Szent Biblia

fordította Károli Gáspár

kgyt

A Márk írása szerint való szent evangyéliom

4. fejezet


Fejezetek:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


1. vers

És ismét kezde tanítani a tenger mellett. És nagy sokaság gyűle ő hozzá, úgy hogy ő a hajóba lépvén, a tengeren ül vala, az egész sokaság pedig a tenger mellett a földön vala.
Mát 13:1 Mát 13:2


2. vers

És sokat tanítja vala őket példázatokban, és ezt mondja vala nékik tanításában:


3. vers

Halljátok: Ímé, a magvető kiméne vetni.


4. vers

És lőn vetés közben, hogy némely az út mellé esék, és eljövének az égi madarak és megevék azt.
Mát 13:4 Mát 13:8 Luk 8:4 Luk 8:15


5. vers

Némely pedig a köves helyre esék, a hol nem sok földje vala, és hamar kikele, mivel nem vala mélyen a földben.


6. vers

Mikor pedig fölkelt a nap, elsűle, és mivelhogy nem volt gyökere, elszárada.


7. vers

Némely pedig a tövisek közé esék, és felnevekedének a tövisek és megfojták azt, és nem ada gyümölcsöt.


8. vers

Némely pedig a jó földbe esék; és ád vala nevekedő és bővölködő gyümölcsöt, és némely hoz vala harmincz annyit, némely hatvan annyit, némely pedig száz annyit.


9. vers

És monda nékik: A kinek van füle a hallásra, hallja.


10. vers

Mikor pedig egyedül vala, megkérdezék őt a körülötte lévők a tizenkettővel együtt a példázat felől.


11. vers

Ő pedig monda nékik: Néktek adatott, hogy az Isten országának titkát tudjátok, ama kívül levőknek pedig példázatokban adatnak mindenek,
1Kor 5:12


12. vers

Hogy nézvén nézzenek és ne lássanak; és hallván halljanak és ne értsenek, hogy soha meg ne térjenek és bűneik meg ne bocsáttassanak.


13. vers

És monda nékik: Nem értitek ezt a példázatot? Akkor mimódon értitek meg majd a többi példázatot?


14. vers

A magvető az ígét hinti.
Mát 13:19


15. vers

Az útfélen valók pedig azok, a kiknek hintik az ígét, de mihelyest hallják, azonnal eljő a Sátán és elragadja a szívökbe vetett ígét.


16. vers

És hasonlóképen a köves helyre vetettek azok, a kik mihelyst hallják az ígét, mindjárt örömmel fogadják,


17. vers

De nincsen ő bennük gyökere, hanem ideig valók; azután ha nyomorúság vagy háborúság támad az íge miatt, azonnal megbotránkoznak.


18. vers

A tövisek közé vetettek pedig azok, a kik az ígét hallják,


19. vers

De a világi gondok és a gazdagság csalárdsága és egyéb dolgok kívánsága közbejővén, elfojtják az ígét, és gyümölcstelen lesz.
Márk 10:23 Márk 10:24


20. vers

A jó földbe vetettek pedig azok, a kik hallják az ígét és beveszik, és gyümölcsöt teremnek, némely harmincz annyit, némely hatvan annyit, némely száz annyit.


21. vers

És monda nékik: Avagy azért hozzák-é elő a gyertyát, hogy véka alá tegyék, vagy az ágy alá? És nem azért-é, hogy a gyertyatartóba tegyék?
Mát 5:15 Luk 8:16 Luk 11:33


22. vers

Mert nincs semmi rejtett dolog, a mi meg ne jelentetnék; és semmi sem volt eltitkolva, hanem hogy nyilvánosságra jusson.
Mát 10:26 Luk 8:17 Luk 12:2


23. vers

Ha valakinek van füle a hallásra, hallja.


24. vers

És monda nékik: Megjegyezzétek, a mit hallotok: A milyen mértékkel mértek, olyannal mérnek néktek, sőt ráadást adnak néktek, a kik halljátok.
Mát 7:2


25. vers

Mert a kinek van, annak adatik; és a kinek nincs, attól az is elvétetik, a mije van.
Mát 13:12 Mát 25:29 Luk 8:18 Luk 19:26


26. vers

És monda: Úgy van az Isten országa, mint mikor az ember beveti a magot a földbe.


27. vers

És alszik és fölkel éjjel és nappal; a mag pedig kihajt és felnő, ő maga sem tudja miképen.
Jak 5:7


28. vers

Mert magától terem a föld, először füvet, azután kalászt, azután teljes buzát a kalászban.


29. vers

Mihelyt pedig a gabona arra való, azonnal sarlót ereszt reá, mert az aratás elérkezett.


30. vers

És monda: Mihez hasonlítsuk az Isten országát? Avagy milyen példában példázzuk azt?
Luk 13:18


31. vers

A mustármaghoz, a mely mikor a földbe vettetik, minden földi magnál kisebb,
Mát 13:31 Mát 13:32 Luk 13:19


32. vers

És mikor elvettetik, felnő, és minden veteménynél nagyobb lesz és nagy ágakat hajt, úgy hogy árnyéka alatt fészket rakhatnak az égi madarak.


33. vers

És sok ilyen példázatban hirdeti vala nékik az ígét, úgy a mint megérthetik vala.


34. vers

Példázat nélkül pedig nem szól vala nékik; maguk közt azonban a tanítványnak mindent megmagyaráz vala.


35. vers

Azután monda nékik azon a napon, a mint este lőn: Menjünk át a túlsó partra.
Mát 8:18 Mát 8:23


36. vers

Elbocsátván azért a sokaságot, elvivék őt, úgy a mint a hajóban vala; de más hajók is valának vele.


37. vers

Akkor nagy szélvihar támada, a hullámok pedig becsapnak vala a hajóba, annyira, hogy már-már megtelék.
Mát 8:23 Mát 8:27 Luk 8:23 Luk 8:25


38. vers

Ő pedig a hajó hátulsó részében a fejaljon aluszik vala. És fölkelték őt és mondának néki: Mester, nem törődöl vele, hogy elveszünk?


39. vers

És felkelvén megdorgálá a szelet, és monda a tengernek: Hallgass, némulj el! És elállt a szél, és lőn nagy csendesség.


40. vers

És monda nékik: Miért vagytok ily félénkek? Hogy van, hogy nincs hitetek?


41. vers

És megfélemlének nagy félelemmel, és ezt mondják vala egymásnak: Kicsoda hát ez, hogy mind a szél, mind a tenger engednek néki?


Fejezetek:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


A Szent Biblia könyvei