Szent Biblia

fordította Károli Gáspár

kgyt

A Lukács írása szerint való szent evangyéliom

24. fejezet


Fejezetek:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24


1. vers

A hétnek első napján pedig kora reggel a sírhoz menének, vivén az elkészített fűszerszámokat, és némely más asszonyok is velök.
Mát 28:1 Mát 28:10 Márk 16:1 Márk 16:10 Ján 20:1 Ján 20:18


2. vers

És a követ a sírról elhengerítve találák.


3. vers

És mikor bementek, nem találák az Úr Jézus testét.


4. vers

És lőn, hogy mikor ők e felett megdöbbenének, ímé két férfiú álla melléjök fényes öltözetben:


5. vers

És mikor ők megrémülvén a földre hajták orczájokat, azok mondának nékik: Mit keresitek a holtak között az élőt?
Márk 16:5 Márk 16:6


6. vers

Nincs itt, hanem feltámadott: emlékezzetek rá, mint beszélt néktek, még mikor Galileában volt,
Mát 17:22 Mát 17:23


7. vers

Mondván: Szükség az ember Fiának átadatni a bűnös emberek kezébe, és megfeszíttetni, és harmadnapon feltámadni.
Luk 9:22 Luk 17:25 Mát 16:21 Mát 17:22 Mát 20:18 Márk 8:31 Márk 9:31 Márk 10:33


8. vers

Megemlékezének azért az ő szavairól.


9. vers

És visszatérvén a sírtól, elmondák mindezeket a tizenegynek, és mind a többieknek.
Mát 28:8 Mát 28:10


10. vers

Valának pedig Mária Magdaléna, és Johanna, és a Jakab anyja Mária, és egyéb asszonyok ő velök, a kik ezeket mondák az apostoloknak.
Luk 8:2 Luk 8:3


11. vers

De az ő szavuk csak üres beszédnek látszék azok előtt; és nem hivének nékik.


12. vers

Péter azonban felkelvén elfuta a sírhoz, és behajolván látá, hogy csak a lepedők vannak ott; és elméne, magában csodálkozván e dolgon.
Ján 20:3 Ján 20:8


13. vers

És ímé azok közül ketten mennek vala ugyanazon a napon egy faluba, mely Jeruzsálemtől hatvan futamatnyira vala, melynek neve vala Emmaus.
Márk 16:12


14. vers

És beszélgetének magok közt mindazokról, a mik történtek.


15. vers

És lőn, hogy a mint beszélgetének és egymástól kérdezősködének, maga Jézus hozzájok menvén, velök együtt megy vala az úton.


16. vers

De az ő szemeik visszatartóztatának, hogy őt meg ne ismerjék.


17. vers

Monda pedig nékik: Micsoda szavak ezek, a melyeket egymással váltotok jártotokban? és miért vagytok szomorú ábrázattal?


18. vers

Felelvén pedig az egyik, kinek neve Kleofás, monda néki: Csak te vagy-é jövevény Jeruzsálemben, és nem tudod minémű dolgok lettek abban e napokon?


19. vers

És monda nékik: Micsoda dolgok? Azok pedig mondának néki: A melyek esének a Názáretbeli Jézuson, ki próféta vala, cselekedetben és beszédben hatalmas Isten előtt és az egész nép előtt:


20. vers

És mimódon adák őt a főpapok és a mi főembereink halálos ítéletre, és megfeszíték őt.


21. vers

Pedig mi azt reméltük, hogy ő az, a ki meg fogja váltani az Izráelt. De mindezek mellett ma van harmadnapja, hogy ezek lettek.


22. vers

Hanem valami közülünk való asszonyok is megdöbbentettek minket, kik jó reggel a sírnál valának;
Luk 24:10 Mát 28:8


23. vers

És mikor nem találták az ő testét, haza jöttek, mondván, hogy angyalok jelenését is látták, kik azt mondják, hogy ő él.


24. vers

És azok közül némelyek, kik velünk valának, elmenének a sírhoz, és úgy találák, a mint az asszonyok is mondták; őt pedig nem látták.
Luk 24:12


25. vers

És ő monda nékik: Óh balgatagok és rest szívűek mindazoknak elhivésére, a miket a próféták szóltak!


