Szent Biblia

fordította Károli Gáspár

kgyt

Ésaiás próféta könyve

33. fejezet1. vers

Jaj néked pusztító és el nem pusztított, te csalárd, a kit még meg nem csaltak! Ha bevégzed a pusztítást, el fogsz pusztíttatni; ha készen leszel csalárdságoddal, téged fognak megcsalni.
Hab 2:8 Náh 3:1


2. vers

Uram, könyörülj rajtunk! Téged várunk; légy karjuk reggelenként, és szabadítónk a szorongatásnak idején!


3. vers

Egy zendülő szózattól elfutnak a népek; ha te felemelkedel, elszélednek a népségek.
Dán 10:6 Jel 1:10 Zsolt 68:1 Zsolt 68:2 Zsolt 68:3


4. vers

És elpusztítják zsákmánytokat sáska pusztításával, szöcske-ugrással ugrálnak reá.


5. vers

Felmagasztaltatott az Úr, mert magasságban lakozik, betölté Siont ítélettel és igazsággal.
Ésa 1:27


6. vers

És békés lesz a te időd, gazdag boldogságban, bölcseségben és tudományban; az Úr félelme lesz kincse.
Ésa 9:7 Ésa 11:1 Ésa 11:2


7. vers

Ímé, erőseik ott künn kiáltanak, a békesség követei keservesen sírnak.


8. vers

Puszták az ösvények, megszünt az úton járó; megszegte a frigyet, lenézte a városokat, nem gondolt az emberrel!
Bir 5:8 Ésa 10:9 Ésa 36:19 2Kir 18:14 2Kir 18:16


9. vers

Sírt, meghervadt a föld, a Libánon megszégyenült, ellankadt; olyan lett Sáron, mint egy puszta, és lombtalan Básán és Karmel.
Ésa 24:4 Ésa 24:7


10. vers

Most fölkelek, így szól az Úr, most föltámadok, most fölemelkedem!


11. vers

Fogantok szalmát, szültök polyvát, dühötök tűz, megemészt titeket.
Ésa 26:18 Ésa 59:4


12. vers

A népek égetett mészszé lesznek, levágott tövisekké; tűzben hamvadnak el.
Ámós 2:1


13. vers

Halljátok meg távol valók, a mit cselekedtem, és tudjátok meg közel valók az én hatalmamat!


14. vers

Megrettentek a bűnösök Sionban, félelem fogja el a gazokat: ki lakhatik közülünk megemésztő tűzzel, ki lakhatik közülünk örök hőséggel?
Ésa 31:9 Zsid 12:29 5Móz 4:24 5Móz 9:3


15. vers

A ki igazságban jár és egyenesen beszél, a ki megveti a zsarolt nyereséget, a ki kezeit rázván, nem vesz ajándékot, a ki fülét bedugja, hogy véres tervet ne halljon, és szemeit befogja, hogy gonoszt ne lásson:


16. vers

Az magasságban lakozik, kőszálak csúcsa a bástyája, kenyerét megkapja, vize el nem fogy.
Zsolt 18:34 Zsolt 30:8


17. vers

A királyt ékességében látják szemeid; látnak széles országot.
Ésa 32:1 Ésa 32:5


18. vers

Szíved elgondolja a mult félelmét: hol az író, hol a mérlegelő, hol a tornyok összeírója?


19. vers

A gőgös népet nem látod, a homályos, érthetetlen ajkú népet, dadogó nyelve meg nem érthető.


20. vers

Lássad Siont, ünnepeinknek városát, szemeid nézzék Jeruzsálemet, mint nyugalom hajlékát, mint sátort, mely nem vándorol, melynek szegei soha ki nem húzatnak, s kötelei soha el nem szakadnak;


21. vers

Sőt az Úr, a dicsőséges lesz ott nékünk folyók és széles vizek gyanánt, a melyekbe nem jő evezős hajó, és nehéz gálya rajtok át nem megy.
Ésa 28:1


22. vers

Mert az Úr a mi bíránk, az Úr a mi vezérünk, az Úr a mi királyunk, Ő tart meg minket!


23. vers

Megtágultak köteleid, árbóczfájok alapját nem tartják erősen, vitorlát nem feszítenek: akkor sok rablott prédát osztanak, még a sánták is zsákmányt vetnek.


24. vers

És nem mondja a lakos: beteg vagyok! a nép, a mely benne lakozik, bűnbocsánatot nyer.
Ésa 6:10 Zsolt 103:3 Márk 2:9 Mát 8:17A Szent Biblia könyvei