Szent Biblia

fordította Károli Gáspár

kgyt

Pál apostolnak a korinthusbeliekhez írt első levele

9. fejezet


Fejezetek:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


1. vers

Nem vagyok-é apostol? Nem vagyok-é szabad? Nem láttam-é Jézus Krisztust, a mi Urunkat? Nem az én munkám vagytok-é ti az Úrban?
1Kor 15:8 Csel 9:3 Csel 9:5 Csel 9:17 Csel 26:16 Csel 22:17 1Kor 4:15


2. vers

Ha egyebeknek nem vagyok apostoluk, de bizony néktek az vagyok, mert az én apostolságomnak pecsétje az Úrban ti vagytok.
1Kor 4:15


3. vers

Ez az én védelmem azok ellenében, a kik vádolnak engem.


4. vers

Nincsen-é arra jogunk, hogy együnk és igyunk?
Luk 10:8


5. vers

Nincsen-é arra jogunk, hogy keresztyén feleségünket magunkkal hordozzuk, mint a többi apostolok is és az Úrnak atyjafiai és Kéfás?
Mát 8:14


6. vers

Avagy csak nekem és Barnabásnak nincs-é jogunk, hogy ne dolgozzunk?
Csel 13:2


7. vers

Kicsoda katonáskodik valaha a maga zsoldján? Kicsoda plántál szőlőt, és nem eszik annak gyümölcséből? Vagy kicsoda legeltet nyájat, és nem eszik a nyájnak tejéből?


8. vers

Vajjon emberi módon beszélem-é ezeket? vagy nem ezeket mondja-é a törvény is?


9. vers

Mert a Mózes törvényében meg van írva: Ne kösd fel a nyomtató ökörnek száját. Avagy az ökrökre van-é az Istennek gondja?
5Móz 25:4 1Tim 5:18


10. vers

Avagy nem érettünk mondja-é általában? Mert mi érettünk íratott meg, hogy a ki szánt, reménység alatt kell szántania, és a ki csépel, az ő reménységében részesnek lennie reménység alatt.
2Tim 2:6


11. vers

Ha mi néktek a lelkieket vetettük, nagy dolog-é, ha mi a ti testi javaitokat aratjuk?
Róm 15:27 Gal 6:6


12. vers

Ha egyebek részesülnek a ti javaitokban, mért nem inkább mi? De mi nem éltünk e szabadsággal; hanem mindent eltűrünk, hogy valami akadályt ne gördítsünk a Krisztus evangyélioma elé.
1Kor 9:14 1Kor 4:15 Csel 20:33 Csel 20:34 2Kor 11:9


13. vers

Nem tudjátok-é, hogy a kik a szent dolgokban munkálkodnak, a szent helyből élnek, és a kik az oltár körül forgolódnak, az oltárral együtt veszik el részüket?
4Móz 18:8 4Móz 18:31 5Móz 18:2 5Móz 18:3


14. vers

Ekképen rendelte az Úr is, hogy a kik az evangyéliomot hirdetik, az evangyéliomból éljenek.
Luk 10:7 Mát 10:10 Gal 6:6


15. vers

De én ezek közül egygyel sem éltem. Nem azért írtam azonban ezeket, hogy velem is így történjék, mert jobb nékem meghalnom, hogysem valaki hiábavalóvá tegye az én dicsekedésemet.
Csel 18:3


16. vers

Mert ha az evangyéliomot hirdetem, nem dicsekedhetem, mert szükség kényszerít engem. Jaj ugyanis nékem, ha az evangyéliomot nem hirdetem.
Csel 18:9


17. vers

Mert ha akaratom szerint mívelem ezt, jutalmam van; ha pedig akaratom nélkül, sáfársággal bízattam meg.
2Tim 4:7 2Tim 4:8 1Kor 4:1


18. vers

Micsoda tehát az én jutalmam? Hogy prédikálásommal ingyenvalóvá tegyem a Krisztus evangyéliomát, hogy ne használjam ki ama szabadságomat az evangyéliom hirdetésénél.
1Kor 9:11 1Kor 9:12 1Kor 8:9 Mát 10:7 Mát 10:8


19. vers

Mert én, noha mindenkivel szemben szabad vagyok, magamat mindenkinek szolgájává tettem, hogy a többséget megnyerjem.
Mát 20:27 Mát 20:28 2Kor 11:7


20. vers

És a zsidóknak zsidóvá lettem, hogy zsidókat nyerjek meg; a törvény alatt valóknak törvény alatt valóvá, hogy a törvény alatt valókat megnyerjem;
Csel 16:8 Csel 21:26


21. vers

A törvény nélkül valóknak törvénynélkülivé, noha nem vagyok Isten törvénye nélkül, hanem Krisztus törvényében való, hogy törvény nélkül valókat nyerjek meg.
Róm 3:26 Gal 2:3


22. vers

Az erőtleneknek erőtelenné lettem, hogy az erőteleneket megnyerjem. Mindeneknek mindenné lettem, hogy minden módon megtartsak némelyeket.
1Kor 8:13 Róm 14:20 Róm 14:21 2Kor 11:29 Róm 11:14


23. vers

Ezt pedig az evangyéliomért mívelem, hogy részestárs legyek abban.
Fil 2:16


24. vers

Nem tudjátok-é, hogy a kik versenypályán futnak, mindnyájan futnak ugyan, de egy veszi el a jutalmat? Úgy fussatok, hogy elvegyétek.
Gal 5:7


25. vers

Mindaz pedig a ki pályafutásban tusakodik, mindenben magatűrtető; azok ugyan, hogy romlandó koszorút nyerjenek, mi pedig romolhatatlant.
Eféz 6:12 1Kor 4:7 1Kor 4:8 1Pét 1:4


26. vers

Én azért úgy futok, mint nem bizonytalanra; úgy viaskodom, mint a ki nem levegőt vagdos;
2Tim 4:8


27. vers

Hanem megsanyargatom testemet és szolgává teszem; hogy míg másoknak prédikálok, magam valami módon méltatlanná ne legyek.
Róm 6:12 Róm 6:13 Róm 6:18 Róm 6:19 Róm 8:13 Róm 13:14


Fejezetek:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


A Szent Biblia könyvei