Szent Biblia

fordította Károli Gáspár

kgyt

Krónika II. könyve

15. fejezet


Fejezetek:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36


1. vers

És Azáriást, az Obed fiát felindítá az Isten lelke:


2. vers

A ki Asa elé lépett, és monda: Hallgassatok meg engem, Asa s egész Júda és Benjámin! Az Úr van veletek, ha ti is ő vele lesztek; ha őt keresenditek, megtaláljátok; de ha őt elhagyándjátok, ő is elhágy titeket.


3. vers

Sok ideje, hogy Izráel az igaz Isten nélkül, tanító pap nélkül, és törvény nélkül van.
2Krón 12:1 2Krón 13:8 2Krón 13:9 1Kir 11:4 1Kir 11:8 1Kir 14:22 1Kir 14:24


4. vers

Ha megtért volna az ő nyomorúságában az Úrhoz, Izráel Istenéhez: megtalálták volna azok, a kik őt keresik.
2Krón 7:14


5. vers

De ezekben az időkben nincs békessége sem a kimenőnek, sem a hazajövőnek, mivelhogy nagy a nyomorúsága mindazoknak, a kik e földön laknak:
Zak 8:10


6. vers

Annyira, hogy egy nemzetség a másik nemzetséget és egyik város a másik várost elpusztítja; mert az Isten gyötri őket minden sanyarúsággal.
2Krón 13:16 2Krón 13:19


7. vers

Ti azért bátorságosok legyetek, kezeiteket le ne ereszszétek, mert a ti munkátoknak jutalma van.
2Krón 14:2 2Krón 14:5


8. vers

Mikor pedig Asa meghallotta e beszédeket és az Obed prófétának prófécziáját, megbátorodék, és elpusztítá a Júda és Benjámin földéről mindenestől a bálványokat, a városokból is, a melyeket elfoglalt az Efraim hegységén, és megújítá az Úr oltárát is, a mely az Úr tornácza előtt volt.
2Krón 13:19


9. vers

És összegyűjté az egész Júda és Benjámin nemzetségét és azokat, a kik jövevények valának köztök az Efraim, Manasse és Simeon nemzetségéből; mert az Izráel nemzetségéből sokan csatlakozának ő hozzá, látván, hogy az Úr, az ő Istene, ő vele volt.
2Krón 11:13 2Krón 11:14 2Krón 11:16


10. vers

Összegyűlének azért Jeruzsálembe a harmadik hónapban, Asa királyságának tizenötödik esztendejében.


11. vers

És áldozának az Úrnak azon a napon a nyert zsákmányból hétszáz ökörrel és hétezer juhval;


12. vers

És fogadást tettek, hogy ezután az Urat, az ő atyáik Istenét teljes szívvel és teljes lélekkel fogják keresni.
Józs 24:25 2Kir 23:3


13. vers

És ha valaki nem keresné az Urat, Izráel Istenét, megölettessék kicsinytől fogva nagyig, úgy a férfi, mint az asszony.
2Móz 22:20


14. vers

És megesküvének az Úrnak felszóval, kiáltással, trombita- és kürtszókkal.


15. vers

És örvendezett az egész Júda az eskű felett; mert teljes szívökből esküdtek, és egyenlő akarattal keresték az Urat; és megtaláltaték általok, és az Úr nyugodalmat szerze nékik minden felől.
5Móz 28:1 5Móz 28:14


16. vers

De még Maakát, Asa király anyját is megfosztá a királynéságtól, mivel egy iszonyú bálványt emelt vala Aserának, és Asa elrontá és összetörte annak iszonyú bálványát, és a Kedron patakjánál megégeté.
1Kir 15:13 2Móz 32:20


17. vers

Jóllehet Izráelből a magaslatokat nem irtották ki, mindazáltal Asának tiszta szíve vala egész életében.
2Krón 14:2


18. vers

És bevivé az Isten házába, a mit atyja és ő megszentelének, ezüstöt, aranyat és edényeket.


19. vers

És nem volt háború Asa királyságának harminczötödik esztendejéig.


Fejezetek:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36


A Szent Biblia könyvei