Szent Biblia

fordította Károli Gáspár

kgyt

A Máté írása szerint való szent evangyéliom

4. fejezet


Fejezetek:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28


1. vers

Akkor Jézus viteték a Lélektől a pusztába, hogy megkisértessék az ördögtől.
Zsid 4:15


2. vers

És mikor negyven nap és negyven éjjel bőjtölt vala, végre megéhezék.
2Móz 34:28 1Kir 19:8


3. vers

És hozzámenvén a kisértő, monda néki: Ha Isten fia vagy, mondd, hogy e kövek változzanak kenyerekké.
1Móz 3:17


4. vers

Ő pedig felelvén, monda: Meg van írva: Nemcsak kenyérrel él az ember, hanem minden ígével, a mely Istennek szájából származik.
5Móz 8:3


5. vers

Ekkor vivé őt az ördög a szent városba, és odahelyezé a templom tetejére.
Mát 27:53


6. vers

És monda néki: Ha Isten fia vagy, vesd alá magadat; mert meg van írva: Az ő angyalainak parancsol felőled, és kézen hordoznak téged, hogy meg ne üsd lábadat a kőbe.
Zsolt 91:11 Zsolt 91:12


7. vers

Monda néki Jézus: Viszont meg van írva: Ne kisértsd az Urat, a te Istenedet.
5Móz 6:16


8. vers

Ismét vivé őt az ördög egy igen magas hegyre, és megmutatá néki a világ minden országát és azok dicsőségét,


9. vers

És monda néki: Mindezeket néked adom, ha leborulva imádsz engem.


10. vers

Ekkor monda néki Jézus: Eredj el Sátán, mert meg van írva: Az Urat, a te Istenedet imádd, és csak néki szolgálj.
5Móz 6:13


11. vers

Ekkor elhagyá őt az ördög. És ímé angyalok jövének hozzá és szolgálnak vala néki.
Ján 1:51 Zsid 1:6 Zsid 1:14


12. vers

Mikor pedig meghallotta Jézus, hogy János börtönbe vettetett, visszatére Galileába;
Mát 14:3 Márk 1:14


13. vers

És odahagyva Názáretet, elméne és lakozék a tengerparti Kapernaumban, a Zebulon és Naftali határain;


14. vers

Hogy beteljesedjék, a mit Ésaiás próféta mondott, így szólván:


15. vers

(Zebulonnak földje és Naftalinak földje, a tenger felé, a Jordánon túl, a pogányok Galileája,


16. vers

A nép, a mely sötétségben ül vala, láta nagy világosságot, és a kik a halálnak földében és árnyékában ülnek vala, azoknak világosság támada.
Ésa 9:1 Ésa 9:2


17. vers

Ettől fogva kezde Jézus prédikálni, és ezt mondani: Térjetek meg, mert elközelgetett a mennyeknek országa.
Mát 3:2 Márk 1:15


18. vers

Mikor pedig a galileai tenger mellett jár vala Jézus, láta két testvért, Simont, a kit Péternek neveznek, és Andrást az ő testvérét, a mint a tengerbe hálót vetnek vala; mert halászok valának.
Márk 1:16 Márk 1:18


19. vers

És monda nékik: Kövessetek engem, és azt mívelem, hogy embereket halásszatok.
Mát 13:47 Ezék 47:10


20. vers

Azok pedig azonnal otthagyván a hálókat, követék őt.
Mát 19:27


21. vers

És onnan tovább menve, láta más két testvért, Jakabot a Zebedeus fiát, és Jánost amannak testvérét, a mint a hajóban atyjukkal Zebedeussal a hálóikat kötözgetik vala; és hívá őket.


22. vers

Azok pedig azonnal otthagyván a hajót és atyjukat, követék őt.


23. vers

És bejárá Jézus az egész Galileát, tanítva azok zsinagógáiban, és hirdetve az Isten országának evangyéliomát, és gyógyítva a nép között minden betegséget és minden erőtlenséget.
Márk 1:39 Luk 4:15 Luk 4:44 Csel 10:38


24. vers

És elterjede az ő híre egész Siriában: és hozzávivék mindazokat, a kik rosszul valának, a különféle betegségekben és kínokban sínlődőket, ördöngösöket, holdkórosokat és gutaütötteket; és meggyógyítja vala őket.
Márk 6:55


25. vers

És nagy sokaság követé őt Galileából és a Tízvárosból és Jeruzsálemből és Júdeából és a Jordánon túlról.
Márk 3:7 Márk 3:8 Luk 6:17 Luk 6:19


Fejezetek:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28


A Szent Biblia könyvei