Szent Biblia

fordította Károli Gáspár

kgyt

Ésaiás próféta könyve

13. fejezet1. vers

Jövendölés Babilonia ellen, a melyet látott Ésaiás, Ámós fia.
Ésa 46:47


2. vers

Emeljetek zászlót kopasz hegyen, kiáltsatok nékik, kézzel intsetek, hogy bevonuljanak a fejedelmek kapuin!
Ésa 5:26 Jer 50:1 Jer 50:3


3. vers

Én parancsoltam felszentelt vitézeimnek, és elhívtam erősimet haragomnak véghezvitelére, a kik én bennem büszkén örvendenek.
Ésa 13:17 Ésa 13:19


4. vers

Hah! zsibongás a hegyeken, mint nagy néptömegé; hah! összegyűlt népek országainak zúgása; a seregek Ura harczi sereget számlál.


5. vers

Jőnek messze földről, az égnek végéről, az Úr, és haragjának eszközei, elpusztítani mind az egész földet.
Jer 50:25 Ésa 10:5 Ésa 10:6 Ésa 10:7


6. vers

Jajgassatok, mert közel van az Úrnak napja, mint pusztító hatalom jő a Mindenhatótól.
Jóel 1:15 Jel 6:17


7. vers

Ezért megerőtlenülnek minden kezek, és elolvad minden embernek szíve;
Józs 5:1 Józs 7:5 Józs 22:15 Ezék 7:17


8. vers

És megrémülnek, kínok és fájdalmak fogják el őket, és szenvednek, mint a szülőasszony; egyik a másikon csodálkozik, és arczuk lángba borul.
Ésa 21:3 Zsolt 48:7 Jer 49:24 Jer 50:43


9. vers

Ímé az Úrnak napja jő kegyetlen búsulással és felgerjedt haraggal, hogy a földet pusztasággá tegye, és annak bűnöseit elveszesse arról.
Ésa 26:21


10. vers

Mert az ég csillagai és csillagzatai nem ragyogtatják fényöket, sötét lesz a nap támadásakor, és a hold fényét nem tündökölteti.
Ésa 34:4 Jóel 2:10 Ámós 8:9 Mát 24:29


11. vers

És meglátogatom a földön a bűnt, és a gonoszokon vétküket, és megszüntetem az istentelenek kevélységét, és az erőszakoskodóknak gőgjét megalázom.
Ésa 10:12 Jer 50:29 Dán 4:27


12. vers

Drágábbá teszem az embert a színaranynál, és a férfit Ofir kincsaranyánál.


13. vers

Ezért az egeket megrendítem, és megindul helyéről a föld is, a seregek Urának búsulása miatt, és felgerjedett haragjának napján,
Agge 2:6


14. vers

És mint az űzött zerge, és mint a pásztor nélkül való nyáj, kiki népéhez tér meg, és kiki az ő földére fut;


15. vers

Valaki ott találtatik, átveretik, és valaki megfogatik, fegyver miatt hull el,


16. vers

Kisdedeiket szemök előtt zúzzák szét, házaikat elzsákmányolják, és feleségeiket megszeplősítik.
Zsolt 137:9 Hós 10:14 Hós 14:1


17. vers

Ímé, én feltámasztom ellenök a Médiabelieket, a kik ezüsttel nem gondolnak, és aranyban nem gyönyörködnek;
Ésa 45:1 Ésa 45:4 Jer 51:28


18. vers

Kézíveik szétzúznak ifjakat, és nem könyörülnek a méh gyümölcsén, a fiaknak nem irgalmaz szemök:
2Kir 8:12 2Kir 15:16


19. vers

És olyan lesz Babilon, a királyságok ékessége, a Khaldeusok dicsekvésének dísze, mint a hogyan elpusztítá Isten Sodomát és Gomorát;
1Móz 19:25 Ésa 1:9


20. vers

Nem ülik meg soha, és nem lakják nemzetségről nemzetségre, nem von sátort ott az arábiai, és pásztorok sem tanyáznak ott;
Jer 50:39 Ésa 34:13


21. vers

Hanem vadak tanyáznak ott, és baglyok töltik be házaikat, és struczok laknak ott, és bakok szökdelnek ott;
3Móz 17:7 2Krón 11:15


22. vers

És vad ebek üvöltenek palotáikban, és mulató házaikban sakálok; és ideje nem sokára eljő, és napjai nem késnek.A Szent Biblia könyvei