Szent Biblia

fordította Károli Gáspár

kgyt

Ésaiás próféta könyve

22. fejezet1. vers

Jövendölés a látás völgye ellen. Mi lelt most, hogy mindenestől felmenél a házak tetejére?
Bir 16:27 Nehem 8:16


2. vers

Te lármával teljes, zajos város, örvendező város, megöletteid nem fegyverrel ölettek, meg, és nem harczon hullottak el!


3. vers

Hadnagyaid mind elszaladtak a kézív előtt, de megkötöztettek; a kik benned találtattak, mind megkötöztettek, midőn futni akartak messzire.


4. vers

Ezért mondom: Ne nézzetek reám, hadd kesergessem magamat sírással; ne siessetek vígasztalni engem, népem leánya romlása felett.


5. vers

Mert rémülésnek és eltapodtatásnak és zavarnak napja jő Istentől, a seregeknek Urától a látás völgyére, a mely ledönti a kőfalat, és a hegyeken kiáltás hallatik.


6. vers

És Élám fölvette a tegezt, és jő szekeren emberekkel és lovagokkal, és Kir paizst meztelenít.


7. vers

És lészen, hogy szép völgyeid betelnek szekerekkel, és a lovagok nyomulnak a kapu felé.


8. vers

És fölfedi Júdának fátyolát, és tekintesz ama napon az erdő házának fegyverzetére,
1Kir 7:2


9. vers

És meglátjátok, hogy Dávid városán sok repedés van, és összegyűjtitek az alsó tó vizét.
2Krón 32:3 2Krón 32:4


10. vers

És megszámláljátok Jeruzsálem házait, és némely házat lerontotok, hogy a kőfalat megerősíthessétek;


11. vers

És árkot csináltok a két kőfal között a régi tó vizének; és nem tekintetek arra, a ki ezt cselekvé, és a ki régen elvégzé ezt, Őt nem látjátok!


12. vers

És fölhív az Úr, a seregek Ura ama napon sírásra és gyászolásra, ti magatok megkopaszítására és gyászruha-öltésre,


13. vers

És ímé öröm és vígasság; barmok ölése, juhok levágása, húsevés és borivás; együnk, igyunk, mert holnap meghalunk!
Ésa 56:12 Ámós 6:1 Ámós 6:4 Ámós 6:7


14. vers

És megjelenté magát füleimben a seregek Ura: Meg nem bocsáttatik e bűn tinéktek, míg meg nem haltok; szól az Úr, a seregek Ura.
Ésa 5:9


15. vers

Így szólt az Úr, a seregek Ura: No, menj el a kormányzóhoz, Sébnához, a királyi ház főemberéhez, és mondd meg néki:


16. vers

Mi dolgod itt, és ki lesz itten tied, hogy sírt vágatsz itten magadnak? mint a ki sírját magas helyen vágatja, és sziklába véset hajlékot magának!


17. vers

Ímé az Úr elhajít téged erős hajítással, és megragadván megragad,


18. vers

Hempelygetvén hempelyget, mint gombolyagot, mint labdát, nagy messze földre, ott halsz meg, oda mennek dicsőséged szekerei, te, urad házának gyalázata!


19. vers

És kivetlek állásodból és lerántlak helyedről.


20. vers

És lesz ama napon, hogy elhívom szolgámat, Eliákimot, a Hilkiás fiát,


21. vers

S felöltöztetem őt öltözetedbe, és öveddel megerősítem, és uralmadat kezébe adom, és ő lesz atyjok Jeruzsálem lakosainak és a Júda házának;


22. vers

S az ő vállára adom a Dávid házának kulcsát, és a mit megnyit, senki be nem zárja, és a mit bezár, nem nyitja meg senki;


23. vers

S beverem őt, mint szeget erős helyre, és lészen dicsőséges székül az ő atyja házának;
Zak 10:4


24. vers

S reá függesztik atyja házának minden dicsőségét: fiakat és unokákat, minden kicsiny edényt, a csészeedényektől a tömlőknek minden edényeiig.


25. vers

Ama napon, azt mondja a seregeknek Ura, kiesik a szeg, mely erős helyre veretett, és levágatik és leesik és összetörik a teher, mely rajta volt, mert az Úr mondá.A Szent Biblia könyvei