Szent Biblia

fordította Károli Gáspár

kgyt

A Máté írása szerint való szent evangyéliom

1. fejezet


Fejezetek:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28


1. vers

Jézus Krisztusnak, Dávid fiának, Ábrahám fiának nemzetségéről való könyv.
Luk 3:23 Luk 3:38


2. vers

Ábrahám nemzé Izsákot; Izsák nemzé Jákóbot; Jákób nemzé Júdát és testvéreit;
1Móz 21:3 1Móz 21:12 1Móz 25:26 1Móz 29:35 1Móz 49:10


3. vers

Júda nemzé Fárest és Zárát Támártól; Fáres nemzé Esromot; Esrom nemzé Arámot;
1Móz 38:29 1Móz 38:30 Ruth 4:18 Ruth 4:22


4. vers

Arám nemzé Aminádábot; Aminádáb nemzé Naássont; Naásson nemzé Sálmónt;


5. vers

Sálmón nemzé Boázt Ráhábtól; Boáz nemzé Obedet Ruthtól; Obed nemzé Isait;


6. vers

Isai nemzé Dávid királyt; Dávid király nemzé Salamont az Uriás feleségétől;
Ruth 4:18 Ruth 4:22 2Sám 12:24


7. vers

Salamon nemzé Roboámot; Roboám nemzé Abiját; Abija nemzé Asát;
1Krón 3:10 1Krón 3:16


8. vers

Asa nemzé Josafátot; Josafát nemzé Jórámot; Jórám nemzé Uzziást;


9. vers

Uzziás nemzé Jóathámot; Joathám nemzé Ákházt; Ákház nemzé Ezékiást;
2Kir 15:7 2Kir 15:38 2Kir 16:20


10. vers

Ezékiás nemzé Manassét; Manassé nemzé Ámont; Ámon nemzé Jósiást;
2Kir 20:21 2Kir 21:18 2Kir 21:23 2Kir 21:26


11. vers

Jósiás nemzé Jekoniást és testvéreit a babilóni fogságra vitelkor.
1Krón 3:15 1Krón 3:17


12. vers

A babilóni fogságravitel után pedig Jekoniás nemzé Saláthielt; Saláthiel nemzé Zorobábelt;
1Krón 3:17 Ezsdr 3:2


13. vers

Zorobábel nemzé Abiudot; Abiud nemzé Eliákimot; Eliákim nemzé Azort;


14. vers

Azor nemzé Sádokot; Sádok nemzé Akimot; Akim nemzé Eliudot;


15. vers

Eliud nemzé Eleázárt; Eleázár nemzé Matthánt; Matthán nemzé Jákóbot;


16. vers

Jákób nemzé Józsefet, férjét Máriának, a kitől született Jézus, a ki Krisztusnak neveztetik.
Mát 27:17 Mát 27:22


17. vers

Az összes nemzetség tehát Ábrahámtól Dávidig tizennégy nemzetség, és Dávidtól a babilóni fogságravitelig tizennégy nemzetség, és a babilóni fogságraviteltől Krisztusig tizennégy nemzetség.


18. vers

A Jézus Krisztus születése pedig így vala: Mária, az ő anyja, eljegyeztetvén Józsefnek, mielőtt egybekeltek volna, viselősnek találtaték a Szent Lélektől.
Luk 1:35


19. vers

József pedig, az ő férje, mivelhogy igaz ember vala és nem akará őt gyalázatba keverni, el akarta őt titkon bocsátani.


20. vers

Mikor pedig ezeket magában elgondolta: ímé az Úrnak angyala álomban megjelenék néki, mondván: József, Dávidnak fia, ne félj magadhoz venni Máriát, a te feleségedet, mert a mi benne fogantatott, a Szent Lélektől van az.
Mát 1:18


21. vers

Szűl pedig fiat, és nevezd annak nevét Jézusnak, mert ő szabadítja meg az ő népét annak bűneiből.
Luk 1:31 Csel 4:12


22. vers

Mindez pedig azért lőn, hogy beteljesedjék, a mit az Úr mondott volt a próféta által, a ki így szól:


23. vers

Ímé a szűz fogan méhében és szűl fiat, és annak nevét Immanuelnek nevezik, a mi azt jelenti: Velünk az Isten.
Ésa 7:14


24. vers

József pedig az álomból felserkenvén, úgy tőn, a mint az Úr angyala parancsolta vala néki, és feleségét magához vevé.


25. vers

És nem ismeré őt, míg meg nem szülé az ő elsőszülött fiát; és nevezé annak nevét Jézusnak.
Luk 2:7


Fejezetek:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28


A Szent Biblia könyvei