Szent Biblia

fordította Károli Gáspár

kgyt

János apostolnak mennyei jelenésekről való könyve

20. fejezet


Fejezetek:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22


1. vers

És láték egy angyalt leszállani a mennyből, a kinél vala a mélységnek kulcsa, és egy nagy láncz a kezében.
Jel 9:1


2. vers

És megfogá a sárkányt, azt a régi kígyót, a ki az ördög és Sátán, és megkötözé azt ezer esztendőre.
Jel 12:9 2Pét 2:4


3. vers

És veté őt a mélységbe, és bezárá azt és bepecsételé ő felette, hogy többé el ne hitesse a népeket, míg betelik az ezer esztendő; azután el kell néki oldoztatni egy kevés időre.
Jel 20:7 Jel 20:8


4. vers

És láték királyiszékeket, és leülének azokra, és adaték nékik ítélettétel; és látám azoknak lelkeit, a kiknek fejöket vették a Jézus bizonyságtételéért és az Isten beszédéért, és a kik nem imádták a fenevadat, sem annak képét, és nem vették annak bélyegét homlokukra és kezeikre; és éltek és uralkodtak +a Krisztussal ezer esztendeig.
1Kor 6:2 Jel 1:9 Jel 6:9 Jel 19:10 Jel 13:12 Jel 13:16 Róm 8:17


5. vers

A többi halottak pedig meg nem elevenedének, mígnem betelik az ezer esztendő. Ez az első feltámadás.


6. vers

Boldog és szent, a kinek része van az első feltámadásban: ezeken nincs hatalma a második halálnak; hanem lesznek az Istennek és a Krisztusnak papjai, és uralkodnak ő vele ezer esztendeig.
Jel 2:11 Jel 1:6 Jel 5:10 1Pét 2:5 1Pét 2:9 Ésa 61:6


7. vers

És mikor eltelik az ezer esztendő, a Sátán eloldatik az ő fogságából.
Jel 20:3


8. vers

És kimegy, hogy elhitesse a föld négy szegletén lévő népeket, a Gógot és a Magógot, hogy egybegyűjtse őket háborúra, a kiknek száma, mint a tenger fövenye.
Ezék 38:2 Jel 16:14


9. vers

És feljövének a föld szélességére, és körülvevék a szentek táborát és a szeretett várost; és Istentől a mennyből tűz szálla alá, és megemészté azokat.


10. vers

És az ördög, a ki elhitette őket, vetteték a tűz és kénkő tavába, a hol van a fenevad és a hamis próféta; és kínoztatnak éjjel és nappal örökkön örökké.
Jel 19:20


11. vers

És láték egy nagy fehér királyiszéket, és a rajta űlőt, a kinek tekintete elől eltűnék a föld és az ég, és helyök nem találtaték.


12. vers

És látám a halottakat, nagyokat és kicsinyeket, állani az Isten előtt; és könyvek nyittatának meg, majd egy más könyv nyittaték meg, a mely az életnek könyve; és megítéltetének a halottak azokból, a mik a könyvekbe voltak írva, az ő cselekedeteik szerint.
Dán 7:10 Jel 3:5 Jel 13:8 Jel 21:27 2Móz 32:32 Zsolt 69:29 Fil 4:3 Jel 2:23 Jel 22:12 Zsolt 62:13 Jer 17:10 Jer 32:19 Mát 16:27 Róm 2:6 1Kor 3:8 2Kor 5:10


13. vers

És a tenger kiadá a halottakat, a kik ő benne voltak; és a halál és a pokol is kiadá a halottakat, a kik ő nálok voltak; és megítéltetének mindnyájan az ő cselekedeteik szerint.
Jel 20:12


14. vers

A pokol pedig és a halál vettetének a tűznek tavába. Ez a második halál, a tűznek tava.
1Kor 15:26 1Kor 54:55 Jel 19:20 Jel 2:11 Jel 21:8


15. vers

És ha valaki nem találtatott beírva az élet könyvében, a tűznek tavába vetteték.


Fejezetek:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22


A Szent Biblia könyvei