néki: Uram, tíz gírája van!


26. vers

És ő monda: Mert mondom néktek, hogy mindenkinek, a kinek van, adatik; a kinek pedig nincs, még a mije van is, elvétetik tőle.
Luk 8:18 Mát 13:12 Mát 25:29 Márk 4:25


27. vers

Sőt ennek felette amaz én ellenségeimet is, kik nem akarták, hogy én ő rajtok uralkodjam, hozzátok ide, és öljétek meg előttem!


28. vers

És ezeket mondván, megy vala elől, felmenvén Jeruzsálembe.
Márk 10:32


29. vers

És lőn, mikor közelgetett Béthfágéhoz és Bethániához, a hegyhez, mely Olajfák hegyének hívatik, elkülde kettőt az ő tanítványai közül,


30. vers

Mondván: Menjetek el az átellenben levő faluba; melybe bemenvén, találtok egy megkötött vemhet, melyen soha egy ember sem ült: eloldván azt, hozzátok ide.
Mát 27:1 Mát 27:2 Márk 11:1 Márk 11:2 Ján 12:1


31. vers

És ha valaki kérdez titeket: Miért oldjátok el? ezt mondjátok annak: Mert az Úrnak szüksége van reá.


32. vers

És elmenvén a küldöttek, úgy találák, a mint nékik mondotta.
Luk 22:13


33. vers

És mikor a vemhet eloldák, mondának nékik annak gazdái: Miért oldjátok el a vemhet?


34. vers

Ők pedig mondának: Az Úrnak szüksége van reá.


35. vers

Elvivék azért azt Jézushoz: és az ő felsőruháikat a vemhére vetvén, Jézust reá helyhezteték.
2Kir 9:13 Ján 12:12 Ján 12:14


36. vers

És mikor ő méne, az ő felsőruháikat az útra teríték.


37. vers

Mikor pedig immár közelgete az Olajfák hegyének lejtőjéhez, a tanítványok egész sokasága örvendezve kezdé dicsérni az Istent fenszóval mindazokért a csodákért, a melyeket láttak;


38. vers

Mondván: Áldott a Király, ki jő az Úrnak nevében! Békesség a mennyben, és dicsőség a magasságban!
Zsolt 118:26


39. vers

És némelyek a farizeusok közül a sokaságból mondának néki: Mester, dorgáld meg a tanítványaidat!


40. vers

És ő felelvén, monda nékik: Mondom néktek, hogyha ezek elhallgatnak, a kövek fognak kiáltani.
Józs 24:27


41. vers

És mikor közeledett, látván a várost, síra azon.


42. vers

Mondván: Vajha megismerted volna te is, csak e te mostani napodon is, a mik néked a te békességedre valók! de most elrejtettek a te szemeid elől.


43. vers

Mert jőnek reád napok, mikor a te ellenségeid te körülted palánkot építenek, és körülvesznek téged, és mindenfelől megszorítanak téged.


44. vers

És a földre tipornak téged, és a te fiaidat te benned; és nem hagynak te benned követ kövön; mivelhogy nem ismerted meg a te meglátogatásodnak idejét.
Luk 21:6 1Kir 9:7 1Kir 9:8 Mik 3:12 Mát 24:2 Márk 13:2 Mát 23:37 Ján 1:11


45. vers

És bemenvén a templomba, kezdé kiűzni azokat, a kik adnak és vesznek vala abban,
Mát 21:12 Márk 11:11


46. vers

Mondván nékik: Meg van írva: Az én házam imádságnak háza; ti pedig azt latroknak barlangjává tettétek.
Ésa 56:7 Jer 7:11


47. vers

És tanít vala minden nap a templomban. A főpapok pedig és az írástudók és a nép előkelői igyekeznek vala őt elveszteni:
Márk 11:18 Ján 7:19


48. vers

És nem találták el, mit cselekedjenek; mert az egész nép ő rajta függ vala, reá hallgatván.


Fejezetek:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24


A Szent Biblia könyvei