Szent Biblia

fordította Károli Gáspár

kgyt

A Máté írása szerint való szent evangyéliom

10. fejezet


Fejezetek:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28


1. vers

És előszólítván tizenkét tanítványát, hatalmat ada nékik a tisztátalan lelkek felett, hogy kiűzzék azokat, és gyógyítsanak minden betegséget és minden erőtelenséget.
Márk 6:7 Márk 6:13 Luk 9:1 Luk 9:15


2. vers

A tizenkét apostol nevei pedig ezek: Első Simon, a kit Péternek hívnak, és András, az ő testvére; Jakab, a Zebedeus fia, és János az ő testvére;


3. vers

Filep és Bertalan; Tamás és Máté, a vámszedő; Jakab, az Alfeus fia, és Lebbeus, a kit Taddeusnak hívtak;


4. vers

Simon a kananita, és Judás, az Iskariotes, a ki el is árulta őt.


5. vers

Ezt a tizenkettőt küldé ki Jézus, és megparancsolá nékik, mondván: Pogányok útjára ne menjetek, és Samaritánusok városába ne menjetek be;


6. vers

Hanem menjetek inkább Izráel házának eltévelyedett juhaihoz.
Mát 15:24 Csel 13:46


7. vers

Elmenvén pedig prédikáljatok, mondván: Elközelített a mennyeknek országa.
Mát 4:17 Luk 10:9


8. vers

Betegeket gyógyítsatok, poklosokat tisztítsatok, halottakat támasszatok, ördögöket űzzetek. Ingyen vettétek, ingyen adjátok.
Csel 20:33


9. vers

Ne szerezzetek aranyat, se ezüstöt, se réz-pénzt a ti erszényetekbe,


10. vers

Se útitáskát, se két ruhát, se sarut, se pálczát; mert méltó a munkás az ő táplálékára.
Luk 10:4 1Tim 5:18 4Móz 18:31


11. vers

A mely városba vagy faluba pedig bementek, tudakozzátok meg, ki abban méltó; és ott maradjatok, a míg tovább mehettek.
Márk 6:10 Luk 10:7


12. vers

Ha pedig bementek a házba, köszöntsétek azt.
Luk 10:5 Luk 10:6


13. vers

És ha méltó a ház, szálljon a ti békességtek reá; ha pedig nem méltó, a ti békességtek rátok térjen vissza.


14. vers

És ha valaki nem fogad be titeket, és nem hallgatja a ti beszédeteket, mikor kimentek abból a házból, vagy városból, lábaitok porát is verjétek le.
Luk 10:10 Luk 10:12 Csel 13:51 Csel 18:6


15. vers

Bizony mondom néktek: Az ítélet napján könnyebb lesz a Sodoma és Gomora földjének dolga, mint annak a városnak.
Mát 11:24 Luk 20:47


16. vers

Ímé, én elbocsátlak titeket, mint juhokat a farkasok közé; legyetek azért okosak mint a kígyók, és szelidek mint a galambok.
Luk 10:3 Róm 16:19 Eféz 5:15


17. vers

De óvakodjatok az emberektől; mert törvényszékekre adnak titeket és az ő gyülekezeteikben megostoroznak titeket;
Mát 24:9


18. vers

És helytartók és királyok elé visznek titeket érettem, bizonyságul ő magoknak és a pogányoknak.
Mát 24:14 Csel 25:23 Csel 27:24


19. vers

De mikor átadnak titeket, ne aggodalmaskodjatok, mi módon vagy mit szóljatok; mert megadatik néktek abban az órában, mit mondjatok.
Márk 13:11 Luk 12:11 Luk 12:12


20. vers

Mert nem ti vagytok, a kik szóltok, hanem a ti Atyátoknak Lelke az, a ki szól ti bennetek.
1Kor 2:4


21. vers

Halálra adja pedig testvér testvérét, atya gyermekét; támadnak magzatok szüleik ellen, és megöletik őket.


