Szent Biblia

fordította Károli Gáspár

kgyt

Ésaiás próféta könyve

7. fejezet1. vers

És lőn a Júda királyának, Akháznak, az Uzziás fiának, Jóthám fiának napjaiban, eljöve Reczin, Sziriának királya, és Remaljának fia, Pékah, Izráelnek királya Jeruzsálem ellen, hogy azt megostromolja; de nem veheté meg azt.
2Kir 16:1 2Kir 16:5 2Krón 28:1


2. vers

És hírül vivék a Dávid házának, mondván: Sziria Efraimmal egyesült! és megindula szíve s népének szíve, a mint megindulnak az erdő fái a szél miatt.


3. vers

És mondá az Úr Ésaiásnak: Menj ki, kérlek, Akház eleibe te és Seár-Jásub fiad, a felső tó csatornájának végéhez, a ruhafestők mezejének útján;
2Kir 18:17 2Krón 32:1 2Krón 32:16 Ésa 36:2


4. vers

És mondd néki: Vigyázz és légy nyugodt; ne félj! és meg ne lágyuljon szíved e két füstölgő üszögdarab miatt, Reczinnek és Sziriának, és Remalja fiának felgerjedett haragja miatt!


5. vers

Mivelhogy gonosz tanácsot tartott ellened Sziria, Efraim és Remalja fia, mondván:


6. vers

Menjünk el Júda ellen, s reszkettessük meg, és kapcsoljuk magunkhoz, és tegyük királylyá benne Tábeal fiát,
Zsolt 83:4 Zsolt 83:6


7. vers

Így szól az Úr Isten: Nem áll meg és nem lészen ez!


8. vers

Mert Sziria feje Damaskus, és Damaskusnak feje Reczin, és még hatvanöt esztendő, s megromol Efraim és nép nem lészen.


9. vers

Efraim feje pedig Samaria, és Samaria feje a Remalja fia: ha nem hisztek, bizony meg nem maradtok!
Zsolt 9:11 Zsolt 37:3 Zsolt 37:7 Zsolt 37:34 Zsolt 40:5


10. vers

És szóla ismét az Úr Akházhoz, mondván:


11. vers

Kérj jelt magadnak az Úrtól, a te Istenedtől, kérj a mélységben vagy fent a magasban!


12. vers

És mikor szóla Akház: Nem kérek s nem kisértem az Urat!
5Móz 6:16 Mát 4:7


13. vers

Akkor monda a próféta: Halld meg hát, Dávid háza! hát nem elég embereket bosszantanotok, hogy még az én Istenemet is bosszantjátok?


14. vers

Ezért ád jelt néktek az Úr maga: Ímé, a szűz fogan méhében, és szül fiat, s nevezi azt Immánuelnek,
Mát 1:23 Luk 1:31


15. vers

Ki vajat és mézet eszik, míg megtanulja a gonoszt megvetni, és a jót választani;


16. vers

Mert mielőtt e gyermek megtanulná megvetni a gonoszt, és a jót választani, elpusztul a föld, melynek két királyától te reszketsz.


17. vers

És hozni fog az Úr reád és népedre és atyád házára oly napokat, milyenek még nem jöttenek, mióta Efraim elszakadott Júdától: Assiria királyát.
2Kir 18:13 2Kir 18:23


18. vers

És lesz ama napon: süvölt az Úr az Égyiptom folyóvize mellett való legyeknek, s Assiria földje méheinek,


19. vers

S mind eljönnek, és letelepszenek a meredek völgyekben és sziklák hasadékaiban, minden töviseken és minden legelőkön.


20. vers

Ama napon leberetválja az Úr a folyón túl bérlett beretvával, Assiria királya által a főt s a lábak szőrét, a mely a szakált is leveszi;


21. vers

És lesz ama napon, hogy kiki egy fejőstehenet tart és két juhot,


22. vers

És lészen, hogy a tej bősége miatt vajat eszik; mert vajat és mézet eszik, valaki csak megmaradott e földön.


23. vers

S lészen ama napon, hogy minden helyet, a hol ezer szőlőtő ezer siklust érő vala, tövis és gaz ver fel.


24. vers

Nyilakkal és kézívvel mehet oda az ember, mivel tövis és gaz verte fel mind az egész földet;


25. vers

Sőt a hegyekre, a melyeket kapával kapáltanak, sem fogsz felmenni, félvén a tövistől és gaztól; hanem barmok legelőjévé lesznek és juhok járásává.A Szent Biblia könyvei