Szent Biblia

fordította Károli Gáspár

kgyt

A Máté írása szerint való szent evangyéliom

15. fejezet


Fejezetek:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28


1. vers

Akkor írástudók és farizeusok jőnek vala Jézushoz, Jeruzsálemből, mondván:


2. vers

Miért hágják át a te tanítványaid a vének rendeléseit? Mert nem mossák meg a kezeiket, mikor enni akarnak.
5Móz 4:2 Luk 11:38


3. vers

Ő pedig felelvén monda nékik: Ti meg miért hágjátok át az Isten parancsolatját a ti rendeléseitek által?


4. vers

Mert Isten parancsolta ezt, mondván: Tiszteld atyádat és anyádat, és: A ki atyját vagy anyját szidalmazza, halállal lakoljon.
2Móz 20:12 2Móz 21:17


5. vers

Ti pedig ezt mondjátok: A ki atyjának vagy anyjának ezt mondja: Templomi ajándék az, a mivel megsegíthetlek, az olyan akár ne is tisztelje az ő atyját vagy anyját.


6. vers

És erőtelenné tettétek az Isten parancsolatját a ti rendeléseitek által.


7. vers

Képmutatók, igazán prófétált felőletek Ésaiás, mondván:
Ésa 29:13


8. vers

Ez a nép szájával közelget hozzám, és ajkával tisztel engemet; szíve pedig távol van tőlem.


9. vers

Pedig hiába tisztelnek engem, ha oly tudományokat tanítanak, a melyek embereknek parancsolatai.


10. vers

És előszólítván a sokaságot, monda nékik: Halljátok és értsétek meg:


11. vers

Nem az fertőzteti meg az embert, a mi a szájon bemegy, hanem a mi kijön a szájból, az fertőzteti meg az embert.
1Tim 4:4 Mát 12:34


12. vers

Akkor hozzájárulván az ő tanítványai, mondának néki: Tudod-é, hogy a farizeusok e beszédet hallván, megbotránkoztak?


13. vers

Ő pedig felelvén monda: Minden plánta, a melyet nem az én mennyei Atyám plántált, kitépetik.


14. vers

Hagyjátok őket; vakoknak vak vezetői ők: ha pedig vak vezeti a vakot, mind a ketten a verembe esnek.
Mát 23:24 Luk 6:39 Róm 2:19


15. vers

Péter pedig felelvén, monda néki: Magyarázd meg nékünk ezt a példázatot.


16. vers

Jézus pedig monda: Ti is értelem nélkül vagytok-é még?


17. vers

Mégsem értitek-é, hogy minden, a mi a szájon bemegy, a gyomorba jut, és az árnyékszékbe vettetik?


18. vers

A mik pedig a szájból jőnek ki, a szívből származnak, és azok fertőztetik meg az embert.


19. vers

Mert a szívből származnak a gonosz gondolatok, gyilkosságok, házasságtörések, paráznaságok, lopások, hamis tanubizonyságok, káromlások.
1Móz 8:21


20. vers

Ezek fertőztetik meg az embert; de a mosdatlan kézzel való evés nem fertőzteti meg az embert.


21. vers

És elmenvén onnét Jézus, Tirus és Sidon vidékeire tére.


22. vers

És ímé egy kananeus asszony jövén ki abból a tartományból, kiált vala néki: Uram, Dávidnak fia, könyörülj rajtam! az én leányom az ördögtől gonoszul gyötörtetik.


23. vers

Ő pedig egy szót sem felele néki. És az ő tanítványai hozzá menvén, kérik vala őt, mondván: Bocsásd el őt, mert utánunk kiált.


24. vers

Ő pedig felelvén, monda: Nem küldettem, csak az Izráel házának elveszett juhaihoz.
Mát 10:6


25. vers

Az asszony pedig odaérvén, leborula előtte, mondván: Uram, légy segítségül nékem!


26. vers

Ő pedig felelvén, monda: Nem jó a fiak kenyerét elvenni, és az ebeknek vetni.


27. vers

Az pedig monda: Úgy van, Uram; de hiszen az ebek is esznek a morzsalékokból, a mik az ő uroknak asztaláról aláhullanak.


28. vers

Ekkor felelvén Jézus, monda néki: Óh asszony, nagy a te hited! Legyen néked a te akaratod szerint. És meggyógyula az ő leánya attól a pillanattól fogva.
Mát 8:10 Mát 8:13


29. vers

És onnét távozva, méne Jézus a Galilea tengere mellé; és felmenvén a hegyre, ott leüle.
Márk 7:31


30. vers

És nagy sokaság megy vala hozzá, vivén magokkal sántákat, vakokat, némákat, csonkákat és sok egyebeket, és odahelyezék őket a Jézus lábai elé; és meggyógyítá őket,


31. vers

Úgy hogy a sokaság álmélkodik vala, látván, hogy a némák beszélnek, a csonkák megépülnek, a sánták járnak, a vakok látnak: és dicsőíték Izráel Istenét.
Márk 7:37


32. vers

Jézus pedig előszólítván az ő tanítványait, monda: Szánakozom e sokaságon, mert három napja immár, hogy velem vannak, és nincs mit enniök. Éhen pedig nem akarom őket elbocsátani, hogy valamiképen ki ne dőljenek az úton.
Mát 14:14 Márk 8:1 Márk 8:10


33. vers

És mondának néki az ő tanítványai: Honnét volna e pusztában annyi kenyerünk, hogy megelégítsünk ily nagy sokaságot?


34. vers

És monda nékik Jézus: Hány kenyeretek van? Ők pedig mondának: Hét, és néhány halunk.


35. vers

És parancsolá a sokaságnak, hogy telepedjenek le a földön.


36. vers

És vevén a hét kenyeret és a halakat, és hálákat adván, megtöré, és adá az ő tanítványainak, a tanítványok pedig a sokaságnak.


37. vers

És mindnyájan evének, és megelégedének; és fölszedék a maradék darabokat hét teli kosárral.


38. vers

A kik pedig ettek vala, négyezeren valának férfiak, asszonyokon és gyermekeken kívül.


39. vers

És elbocsátván a sokaságot, beszálla a hajóba, és elméne Magdala határaiba.


Fejezetek:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28


A Szent Biblia könyvei