Szent Biblia

fordította Károli Gáspár

kgyt

Dániel próféta könyve

8. fejezet


Fejezetek:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


1. vers

Belsazár király uralkodásának harmadik esztendejében látomás jelenék meg nékem, Dánielnek, annak utánna, a mely először jelent meg nékem.
Dán 5:1 Dán 5:30 Dán 7:1


2. vers

És láték látomásban; és mikor láték, Susán várában voltam, a mely Elám tartományában van; és láték látomásban, és ímé az Ulai folyam mellett valék.
Eszt 1:2 Jer 49:34 Jer 49:39


3. vers

És felemelém szemeimet és látám, és ímé egy kos álla a folyam előtt, és két szarva vala; és az a két szarv magas vala, de egyik a másiknál magasabb, és a magasabb később növekedék.


4. vers

Látám azt a kost szarvaival öklelkezni napnyugot, észak és dél felé; és semmi állat sem állhata meg előtte, és senki sem szabadíthata meg kezéből, és tetszése szerint cselekedék, és nagygyá lőn.
Dán 8:20 Dán 11:2


5. vers

És míg és szemlélém, ímé, egy kecskebak jöve napnyugot felől az egész föld színére, és nem is illeté a földet; és ennek a baknak tekintélyes szarva vala az ő szemei között.
Dán 8:21


6. vers

És méne a kétszarvú koshoz, a melyet láték állani a folyam előtt; és feléje futa erejének indulatában.
Dán 8:3


7. vers

És látám a koshoz érni; és néki dühödött és leüté a kost, és letöré két szarvát, és nem vala erő a kosban megállani előtte, és leüté a földre és megtapodá, és nem vala a kosnak senkije, a ki őt megmentse annak kezéből.
Dán 11:3


8. vers

A kecskebak pedig igen nagygyá lőn; de mikor elhatalmasodék, eltörék a nagy szarv, és helyébe négy tekintélyes szarv növe az égnek négy szele felé.
Dán 8:22 Dán 11:4


9. vers

És azok közül egyből egy kis szarv támada, és nagyon megnöve délre, napkeletre és a kívánatos föld felé.
Dán 11:16 Dán 11:41 Dán 11:45


10. vers

És megnöve mind az ég seregéig; és a földre vete némelyeket ama seregből és a csillagokból, és azokat magtapodá.


11. vers

És a seregnek fejedelméig növekedék, és elvette tőle a mindannapi áldozatot, és elhányattaték az ő szentségének helye.
Dán 8:25 Dán 11:31


12. vers

És sereg rendeltetett a mindennapi áldozat ellen, a vétek miatt; és földre veti az igazságot, és cselekszik, és jó szerencséje van.


13. vers

És hallék egy szentet szólni; és monda egyik szent annak, a ki szól vala: Meddig tart e látomás a mindennapi áldozat és a pusztító vétek felől? s a szent hely és a sereg meddig tapostatik?


14. vers

És monda nékem: Kétezer és háromszáz estvéig és reggelig, azután kiderül a szenthely igazsága.


15. vers

És lőn, hogy mikor én, Dániel, látám e látomást és keresém az értelmét: ímé előmbe álla egy férfiúhoz hasonló alak.


16. vers

És emberi szót hallék az Ulai közén; kiálta pedig és monda: Gábriel, értesd meg azzal a látást!
Dán 9:21


17. vers

És oda jöve, a hol én állék, és a mint jöve, megrettenék és orczámra esém, és monda nékem: Értsd meg, embernek fia! mert az utolsó időre szól ez a látomás.


18. vers

És mikor szóla velem, ájultan esém orczámmal a földre; de megillete engem és helyemre állíta;
Dán 10:10


19. vers

És monda: Ímé, én megmondom néked, mi lesz a haragnak végén? Mert a végső időre szól.


20. vers

Az a kétszarvú kos, melyet láttál, Médiának és Persiának királya.
Dán 5:31


21. vers

A szőrös kecskebak Görögország királya, a nagy szarv pedig, a mely szemei között vala, az az első király.
Dán 8:5 Dán 11:3 Dán 11:4


22. vers

Hogy pedig az letöretteték, és négy álla helyébe: négy ország támad abból a nemzetből, de nem annak erejével.
Dán 11:4


23. vers

És ezek országai után, mikor elfogynak a gonoszok, támad egy kemény orczájú, ravaszságokhoz értő király.


24. vers

És annak nagy ereje lesz, noha nem a maga ereje által, és csudálatosképen pusztít és jó szerencsével halad és cselekszik, és elpusztítja az erőseket és a szenteknek népét.
Dán 8:9 Dán 8:11


25. vers

És a maga eszén jár, és szerencsés lesz az álnokság az ő kezében, és szívében felfuvalkodik és hirtelen elveszt sokakat; sőt a fejedelmek fejedelme ellen is feltámad, de kéz nélkül rontatik meg.


26. vers

És az estvéről és reggelről való látomás, a mely megmondatott, igazság; te azonban pecsételd be a látomást, mert sok napra való.
Dán 8:14 Dán 12:4 Dán 12:9 Jel 10:4


27. vers

És én, Dániel, elájulék és beteg valék néhány napig, de felkelék és a király dolgát végezém; és álmélkodám ezen a látáson, és senki sem értette.
Dán 6:2


Fejezetek:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


A Szent Biblia könyvei