Szent Biblia

fordította Károli Gáspár

kgyt

Bölcs Salamonnak példabeszédei

8. fejezet


Fejezetek:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31


1. vers

Avagy a bölcsesség nem kiált-é, és az értelem nem bocsátja-é ki az ő szavát?
Péld 1:20 Péld 1:21


2. vers

A magas helyeknek tetein az úton, sok ösvény összetalálkozásánál áll meg.


3. vers

A kapuk mellett a városnak bemenetelin, az ajtók bemenetelinél zeng.


4. vers

Tinéktek kiáltok, férfiak; és az én szóm az emberek fiaihoz van!


5. vers

Értsétek meg ti együgyűek az eszességet, és ti balgatagok vegyétek eszetekbe az értelmet.


6. vers

Halljátok meg; mert jeles dolgokat szólok és az én számnak felnyitása igazság.


7. vers

Mert igazságot mond ki az én ínyem, és útálat az én ajkaimnak a gonoszság.


8. vers

Igaz én számnak minden beszéde, semmi sincs ezekben hamis, vagy elfordult dolog.


9. vers

Mind egyenesek az értelmesnek, és igazak azoknak, kik megnyerték a tudományt.


10. vers

Vegyétek az én tanításomat, és nem a pénzt; és a tudományt inkább, mint a választott aranyat.


11. vers

Mert jobb a bölcseség a drágagyöngyöknél; és semmi gyönyörűségek ehhez egyenlők nem lehetnek.
Péld 3:14 Péld 3:16 Jób 28:15 Jób 28:19


12. vers

Én bölcsesség lakozom az eszességben, és a megfontolás tudományát megnyerem.


13. vers

Az Úrnak félelme a gonosznak gyűlölése; a kevélységet és felfuvalkodást és a gonosz útat, és az álnok szájat gyűlölöm.
Jób 28:28


14. vers

Enyém a tanács és a valóság, én vagyok az eszesség, enyém az erő.


15. vers

Én általam uralkodnak a királyok, és az uralkodók végeznek igazságot.


16. vers

Én általam viselnek a fejedelmek fejedelemséget, és a nemesek, a földnek minden birái.


17. vers

Én az engem szeretőket szeretem, és a kik engem szorgalmasan keresnek, megtalálnak.
Péld 8:12


18. vers

Gazdagság és tisztesség van nálam, megmaradandó jó és igazság.
Péld 3:16


19. vers

Jobb az én gyümölcsöm a tiszta aranynál és színaranynál, és az én hasznom a válogatott ezüstnél.


20. vers

Az igazságnak útán járok, és az igazság ösvényének közepén.


21. vers

Hogy az engem szeretőknek valami valóságost adjak örökségül, és erszényeiket megtöltsem.
Péld 8:18


22. vers

Az Úr az ő útának kezdetéül szerzett engem; az ő munkái előtt régen.
1Móz 1:1


23. vers

Örök időktől fogva felkenettem, kezdettől, a föld kezdetétől fogva.


24. vers

Még mikor semmi mélységek nem voltak, születtem vala; még mikor semmmi források, vízzel teljesek nem voltak.
Péld 8:22 Péld 8:23


25. vers

Minekelőtte a hegyek leülepedtek volna, a halmoknak előtte születtem.


26. vers

Mikor még nem csinálta vala a földet és a mezőket, és a világ porának kezdetét.
Jób 28:20 Jób 28:27


27. vers

Mikor készíté az eget, ott valék; mikor felveté a mélységek színén a kerekséget;


28. vers

Mikor megerősíté a felhőket ott fenn, mikor erősekké lőnek a mélységeknek forrásai;


29. vers

Mikor felveté a tengernek határit, hogy a vizek át ne hágják az ő parancsolatját, mikor megállapítá e földnek fundamentomait:
Zsolt 104:9


30. vers

Mellette valék mint kézmíves, és gyönyörűsége valék mindennap, játszva ő előtte minden időben.
Péld 8:22


31. vers

Játszva az ő földének kerekségén, és gyönyörűségemet lelve az emberek fiaiban.


32. vers

És most fiaim, hallgassatok engemet, és boldogok, a kik az én útaimat megtartják.
Zsolt 119:1 Zsolt 119:2


33. vers

Hallgassátok a tudományt és legyetek bölcsek, és magatokat el ne vonjátok!


34. vers

Boldog ember, a ki hallgat engem, az én ajtóm előtt virrasztván minden nap, az én ajtóim félfáit őrizvén.
Péld 8:11 Péld 8:18 Zsolt 84:11


35. vers

Mert a ki megnyer engem, nyert életet, és szerzett az Úrtól jóakaratot.
Péld 3:16 Péld 3:18


36. vers

De a ki vétkezik ellenem, erőszakot cselekszik az ő lelkén; minden, valaki engem gyűlöl, szereti a halált!
Péld 3:35


Fejezetek:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31


A Szent Biblia könyvei