26. vers

Avagy nem ezeket kellett-é szenvedni a Krisztusnak, és úgy menni be az ő dicsőségébe?
Zsolt 110:7


27. vers

És elkezdvén Mózestől és minden prófétáktól fogva, magyarázza vala nékik minden írásokban, a mik ő felőle megirattak.
Dán 9:26 Csel 4:28


28. vers

Elközelítének pedig a faluhoz, a melybe mennek vala; és ő úgy tőn, mintha tovább menne.


29. vers

De kényszeríték őt, mondván: Maradj velünk, mert immár beestvéledik, és a nap lehanyatlott! Beméne azért, hogy velök maradjon.


30. vers

És lőn, mikor leült velök, a kenyeret vévén, megáldá, és megszegvén, nékik adá.


31. vers

És megnyilatkozának az ő szemeik, és megismerék őt; de ő eltünt előlük.


32. vers

És mondának egymásnak: Avagy nem gerjedezett-é a mi szívünk mi bennünk, mikor nékünk szóla az úton, és mikor magyarázá nékünk az írásokat?
Luk 24:27


33. vers

És felkelvén azon órában, visszatérének Jeruzsálembe, és egybegyűlve találák a tizenegyet és azokat, a kik velök valának.


34. vers

Kik ezt mondják vala: Feltámadott az Úr bizonynyal, és megjelent Simonnak!
1Kor 15:5


35. vers

És ezek is elbeszélék, mi történt az úton, mi képen ismerték meg ők a kenyér megszegéséről.


36. vers

És mikor ezeket beszélék, megálla maga Jézus ő közöttök, és monda nékik: Békesség néktek!
Márk 16:14 Ján 20:19 1Kor 15:5


37. vers

Megrémülvén pedig és félvén, azt hivék, hogy valami lelket látnak.


38. vers

És monda nékik: Miért háborodtatok meg, és miért támadnak szívetekben okoskodások?
Márk 4:40


39. vers

Lássátok meg az én kezeimet és lábaimat, hogy én magam vagyok: tapogassatok meg engem, és lássatok; mert a léleknek nincs húsa és csontja, a mint látjátok, hogy nékem van!
Ján 20:20 Ján 20:27


40. vers

És ezeket mondván, megmutatá nékik kezeit és lábait.


41. vers

Mikor pedig még nem hívék az öröm miatt, és csodálkozának, monda nékik: Van-é itt valami enni valótok?


42. vers

Ők pedig adának néki egy darab sült halat, és valami lépesmézet,


43. vers

Melyeket elvőn, és előttök evék.
Csel 10:40 Csel 10:41


44. vers

És monda nékik: Ezek azok a beszédek, melyeket szóltam néktek, mikor még veletek valék, hogy szükség beteljesedni mindazoknak, a mik megirattak a Mózes törvényében, a prófétáknál és a zsoltárokban én felőlem.
Mát 16:21


45. vers

Akkor megnyilatkoztatá az ő elméjöket, hogy értsék az írásokat.
Csel 16:14


46. vers

És monda nékik: Így van megírva, és így kellett szenvedni a Krisztusnak, és feltámadni a halálból harmadnapon:
Dán 9:26


47. vers

És prédikáltatni az ő nevében a megtérésnek és a bűnök bocsánatának minden pogányok között, Jeruzsálemtől elkezdve.
Csel 2:38 Csel 4:12


48. vers

Ti vagytok pedig ezeknek bizonyságai.


49. vers

És ímé én elküldöm ti reátok az én Atyámnak ígéretét; ti pedig maradjatok Jeruzsálem városában, mígnem felruháztattok mennyei erővel.
Ján 15:26 Csel 1:4 Csel 2:1 Csel 2:4


50. vers

Kivivé pedig őket Bethániáig; és felemelvén az ő kezeit, megáldá őket.


51. vers

És lőn, hogy míg áldá őket, tőlök elszakadván, felviteték a mennybe.
Márk 16:19 Csel 1:9


52. vers

Ők pedig imádván őt, visszatérnek nagy örömmel Jeruzsálembe;


53. vers

És mindenkor a templomban valának, dícsérvén és áldván az Istent. Ámen.
Csel 1:14


Fejezetek:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24


A Szent Biblia könyvei