Szent Biblia

fordította Károli Gáspár

kgyt

Mózes első könyve a teremtésről

11. fejezet


Fejezetek:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50


1. vers

Mind az egész földnek pedig egy nyelve és egyféle beszéde vala.


2. vers

És lőn mikor kelet felől elindultak vala, Sineár földén egy síkságot találának és ott letelepedének.


3. vers

És mondának egymásnak: Jertek, vessünk téglát és égessük ki jól; és lőn nékik a tégla kő gyanánt, a szurok pedig ragasztó gyanánt.


4. vers

És mondának: Jertek, építsünk magunknak várost és tornyot, melynek teteje az eget érje, és szerezzünk magunknak nevet, hogy el ne széledjünk az egész földnek színén.


5. vers

Az Úr pedig leszálla, hogy lássa a várost és a tornyot, melyet építenek vala az emberek fiai.


6. vers

És monda az Úr: Imé e nép egy, s az egésznek egy a nyelve, és munkájának ez a kezdete; és bizony semmi sem gátolja, hogy véghez ne vigyenek mindent, a mit elgondolnak magukban.


7. vers

Nosza szálljunk alá, és zavarjuk ott össze nyelvöket, hogy meg ne értsék egymás beszédét.


8. vers

És elszéleszté őket onnan az Úr az egész földnek színére; és megszűnének építeni a várost.


9. vers

Ezért nevezék annak nevét Bábelnek; mert ott zavará össze az Úr az egész föld nyelvét, és onnan széleszté el őket az Úr az egész földnek színére.


10. vers

Ez a Sém nemzetsége: Sém száz esztendős korában nemzé Arpaksádot, két esztendővel az özönvíz után.
1Krón 1:17


11. vers

És éle Sém, minekutánna nemzette Arpaksádot, ötszáz esztendeig és nemze fiakat és leányokat.


12. vers

Arpaksád pedig hatrminczöt esztendős vala, és nemzé Séláht.


13. vers

És éle Arpaksád, minekutánna nemzette Séláht, négyszáz három esztendeig, és nemze fiakat és leányokat.


14. vers

Séláh pedig harmincz esztendős vala, és nemzé Hébert.


15. vers

És éle Séláh, minekutánna nemzé Hébert, négyszáz három esztendeig, és nemze fiakat és leányokat.


16. vers

Héber pedig harmincznégy esztendős vala és nemzé Péleget.
1Krón 1:19


17. vers

És éle Héber, minekutánna nemzé Péleget, négyszáz harmincz esztendeig, és nemze fiakat és leányokat.


18. vers

Péleg pedig harmincz esztendős vala, és nemzé Réut.


19. vers

És éle Péleg, minekutánna nemzé Réut, kétszáz kilencz esztendeig, és nemze fiakat és leányokat.


20. vers

Réu pedig harminczkét esztendős vala, és nemzé Sérugot.


21. vers

És éle Réu, minekutánna nemzé Sérugot, kétszáz hét esztendeig és nemze fiakat és leányokat.


22. vers

Sérug pedig harmincz esztendős vala, és nemzé Nákhort.


23. vers

És éle Sérug, minekutánna nemzé Nákhort, kétszáz esztendeig, és nemze fiakat és leányokat.


24. vers

Nákhor pedig huszonkilencz esztendős vala, és nemzé Thárét.


25. vers

És éle Nákhor, minekutánna nemzé Thárét, száz tizenkilencz esztendeig, és nemze fiakat és leányokat.


26. vers

Tháré pedig hetven esztendős vala, és nemzé Ábrámot, Nákhort, Háránt.


27. vers

Ez a Tháré nemzetsége: Tháré nemzé Ábrámot, Nákhort és Háránt. Hárán pedig nemzé Lótot.


28. vers

Meghala pedig Hárán, az ő atyjának Thárénak szemei előtt, az ő születésének földjén, Úr-Kaszdimban.


29. vers

Ábrám pedig és Nákhor vőnek magoknak feleséget: az Ábrám feleségének neve Szárai; a Nákhor feleségének neve Milkhah, Háránnak Milkhah atyjának és Jiszkáh atyjának leánya.


30. vers

Szárai pedig magtalan vala; nem vala néki gyermeke.


31. vers

És felvevé Tháré Ábrámot az ő fiát, és Lótot, Háránnak fiát, az ő unokáját, és Szárait, az ő menyét, Ábrámnak az ő fiának feleségét, és kiindulának együtt Úr-Kaszdimból, hogy Kanaán földére menjenek. És eljutának Háránig, és ott letelepedének.
Józs 24:3 Nehem 9:7 Csel 7:4


32. vers

Vala pedig Tháré kétszáz öt esztendős, és meghala Tháré Háránban.


Fejezetek:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50


A Szent Biblia könyvei