22. vers

És gyűlöletesek lesztek, mindenki előtt az én nevemért; de a ki mindvégig megáll, az megtartatik.
Mát 24:9 Mát 24:13


23. vers

Mikor pedig abban a városban üldöznek titeket, szaladjatok a másikba. Mert bizony mondom néktek: be sem járjátok Izráel városait, míg az embernek Fia eljövend.
Mát 16:28


24. vers

Nem fölebbvaló a tanítvány a tanítónál, sem a szolga az ő uránál.
Luk 6:40 Ján 13:16 Ján 15:20


25. vers

Elég a tanítványnak, ha olyan mint a mestere, és a szolga mint az ő Ura. Ha a házigazdát Belzebubnak hívták, mennyivel inkább az ő házanépét?!
Mát 12:24


26. vers

Azért ne féljetek tőlök. Mert nincs oly rejtett dolog, a mi napfényre ne jőne; és oly titok, a mi ki ne tudódnék.
Márk 4:22 Luk 8:17 Luk 12:2


27. vers

A mit néktek a sötétben mondok, a világosságban mondjátok; és a mit fülbe súgva hallotok, a háztetőkről hirdessétek.


28. vers

És ne féljetek azoktól, a kik a testet ölik meg, a lelket pedig meg nem ölhetik; hanem attól féljetek inkább, a ki mind a lelket, mind a testet elvesztheti a gyehennában.
Luk 12:4 Luk 12:5 Jak 4:12


29. vers

Nemde, két verebecskét meg lehet venni egy kis fillérért? És egy sem esik azok közül a földre a ti Atyátok akarata nélkül!
Luk 12:6 Luk 12:7


30. vers

Néktek pedig még a fejetek hajszálai is mind számon vannak.


31. vers

Ne féljetek azért; ti sok verebecskénél drágábbak vagytok.


32. vers

Valaki azért vallást tesz én rólam az emberek előtt, én is vallást teszek arról az én mennyei Atyám előtt;


33. vers

A ki pedig megtagad engem az emberek előtt, én is megtagadom azt az én mennyei Atyám előtt.
Márk 8:38 Luk 9:26 Luk 12:9


34. vers

Ne gondoljátok, hogy azért jöttem, hogy békességet bocsássak e földre; nem azért jöttem, hogy békességet bocsássak, hanem hogy fegyvert.


35. vers

Mert azért jöttem, hogy meghasonlást támaszszak az ember és az ő atyja, a leány és az ő anyja, a meny és az ő napa közt;


36. vers

És hogy az embernek ellensége legyen az ő házanépe.
Mik 7:6 Luk 12:51 Luk 12:53


37. vers

A ki inkább szereti atyját és anyját, hogynem engemet, nem méltó én hozzám; és a ki inkább szereti fiát és leányát, hogynem engemet, nem méltó én hozzám.
5Móz 33:9 Luk 14:26 Luk 14:27


38. vers

És a ki föl nem veszi az ő keresztjét és úgy nem követ engem, nem méltó én hozzám.
Mát 16:24 Mát 16:25 Márk 8:34 Luk 9:23 Luk 14:27


39. vers

A ki megtalálja az ő életét, elveszti azt; és a ki elveszti az ő életét én érettem, megtalálja azt.
Mát 16:25 Márk 8:35 Luk 9:24 Luk 17:33 Ján 12:25


40. vers

A ki titeket befogad, engem fogad be; és a ki engem befogad, azt fogadja be, a ki engem küldött.
Mát 18:5 Luk 9:48 Ján 13:20


41. vers

A ki befogadja a prófétát próféta nevében, prófétának jutalmát veszi; és aki befogadja az igazat igaznak nevében, igaznak jutalmát veszi;


42. vers

És a ki inni ád egynek e kicsinyek közül, csak egy pohár hideg vizet tanítvány nevében, bizony mondom néktek, el nem vesztheti jutalmát.
Mát 25:40 Márk 9:41


Fejezetek:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28


A Szent Biblia könyvei