Szent Biblia

fordította Károli Gáspár

kgyt

Ésaiás próféta könyve

25. fejezet1. vers

Uram, te vagy Istenem, magasztallak, dícsérem nevedet! Mivel csodát cselekvél, örök tanácsaid hűség és igazság.


2. vers

Mert a városból kőrakást csináltál, az erős városból romot, az idegenek palotáját olyanná tetted, hogy nincs többé város; soha örökké meg nem épül.


3. vers

Ezért dicsőítnek téged erős népek, erőszakos pogányok városai félnek téged!


4. vers

Mert erőssége voltál a gyöngének, erőssége a szegénynek szorongásában; a szélvész ellen oltalom, árnyék a hévség ellen, mikor az erőszakosok haragja olyan volt, mint kőfalrontó szélvész.


5. vers

Mint hévséget száraz földön, megalázod az idegeneknek háborgását, mint a hévség sűrű felleg miatt, megszünt a pogányoknak éneke.


6. vers

És szerez a seregek Ura minden népeknek e hegyen lakodalmat kövér eledelekből, lakodalmat erős borból; velős, kövér eledelekből, megtisztult erős borból;
Zsolt 22:27 Zsolt 23:5 Zsolt 55:1 Mát 8:11 Luk 14:15 Luk 22:16 Jel 19:9


7. vers

S elveszi e hegyen a fátyolt, mely beboríta minden népeket, és a takarót, mely befödött vala minden népségeket;


8. vers

Elveszti a halált örökre, és letörli az Úr Isten a könyhullatást minden orczáról: és népe gyalázatát eltávolítja az egész földről; mert az Úr szólott.
1Kor 15:54 1Móz 2:16 1Móz 17:18 1Móz 3:2 1Móz 19:22 Jel 21:4


9. vers

És szólnak ama napon: Ímé Istenünk, a kit mi vártunk és a ki megtart minket; ez az Úr, a kit mi vártunk, örüljünk és örvendezzünk szabadításában!


10. vers

Mert az Úr keze nyugszik e hegyen, és eltapostatik Moáb az ő földében, mint eltapostatik a szalma a ganaj levében.
2Kir 9:37 Jer 8:2 Jer 16:4 Jer 25:33


11. vers

És kiterjeszti kezeit abban, mint kiterjeszti az úszó, hogy ússzék; de az Úr megalázza kevélységét és kezei csalárdságát;


12. vers

És magas falaid erősségét lerontja, megalázza, a földre, porba dobja.A Szent Biblia könyvei