Szent Biblia

fordította Károli Gáspár

kgyt

Pál apostolnak a korinthusbeliekhez írt első levele

5. fejezet


Fejezetek:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


1. vers

Általában hallatszik köztetek paráznaság, még olyan paráznaság is, a milyen a pogányok között sem említtetik, hogy valaki atyjának feleségét elvegye.
3Móz 18:7 3Móz 18:8


2. vers

És ti fel vagytok fuvalkodva, és nem keseredtetek meg inkább, hogy kivettetnék közületek, a ki ezt a dolgot cselekedte.


3. vers

Mert én távol lévén ugyan testben, de jelen lévén lélekben, már elvégeztem, mintha jelen volnék, hogy azt, a ki ekként ezt cselekedte,
2Kor 10:1 Kol 2:5


4. vers

Ti és az én lelkem a mi Urunk Jézus Krisztusnak nevében egybegyűlvén, a mi Urunk Jézus Krisztus hatalmával
Mát 16:19 Mát 18:18 Ján 20:23


5. vers

Átadjuk az ilyent a Sátánnak a testnek veszedelmére, hogy a lélek megtartassék az Úr Jézusnak ama napján.
1Tim 1:20


6. vers

Nem jó a ti dicsekedéstek. Avagy nem tudjátok-é, hogy egy kicsiny kovász az egész tésztát megposhasztja.
Mát 16:6 Gal 5:9


7. vers

Tisztítsátok el azért a régi kovászt, hogy legyetek új tésztává, a minthogy kovász nélkül valók vagytok; mert hiszen a mi húsvéti bárányunk, a Krisztus, megáldoztatott érettünk.
Ésa 53:7 1Pét 1:19 Ján 1:29


8. vers

Azért ne régi kovászszal ünnepeljünk, sem rosszaságnak és gonoszságnak kovászával, hanem tisztaságnak és igazságnak kovásztalanságában.
2Móz 12:3 2Móz 12:15 2Móz 12:19


9. vers

Azt írtam néktek ama levelemben, hogy paráznákkal ne társalkodjatok.
Mát 18:17 2Thess 3:14


10. vers

De nem általában e világ paráznáival, vagy csalóival, vagy ragadozóival, vagy bálványimádóival; mert hiszen így ki kellene e világból mennetek.


11. vers

Most azért azt írom néktek, hogy ne társalkodjatok azzal, ha valaki atyafi létére parázna, vagy csaló, vagy bálványimádó, vagy szidalmazó, vagy részeges, vagy ragadozó. Az ilyennel még együtt se egyetek.
Mát 18:17 Péld 1:10 Péld 1:15 2Thess 3:6 Tit 3:10 2Ján 1:10


12. vers

Mert mi közöm ahhoz, hogy a kívülvalókról is ítéletet tegyek? avagy ti nem a belüllévők fölött tesztek-é ítéletet?
Márk 4:11


13. vers

A kívülvalókat pedig majd az Isten ítéli meg. Vessétek ki azért a gonoszt magatok közül.
5Móz 13:5 5Móz 22:20 5Móz 22:24 1Kor 5:1


Fejezetek:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


A Szent Biblia könyvei