Szent Biblia

fordította Károli Gáspár

kgyt

János apostolnak közönséges első levele

5. fejezet


Fejezetek:

1 2 3 4 5


1. vers

Mindaz, a ki hiszi, hogy Jézus a Krisztus, Istentől született; és mindaz, a ki szereti a szülőt, azt is szereti, a ki attól született.
1Ján 4:2 1Ján 4:15 Ján 1:12 Ján 1:13


2. vers

Abból ismerjük meg, hogy szeretjük az Isten gyermekeit, hogyha az Istent szeretjük, és az ő parancsolatait megtartjuk.


3. vers

Mert az az Isten szeretete, hogy megtartjuk az ő parancsolatait; az ő parancsolatai pedig nem nehezek.
Ján 14:15 Ján 14:23 Ján 15:10 Mát 11:30


4. vers

Mert mindaz, a mi az Istentől született, legyőzi a világot; és az a győzedelem, a mely legyőzte a világot, a mi hitünk.
1Ján 4:4 Ján 16:33 Róm 8:37


5. vers

Ki az, a ki legyőzi a világot, ha nem az, a ki hiszi, hogy Jézus az Isten Fia?!


6. vers

Ez az, a ki víz és vér által jő vala, Jézus a Krisztus; nemcsak a vízzel, hanem a vízzel és a vérrel. És a Lélek az, a mely bizonyságot tesz, mert a Lélek az igazság.
Ján 19:34


7. vers

Mert hárman vannak, a kik bizonyságot tesznek a mennyben, az Atya, az Íge és a Szent Lélek: és ez a három egy.
Mát 28:19


8. vers

És hárman vannak, a kik bizonyságot tesznek a földön, a Lélek, a víz és a vér; és ez a három is egy.


9. vers

Ha elfogadjuk az emberek bizonyságtételét, az Isten bizonyságtétele nagyobb: mert az Isten bizonyságtétele az, a melylyel bizonyságot tett az ő Fiáról.
Ján 5:37 Ján 8:17 Ján 8:18


10. vers

A ki hisz az Isten Fiában, bizonyságtétele van önmagában. A ki nem hisz az Istennek, hazuggá tette őt; mert nem hitt abban a bizonyságtételben, a melylyel bizonyságot tett Isten az ő Fiáról.
Róm 8:16 Gal 4:6


11. vers

És ez az a bizonyságtétel, hogy örök életet adott nékünk az Isten és ez az élet az ő Fiában van.
Ján 1:4


12. vers

A kié a Fiú, azé az élet: a kiben nincs meg az Isten Fia, az élet sincs meg abban.
Ján 3:36


13. vers

Ezeket írtam néktek, a kik hisztek az Isten Fiának nevében, hogy tudjátok meg, hogy örök életetek van, és hogy higyjetek az Isten Fiának nevében.
Ján 20:31


14. vers

És ez az a bizodalom, a melylyel ő hozzá vagyunk, hogy ha kérünk valamit az ő akarata szerint, meghallgat minket:
1Ján 3:22


15. vers

És ha tudjuk, hogy meghallgat bennünket, akármit kérünk, tudjuk, hogy megvannak a kéréseink, a melyeket kértünk ő tőle.


16. vers

Ha valaki látja, hogy az ő atyjafia vétkezik, de nem halálos bűnt, könyörögjön, és az Isten életet ad annak, a ki nem halálos bűnnel vétkezik. Van halálos bűn; nem az ilyenért mondom, hogy könyörögjön.
Mát 12:31 Mát 12:32 Zsid 6:4 Zsid 6:6


17. vers

Minden igazságtalanság bűn; de van nem halálos bűn is.
1Ján 3:4


18. vers

Tudjuk, hogy valaki Istentől született, nem vétkezik: hanem a ki Istentől született, megőrzi magát, és a gonosz nem illeti őt.
1Ján 3:6 1Ján 3:9


19. vers

Tudjuk, hogy Istentől vagyunk, és az egész világ a gonoszságban vesztegel.


20. vers

De tudjuk azt is, hogy az Isten Fia eljött, és értelmet adott nékünk arra, hogy megismerjük az igazat, és hogy mi az igazban, az ő Fiában, a Jézus Krisztusban vagyunk. Ez az igaz Isten és az örök élet.
Luk 24:25 Róm 9:5 Ján 17:3


21. vers

Fiacskáim, oltalmazzátok meg magatokat a bálványoktól. Ámen!
1Kor 6:9 1Kor 10:14 1Pét 4:3


Fejezetek:

1 2 3 4 5


A Szent Biblia könyvei